Príliš veľa možností – vzdelávací systém v Holandsku

holandské školstvo – škola v holandsku

Holanďan, ktorý učil na Slovensku dva roky, približuje, ako funguje vzdelávanie v jeho krajine

Základné školy v Holandsku

Predstavte si, že máte dieťa vo veku 5 rokov. To je vek, v ktorom začína povinné vzdelávanie v Holandsku. Voľba základných škôl je pomerne veľká – od klasických cez montessori, daltonských, pestalozzi, freinetovských a iných typov.

V Holandsku je viac ako 150 medzinárodných škôl a sú veľmi populárne, čo umožňuje britské, japonské, indonézske, francúzske alebo iné typy vzdelávania. Tieto možnosti nie sú vyhradené iba pre rodičov so zmiešanou národnosťou, môže ich navštevovať ktokoľvek.

Ak sa rozhodnete pre holandskú školu, bez ohľadu na jej filozofické zameranie, vaše dieťa bude umiestnené v groep 2, pričom groep 1 je pre deti, ktoré začnú školskú dochádzku vo veku štyroch rokov. Každý rok sa deti posúvajú do nasledujúcej groep. Od groep 3 sa žiaci učia základnú aritmetiku, čítanie a písanie. V jednej skupine spolužiakov pokračujú až do groep 8, kedy majú žiaci 12 rokov, a to je ich posledný ročník základného vzdelávania. Práve v tomto momente sa uskutočnia určité akademické rozhodnutia, ktoré ovplyvnia zvyšok života každého dieťaťa v holandskom vzdelávacom systéme.

Dôležité rozhodnutia – holandské stredné školy

groep 8 učiteľ radí rodičom, ako ďalej postupovať vo vzdelávaní. Na konci školského roka žiak absolvuje skúšku Cito Eindtoets, ktorá testuje schopnosti žiaka a tiež pomáha pri výbere strednej školy, ktorú môže zvládnuť. Potom sa žiak presunie na jeden z troch typov stredných škôl, na ktorých vzdelávanie trvá 4 až 6 rokov.

Jednou z možností je Voorbereindend Middelbaar beroepsonderwijs (skrátene VMBO), čo znamená prípravné stredné odborné vzdelávanie a študent ho ukončí vo veku 16 rokov. Táto škola je niečo medzi teoretickým vzdelávaním a odbornou prípravou. Viac ako polovica populácie študentov na celoštátnej úrovni si vyberá práve tento typ škôl. Tieto školy ponúkajú aj systém podpory učenia, určený pre študentov so vzdelávacími alebo behaviorálnymi ťažkosťami. V rámci tejto kategórie stredných škôl existujú 4 podkategórie. Tie sa pohybujú od praktického vzdelávania, v ktorom sa študenti stretávajú takmer výlučne s odbornou prípravou, ktorá ich má pripraviť na povolanie, cez teoretické vzdelávanie, ktorým sa študent pripravuje na postup do vyššej kategórie stredoškolského vzdelávania.

Voľba zamerania štúdia na strednej škole v Holandsku

Tým je Hoger Algemeen Voortgezet onderwijs (HAVO), čo môžeme preložiť ako vyššie všeobecné stredoškolské vzdelávanie. Tento typ školy trvá 5 rokov a je viac teoreticky zameraný, aj keď k dispozícii sú určité možnosti odborného vzdelávania. V prvých troch rokoch majú všetci študenti predmety ako matematika, jazyk, prírodné vedy a história.

Po troch rokoch prichádza tzv. druhá fáza. Študent si v nej môže vybrať jedno zo štyroch zameraní: Kultúra a spoločnosť, ktoré sa zameriava na jazyky, históriu, geografiu a štatistiku. Ekonomika a spoločnosť kladie dôraz na spoločenské vedy, ekonomiku a históriu. Príroda a zdravie poskytuje priestor biológii, geometrii, algebre, ako aj ďalším prírodným vedám. Príroda a technológia sa zameriava takmer výlučne na prírodné vedy a matematické oblasti. Voľba medzi týmito profilmi je životne dôležitá pre budúcnosť študenta. Počas celých piatich rokov strednej školy sú povinnými predmetmi holandčina, angličtina a matematika. Avšak aj v nich sú rôzne úrovne, ktoré si študent môže vybrať (v závislosti od zamerania), čo umožňuje určitú zhovievavosť v ich intenzite.

