Nie je projekt ako projekt alebo keď žiaci bádajú

Trieda je plná. Pred tabuľou prešľapujú z nohy na nohu žiaci, pani učiteľka zadáva posledné inštrukcie, na stoličkách už sedia nedočkaví rodičia. Viacerí si čakanie krátia úvahami na tým, akú rolu v celom podujatí zohrajú rastlinky poukladané na stolíku pod interaktívnou tabuľou. My z Edulabu to tušíme, ale nikomu nič neprezrádzame. Rodičia vedia iba to, že deti ich pozvali na Deň klíčiaceho semienka.

Projektové vyučovanie je v našich školách bežnou praxou. Je to výborný spôsob, ako realizovať aktuálne trendy vo vzdelávaní: medzipredmetové prepojenia, tímovú spoluprácu, rovesnícke vzdelávanie, kritické skúmanie, prezentačné zručnosti alebo empirické skúmanie. Jedinečnosť projektového vyučovania spočíva v tom, že ide o tvorivú činnosť, nie prijímanie a následné opakovanie informácií. Je to čas, kedy sa žiaci učia toľko zdôrazňované mäkké zručnosti a, iste, nadobúdajú aj vedomosti.

Naplánovať dobrý projekt nie je jednoduché. Je to štruktúrovaná činnosť, ktorá, ak má dosiahnuť svoje ciele, musí mať presný plán. V Edulabe sme presvedčení o tom, že práca učiteľa musí byť najmä v triede so žiakmi, a nie v príprave dlhých a komplikovaných projektov. Preto sme radi, že v projekte Moja prvá škola môžeme pedagógom predstaviť kolekciu metodických materiálov – komplexných podkladov projektového vyučovania pre učiteľov I. stupňa s názvom Kozmix Science.

Medzi metodické materiály v kolekcii Kozmix Science patrí aj Svet rastlín očami objektívu, v ktorom je jednou z aktivít už v úvode spomínaný Deň klíčiaceho semienka. Celá kolekcia Kozmix Science obsahuje 11 metodických materiálov, ktoré pedagóga prevedú všetkými fázami projektu. Časti projektu sú nazvané podľa aktivít: tvoríme, začíname, plánujeme, realizujeme, prezentujeme, hodnotíme. Každá aktivita má svoje špecifické časti a už podľa tohto výpočtu je zrejmé, že ide o komplexnú prípravu na projektové vyučovanie.

V projekte Svet rastlín očami objektívu sú žiaci rozdelení do tímov. Ich úlohou je pochopiť rozdiel medzi živou a neživou prírodou a skúmať podmienky, ktoré vedú k rastu rastliny. Zaujímavou aktivitou vo fáze realizácie je meranie výšky detí. Žiaci si na veľký papier naznačia výšku, akú mali pri narodení a tiež na začiatku projektu. Na záver projektu zaznačia svoje údaje znova a vidia, o koľko milimetrov vyrástli. Pri tejto aktivite pedagóg vedie žiakov k interpretácii grafov a diagramov. Zisťujú, aká je súvislosť medzi pomermi ich výšok pri narodení a v súčasnosti.

Hlavnou aktivitou je sadenie rôznych druhov rastlín a sledovanie ich rastu v rôznych podmienkach. Každý tím svoju rastlinu dokumentuje a na záver vytvára stop-motion animáciu, v ktorej je vidno priebeh rastu v rôznych podmienkach. Úlohou žiakov je pozorovanie zovšeobecniť a zistiť, ktoré podmienky vedú k rastu a ktoré skôr k uhynutiu rastliny. Všetky nadobudnuté poznatky potom prezentujú na záverečnej aktivite Dni klíčiaceho semienka.

Projektových aktivít je v ponuke omnoho viac. V Kozmix Science je učiteľ postavený do výnimočnej situácie, kde má sám na výber, ktorú časť projektu a ako zrealizuje. Nemusí nič vytvárať, len sa inšpirovať pripravenými materiálmi a prispôsobiť si projekt podľa vlastných predstáv.

Pilotný projekt zrealizovala Daniela Stančíková zo Základnej školy na Sibírskej ulici v Bratislave. Na jej blogu si prečítate podrobný popis jednotlivých projektových aktivít aj priebeh záverečnej prezentácie pred rodičmi. 

Kolekcia metodických materiálov Kozmix Science bude postupne zverejňovaná pre pedagógov zapojených do programu Moja prvá škola na vzdelávacom portáli Kozmix.sk. Ak zrealizujete aspoň jeden vlastný projekt so žiakmi a zašlete nám jeho výstupy, máte šancu získať jedinečnú triedu 21. storočia, ktorá bude vytvorená v spolupráci s katedrou dizajnu Vysokej školy výtvarných umení. Informácie o projektových podkladoch Kozmix Science a aktivitách s nimi spojených nájdete na stránke www.mojaprvaskola.sk.

 Ján MACHAJ, Edulab

Nie je projekt ako projekt alebo keď žiaci bádajú

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top