Malo by mať vedenie školy právo určovať učiteľom vyučovacie metódy?

Malo by mať vedenie školy právo určovať učiteľom vyučovacie metódy?

Podoba školského vyučovania je daná jednak jeho obsahom, jednak formami a metódami práce, ktoré uplatňujú jednotliví učitelia. Pokiaľ ide o obsah, ten je daný štátnym a školským vzdelávacím programom a pre učiteľa je záväzný. Naproti tomu formy a metódy práce so žiakmi si každý učiteľ volí sám podľa vlastného uváženia. Niet preto divu, že tu existuje veľmi veľká variabilita. Niektorí učitelia majú široký repertoár foriem a metód, využívajú rôzne inovatívne postupy a snažia sa takpovediac „držať krok s dobou“. Iní učia rutinne, „staromódne“ a nechcú počuť o žiadnych inováciách či zmenách. Ambiciózny riaditeľ školy, ktorý chce, aby sa na jeho škole učilo novšími metódami, dnes nemá dostatočné nástroje, ako to dosiahnuť. Poznáme napríklad základnú školu, kde učitelia na I. stupni už päť rokov úspešne učia matematiku Hejného metódou, no ich kolegovia na II. stupni ju odmietajú. Spokojní rodičia sa jej domáhajú, riaditeľ školy by ju tiež chcel aj vo vyšších ročníkoch, no nemá na učiteľov žiadne „páky“. Je to tak v poriadku? Nemal by mať riaditeľ právo určovať aj formy a metódy práce? Môže bez toho zodpovedať za výsledky školy?

Argumenty ZA

  • Formy a metódy vyučovania sú dôležitým faktorom ovplyvňujúcim výchovno-vzdelávacie výsledky. Ak je riaditeľ zodpovedný za výsledky školy, musí mať v rukách dostatočné nástroje, ako ich ovplyvňovať.
  • Bolo by ideálne, keby všetci učitelia sami od seba sledovali vývoj pedagogickej vedy a praxe a uplatňovali najúčinnejšie formy a metódy. Keďže ale nežijeme v ideálnom svete, pomohlo by, keby v istých prípadoch mohol riaditeľ školy určité metódy či postupy vyžadovať.
  • Pedagogická veda a poznanie sa vyvíjajú a malo by byť prirodzené, že učitelia používajú sami od seba najmodernejšie a najefektívnejšie prístupy. Keby sa v nemocnici zistilo, že niektorý lekár prikladá pacientom pijavice, aby im znížil krvný tlak, jeho nadriadení by určite mali právo mu to zakázať a požadovať, aby lekár postupoval v súlade s najnovšími poznatkami medicíny. Ak dnes učiteľ vyučuje prevažne frontálne a núti žiakov učiť sa celé pasáže naspamäť, je to analogické, ako by prikladal pijavice. Riaditeľ školy by preto mal mať právo takýto spôsob vyučovania zakázať a vyžadovať od učiteľa modernejšie a efektívnejšie prístupy.
  • Ak nechceme dať riaditeľovi právomoc určovať učiteľom formy a metódy práce, mali by sme mu dať aspoň právomoc prepustiť učiteľa, ktorý odmieta používať metódy preferované školou. Takýto učiteľ by si mohol nájsť prácu v inej škole, ktorá by s jeho metódami nemala problém.

Argumenty PROTI

  • Vyučovanie nie je mechanická činnosť, vyžaduje od učiteľa osobné nasadenia a zaangažovanosť. Pokiaľ by učiteľ dostal príkazom formy a metódy práce, s ktorými nie je vnútorne stotožnený, mohlo by to výrazne ovplyvniť kvalitu jeho pedagogickej činnosti. Je možné, že aj samotné postupy by boli deformované tým, že by ich niekto aplikoval proti svojej vôli. (Z tohto dôvodu je napríklad aj profesor Hejný proti tomu, aby bola jeho metóda vnucovaná učiteľom, ktorí sa pre ňu sami dobrovoľne nerozhodli.)
  • Neexistuje jeden optimálny postup vhodný pre všetkých učiteľov. Podobne ako žiaci aj učitelia sú rozdielni a nie každá metóda je vhodná pre každého. 
  • Nie je jasné, či niektoré vyučovacie metódy nie sú len prechodnými „módnymi výstrelkami“ a či o pár rokov nezapadnú do zabudnutia. Možno práve tí učitelia, ktorí sú pri zavádzaní tzv. inovatívnych metód opatrnejší a zdráhavejší, uchránia svojich žiakov od postupov, ktoré sa onedlho ukážu ako neúčinné či dokonca škodlivé.
  • Dať riaditeľom do rúk právo prikazovať učiteľom špecifické formy a metódy práce môže byť dvojsečná zbraň. Niektorí riaditelia by možno právomoc využívali na pretláčanie progresívnych metód, iní by ju však mohli naopak využívať na zakazovanie inovácií a nových metód vo svojich školách. Výsledný efekt na celý školský systém by tak bol neistý.
Malo by mať vedenie školy právo určovať učiteľom vyučovacie metódy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top