Atheneum a Gymnasium

Treťou kategóriou stredoškolského vzdelávania je Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs (VWO), teda prípravné akademické vzdelávanie. Tento typ vzdelávania je podobný HAVO v tom zmysle, že študenti si po prvých troch rokoch zvolia svoje profily. Tie sa líšia iba úrovňou obtiažnosti. Študenti si môžu vybrať medzi dvoma typmi: AtheneumGymnasium.

Atheneum možno považovať za základný level, pričom niektoré školy ponúkajú ďalšie možnosti štúdia filozofie, jazykov alebo výskumných metód. Gymnasium sa líši len povinným štúdiom latinčiny a gréčtiny. Oba jazyky sa zvyčajne učia tri roky, ale študenti si môžu vybrať, či ich budú študovať jeden po druhom alebo súčasne. VWO je v ponuke často ako dvojjazyčné vzdelávanie, a to holandsko-anglické alebo holandsko-nemecké.

Študent sa môže presúvať medzi týmito tromi úrovňami stredoškolského vzdelávania, ale tento proces nie je jednoduchý. Vzhľadom na to, že každý program má relatívne prísnu trajektóriu 4, 5 či 6-ročného obdobia, prestup môže mať za následok stratu celého roka. A to je dostatočne veľká prekážka pre mnohých študentov, aby si zmenu štúdia rozmysleli. Voľba školy na konci základného vzdelávania je preto dosť kľúčová. Okrem toho, že predznamenáva typ strednej školy, ovplyvňuje aj možnosti ďalšieho vzdelávania.

Systém vzdelávania a odbornej prípravy v Holandsku

A kam v Holandsku na vysokú školu?

Výber medzi strednými školami určuje, či je študent oprávnený ísť na MBO, HBO alebo WO.

MBO – Middelbaar beroepsonderwijs je stredné odborné vzdelávanie a môže byť pokračovaním prvých štyroch rokov stredoškolského vzdelávania, ktoré poskytuje VMBO. Je opäť rozdelené na štyri úrovne podľa náročnosti. Študenti majú možnosť vybrať si akademické alebo učňovské vzdelávanie.

HBO sa oficiálne považuje za vysokoškolské vzdelanie a možno ho preložiť ako univerzity aplikovaných vied. HBO je typicky štvorročný program, ktorého výsledkom je bakalársky titul. Umožňuje študentom vybrať si študijný odbor, v ktorom budú kombinovať väčšinou teoretické predmety s určitým povinným odborným vzdelávaním – stáže. 

Posledným typom školy je Wetenschappenlijk Onderwijs (WO), ktorý je ďalším krokom po dokončení prípravného vedeckého vzdelávania (VWO). Zvyčajne ide o trojročný bakalársky program zameraný na teoretické vzdelávanie. Študentom umožňuje pokračovať v programe MS Master – magisterské štúdium, čo môže byť obmedzené v školách MBO alebo HBO. WO je škola podobná medzinárodne chápanému konceptu univerzít a je preto veľmi príťažlivá. Rozhodnutia prijaté počas stredoškolského vzdelávania ovplyvňujú oprávnenosť štúdia v tejto forme vysokoškolského vzdelávania.

Je očividné, že množstvo typov škôl v Holandsku je také rozsiahle ako skratky v holandskom vzdelávacom systéme. Tieto možnosti sa môžu zdať mätúce, ale pre študentov je výhodou, že majú niekoľko rokov na premyslenie väčšiny dôležitých rozhodnutí. 

Holandský vzdelávací systém je ako strom – výhody a nevýhody výberu

Holandský systém môžeme prirovnať k stromu. Všetci študenti začínajú na tej istej úrovni, trávia prvých 6 – 7 rokov na základnej škole. Ďalej každý smeruje na vyšší level na základe svojich schopností. Toto smerovanie je neskôr opäť rozdelené na výber programov a profilov. Nakoniec má každý študent možnosť vyšpecifikovať sa vo všeobecnom smere, podľa toho, na čo sa zameral. To umožňuje študentom, aby sa špecializovali na určitú oblasť nielen vo vzdelávaní, ale aj na trhu práce. Od svojich 12-tich rokov si selektívne vyberajú zameranie podľa svojich záujmov a schopností. V ideálnom prípade by každý študent mal byť schopný nájsť úroveň a profil, ktorý by mu vyhovoval, a tým mu pomáha vyniknúť rýchlejšie.

Rozhodnutia a ich dôsledky

Ďalšou výhodou je rozhodovanie a faktor dôsledkov. Študenti sa veľkú časť života rozhodujú. To vytvára pocit zodpovednosti a porozumenia sebe samému. Majú príležitosť zvážiť, akou osobou sa chcú stať, a tým, že v mladom veku uskutočňujú výberový proces, môžu vidieť, ako ich rozhodnutia vedú k dlhodobej akademickej vyspelosti.

