Deľba moci na občianskej náuke

deľba moci – občianska výchova

Námet na online hodinu občianskej, ktorá vedie ku kvalitnej diskusii v dištančnom vzdelávaní.

Zavreté školy nútia žiakov aj učiteľov pracovať inak. V online svete je menšia hodnota vedomostí, ktoré si žiaci vedia za pár sekúnd vygoogliť. Dáva nám to priestor zamerať sa na spracovanie informácií a aplikovanie ich v iných kontextoch. Predstavíme plán obrátenej hodiny, v ktorom si študenti najskôr naštudujú základné vedomosti, ktoré uplatnia v diskusii v triede. Dôležité je teda poslať žiakom relevantné zdroje pred online hodinou, aby sa mohli kvalitne pripraviť na tému. Samotná hodina sa skladá z overenia porozumenia a diskusie. Takto vedené vyučovanie nám dáva priestor preskúmať koncepty viac do hĺbky a umožniť študentom, aby s nimi pracovali aj mimo teoretickej roviny. 

Občianska náuka: Deľba moci

Vek: 12 – 18 rokov

V dištančnom vzdelávaní je pi obrátených hodinách extrémne dôležitá príprava. Samotná hodina je  formou videohovoru (45 + minút).

Ciele:

 • Žiaci budú vedieť vysvetliť, čo je deľba štátnej moci, čo robia jednotlivé zložky a kto ich vykonáva.
 • Žiaci budú vedieť zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci (a prečo je lepšia ako koncentrácia štátnej moci).  
 • Žiaci budú vedieť vysvetliť, ako jednotlivé zložky moci interagujú a kontrolujú sa.

Príprava:

Hodina (45 min):

 • Úvod (8 min): 
  • každý 1 vetou opíše, ako sa má a nominuje spolužiaka
 • Nastavenie pravidiel (2 min)
  • stlmenie mikrofónov, dodržiavanie času, moderovanie diskusie, rešpektovanie sa
 • Rozcvička (10 min)  
  • prejdeme si základné pojmy (zložky štátnej moci, zákonodarná, výkonná, súdna moc) 
  • zároveň sa opýtame žiakov, či im bolo niečo z videa nejasné
 • Diskusia (15 min)  
  • Otvoríme tému, dáme priestor žiakom, aby sa vyjadrili. 
  • Vyvolávaním dávame priestor žiakom, ktorí sa zapájajú menej.
  • Nabádame otázkami, oceňujeme aj súhlasné, aj nesúhlasné názory.
 • Záver (5 min) 
  • Zhrnutie a poďakovanie.

Ak by ste túto tému učili offline, plán hodiny nájdete v kurze Deľba moci po registrácii. 

Čo je Zmudri?

Projekt Zmudri.sk, je online vzdelávacia platforma, na ktorej každý týždeň pribudne nový video kurz zameraný na občianske a praktické témy do života pre mladých ľudí.  Video kurzy však nechcú byť len voľnočasovou aktivitou; na platforme myslíme aj na Vás, učiteľov.  Môžete video kurzy využiť počas vašich hodín spolu s metodickým materiálom, ktorý je súčasťou učiteľského „balíčka“. Pre učiteľov 2. stupňa základných a stredných škôl poskytujeme ku kurzom metodiky na offline hodiny a námety na online aktivity. Odber všetkých video kurzov a metodických materiálov je dostupný pre všetkých učiteľov zadarmo, po registrácii. 

Deľba moci na občianskej náuke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top