Malo by sa oddeliť štúdium učiteľstva pre II. stupeň ZŠ a pre stredné školy?

Sme zvyknutí na model, že vysokoškolská príprava učiteľov pre I. stupeň ZŠ je oddelená od ostatných foriem učiteľského štúdia. V rámci verejnej diskusie o dokumente Učiace sa Slovensko sa viackrát objavil návrh, aby sme v špecializácii učiteľského štúdia postúpili ešte o krok ďalej a analogicky oddelili aj štúdium učiteľstva pre II. stupeň ZŠ a štúdium učiteľstva pre gymnáziá, resp. pre stredné školy. Niektoré pripomienky priamo navrhovali, aby existujúce pedagogické fakulty pripravovali učiteľov pre II. stupeň ZŠ a príprava stredoškolských učiteľov aby zostala vyhradená filozofickým, prírodovedeckým a podobným fakultám. Iným riešením by bolo nerobiť deliacu čiaru medzi jednotlivými typmi fakúlt, ale jasne zadefinovať požiadavky a štandardy pre oba typy štúdia a ponechať na fakulty samotné, aby sa akreditovali pre jeden alebo druhý typ štúdia. Ako mnoho podobných návrhov aj tento má svoje ZA i PROTI.

Argumenty ZA

  • Na stredoškolských učiteľov by mali byť kladené o čosi vyššie nároky, pokiaľ ide o rozsah a hĺbku vedomostí z aprobačných predmetov. Odčlenenie ich prípravy od prípravy učiteľov pre ZŠ by umožnilo vytvoriť v ich študijnom pláne dostatočný priestor na kvalitnú odbornú prípravu.
  • Dobrý učiteľ by mal dobre poznať mentálny svet a psychologické špecifiká svojich zverencov, ktoré sa dosť líšia u detí rôzneho veku. Oddelená príprava na vyučovanie žiakov II. stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl by umožnila zamerať sa na charakteristiky práve tých vekových skupín, ktoré bude budúci učiteľ vyučovať.
  • Ak by jednotlivé fakulty pripravovali buď učiteľov pre ZŠ, alebo učiteľov pre SŠ, mohli by sa aj vysokoškolskí učitelia – členovia jednotlivých katedier, lepšie špecializovať a venovať sa aj vo svojej vedeckej práci tej vekovej kategórii žiakov, pre ktorú pripravujú študentov na svojej fakulte.
  • Špecializácia fakúlt pripravujúcich učiteľov by im umožnila lepšie si prispôsobiť sieť cvičných škôl. Fakulta pripravujúca stredoškolských učiteľov by si budovala sieť cvičných stredných škôl, fakulta pripravujúca učiteľov ZŠ by zasa spolupracovala so základnými školami. Pre študentov učiteľstva by to malo tú výhodu, že by praxovali na takom type školy, na akom budú neskôr učiť.

Argumenty PROTI

  • Opísaná špecializácia fakúlt pripravujúcich učiteľov by významne zhoršila možnosti uplatnenia ich absolventov. V súčasnosti môže absolvent učiteľstva hľadať prácu na základných aj stredných školách, po novom by pre jednu z týchto skupín škôl nemal kvalifikáciu.
  • Špecializácia fakúlt by tiež zhoršila možnosť prestupov medzi jednotlivými školami po ukončení bakalárskeho štúdia. Dnes sa môže študent po ukončení bakalárskeho štúdia rozhodnúť pokračovať na magisterskom štúdiu viac-menej na ľubovoľnej fakulte pripravujúcej učiteľov, po novom by musel pokračovať na fakulte s rovnakou špecializáciou (buď pre II. stupeň ZŠ, alebo pre SŠ).
  • Predkladatelia tohto návrhu si od neho sľubujú najmä zvýšenie odbornej úrovne budúcich učiteľov stredných škôl. Mohol by však nastať aj opačný efekt: odborné zvládnutie aprobačných predmetov u budúcich učiteľov ZŠ by mohlo poklesnúť, keďže študenti (a možno aj fakulty) by možno predpokladali, že pre učenie na ZŠ nemusia byť vedomosti z aprobačných predmetov až také rozsiahle a hlboké.
  • Už dnes základné a stredné školy málo spolupracujú, oddelenie vysokoškolskej prípravy ich učiteľov by tento problém mohlo ďalej prehĺbiť.
Malo by sa oddeliť štúdium učiteľstva pre II. stupeň ZŠ a pre stredné školy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top