Nevýhodou je skutočnosť, že niektoré nesprávne rozhodnutia štúdium ovplyvnia až o niekoľko rokov. Výber zamerania, v ktorom študent vyniká, môže priniesť počiatočný pocit pýchy a toto rozhodnutie často podporia aj učiteľ, aj rodičia. Časom však môže študent objaviť vášeň a túžbu po štúdiu humanitných predmetov, no zistí, že nemá správnu kvalifikáciu kvôli voľbám, ktoré urobil ako tínedžer. 

Prechod z primárneho vzdelávania na sekundárne je rozhodujúci

Jedným z najväčších problémov v holandskom vzdelávacom systéme je prechod z primárneho na stredoškolské vzdelávanie. Toto je jedno z najvplyvnejších rozhodnutí pre budúcnosť študenta. Vzhľadom na to, že Cito Eindtoets sa konajú až v poslednom ročníku základnej školy, rodičia majú tendenciu začať hľadať školy založené predovšetkým na poradenstve učiteľov. To môže často viesť k nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu schopností dieťaťa a jeho zaradeniu do nesprávnej kategórie vzdelávania.

Viac ako 30 % holandských žiakov navštevuje nižšiu úroveň vzdelávania v porovnaní s ich schopnosťami, čo vedie k nedostatočnej motivácii a plytvaniu ich potenciálom. Podobne zase niektorí neústupní rodičia preceňujú schopnosti svojho dieťaťa, ktoré potom ťažko bojuje, aby udržalo krok so svojimi rovesníkmi. Hoci prestupovanie medzi úrovňami je možné, niektorí študenti nie sú ochotní stratiť takto rok štúdia.

Hierarchia a nadradenosť

Ďalšou nevýhodou vzdelávacieho systému založeného na úrovniach je, že automaticky vedie k hierarchickej štruktúre triedy. Neúmyselné rozdelenie jednotlivcov podľa ich akademickej spôsobilosti stavia na piedestál hodnotenia. Účastníci vyššieho stupňa vzdelávania (HAVO, VWO) sú v podstate kategorizovaní ako akademicky nadradení, čo vedie k zhovievavému postoju k študentom VMBO. Podobne aj v rámci profilov existujú rozdiely. Veda je podľa žiakov kategorizovaná ako akademicky nadradená a títo študenti majú tendenciu vyberať si náročnejšiu úroveň povinných kurzov v porovnaní so študentmi umenia a humanitných predmetov. 

Rodičia sú v Holandsku kľúčovými osobami vo vzdelávaní detí

Rodičia zohrávajú veľkú úlohu pri rozhodovaní o budúcnosti svojho dieťaťa. Niektorí berú ohľad na výsledky testov Cito Eindtoets, rozprávajú sa s dieťaťom a strávia veľa času pri hľadaní najlepšieho typu vzdelania. Niektoré deti nemajú také šťastie a rodičia slepo nasledujú rady učiteľa. Rodičia majú tendenciu chcieť od svojich detí, aby navštevovali podobnú alebo vyššiu úroveň vzdelávania, ako navštevovali oni. 

Dokonalé vzdelávanie je to, ktoré je individuálne prispôsobené, rozpoznáva silné stránky žiakov a prihliada na ich osobné záujmy a vášne. Na holandskom vzdelávacom systéme je dobré, že sa snaží rozlišovať medzi jednotlivcami, prispôsobuje sa ich akademickým úrovniam, ako aj rozdielom na trhu práce. Avšak neberie do úvahy emociálny aspekt, ktorý je prítomný vo všetkých rozhodnutiach. Rodina, učitelia, priatelia a sociálne očakávania ovplyvňujú všetky voľby, ktoré niekedy vedú k nežiaducim výsledkom. Tiež predpokladá určitú rigidnosť vo vývoji dieťaťa. Medzi 12 a 18 rokom sa človek môže výrazne zmeniť, a to tak v pracovnom nasadení, ako aj v záujmoch. Systém, ktorý je v súčasnosti platný, na tento vývoj dostatočne neprihliada. 

Diskusia o tom, ako zlepšiť vzdelávanie v Holandsku, už prebieha a aj keď mnoho vecí ide správnym smerom, je pred nami ešte dlhá cesta.

Viac podobných článkov nájdete v rubrike Pohľady do škôl.

Na stáži v škole snov v španielskej Barcelone

Rekonštrukcia a modernizácia priestorov Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa

Príliš veľa možností – vzdelávací systém v Holandsku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top