Mediálna výchova a zdroje informácií

overovanie zdrojov informácií

Námet na online hodinu mediálnej výchovy či slovenčiny, ktorá vedie ku kvalitnej diskusii o zdrojoch informácií.

Žiaci trávia veľa času online a nemajú veľa príležitostí diskutovať o tom, odkiaľ berú svoje informácie. Cieľom učiteľa na tejto hodine nie je primárne hodnotiť zdroje informácií, ale poukázať na ich rôznorodosť a na to, aký vplyv môžu mať na formovanie názoru jednotlivca. Táto hodina sa skladá z predprípravy (videá), overenia porozumenia rozdelenia médií, čítania serióznych, bulvárnych a konšpiračných zdrojov a moderovanej diskusie. Celá trieda sa na hodine bude venovať jednej téme z rôznych zdrojov, spoločne si predstavia plejádu informácií a budú sa baviť o ich vplyve. Takto vedené vyučovanie nám dáva priestor preskúmať informácie do hĺbky a z rôznych zdrojov a umožňuje žiakom, aby si rozšírili obraz o médiách, ktoré boli mimo ich bubliny.

Mediálna výchova: Zdroje informácií

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní je pi obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je formou videohovoru (45 + minút).

Ciele:

 • Žiaci budú vedieť kriticky myslieť,  prijať a spracovať informácie, formulovať svoj názor a argumentovať
 • Žiaci budú vedieť používať informácie a textové pasáže z rozličných zdrojov
 • Žiaci budú vedieť posúdiť vierohodnosť/spoľahlivosť/relevantnosť informačných zdrojov, na základe ktorých bol text vytvorený. 

Príprava:

Príklady zdrojov, ktoré môžete na hodine využiť:

 • Seriózne: aktuality.sk, sme.sk, dennikn.sk
 • Bulvárne: cas.sk, topky.sk
 • Konšpiračné: zemavek.sk, badatel.net, cz24.news 
 • Sociálne médiá: Facebook, Youtube, (Instagram, TikTok)

Hodina (45 min):

 • Úvod (5 min): 
  • každý si spraví reflexiu: čo sú 3 hlavné zdroje, odkiaľ čerpá informácie?
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Rozcvička (5 min)  
  • prejdeme si rozdelenie médií podľa toho, ako pristupujú k faktom a do akej miery sú objektívne – seriózne médiá, bulvár, konšpiračné či dezinformačné médiá
  • v tejto časti nejdeme do hlbšej diskusie o tom, čo je fakt (popisuje stav vecí a skutočností okolo nás, používa neutrálny jazyk, môžeme ho overiť) a dôveryhodný zdroj, keďže to nie je cieľom tejto hodiny – chceme len jasne uviesť rozdelenie médií, pretože s tým budeme pracovať.
  • ku každému typu médií uvedie trieda zdroj (pokiaľ vedia)
  • zároveň sa opýtame žiakov, či im bolo niečo z videa nejasné
 • Práca vo dvojiciach/ skupinách (10 min)  
  • Ak je to možné, využite breakout rooms. Ak nie, vypnú si počas aktivity mikrofóny.
  • každej skupine zadáme 1 médium a celej triede zadáme rovnakú tému, o ktorej si v danom médiu prečítajú článok (napr. všetky skupiny čítajú o očkovaní, každá z iného zdroja)
  • pri čítaní článku si píšu poznámky, čo sa o danej téme dozvedeli
  • upozorníme ich, že tieto články budú prezentovať triede
 • Diskusia (15 min)
  • každá skupina zhrnie, čo sa o danej téme dozvedela
  • po tom, ako počuli prezentáciu témy z rôznych zdrojov, sa pýtame triedy:
   • ako sa pohľad na danú tému líši pre čitateľa seriózneho média, bulváru a konšpiračného média 
   • aký má zdroj informácii vplyv na ich život (dá sa očkovať? bude bývať pri 5G vysielači?)
   • čo sa stane, keď sa stretnú čitatelia rôznych zdrojov v debate na danú tému?
 • Záver (5 min) 
  • každý žiak si zreflektuje, čo si z danej hodiny odnáša (ak chcú, môžu zdieľať)
  • zhrnutie a poďakovanie.

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete v kurze Mediálna výchova po registrácii. V rámci mediálnej výchovy na platforme nájdete aj metodiky k témam:

Čo je Zmudri?

Projekt Zmudri.sk, je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na Vás, učiteľov. Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského balíčka. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo, po registrácii.

Mediálna výchova a zdroje informácií

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top