O čom (sa) učiť, keď sa otriasa svet

Človek mieni, vírus mení

Štátny pedagogický ústav sa po dvoch týždňoch prebral z letargie a na svojej stránke zverejnil odporúčania pre učiteľov, ako postupovať pri vyučovaní online. Tí sa okrem iného dozvedeli, že „Odporúčame klásť dôraz na výkonové štandardy, ktoré slúžia na utvrdenie a prehĺbenie už osvojeného základného učiva. Zároveň navrhujeme využívať toto obdobie na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci všetkých vzdelávacích oblastí, a to prácou s rôznymi typmi a druhmi textov, s využitím medzipredmetových vzťahov a prierezových tém. V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov nemusí škola v tejto situácii podľa ŠPÚ prebrať všetky stanovené výkonové a obsahové štandardy daného ročníka, ale môže ich presunúť do vyššieho ročníka. Zručnosti, ktoré by mali žiaci nadobudnúť v navrhovaných praktických aktivitách, si môžu ďalej zdokonaľovať vo vyšších ročníkoch.“

Nevedno, či v dôsledku sebareflexie alebo na základe množstva pobavených a nahnevaných reakcií, text z webu pomerne rýchlo zasa zmizol. Hanbu však už svojim autorom narobiť stihol. Naozaj by bolo dobre, keby v tejto organizácii už radšej ani nesvietili a nekúrili, len pokojne čakali so zbalenými peračníkmi na nevyhnutnú personálnu obmenu. 

V tejto chvíli by bolo najrozumnejšie, keby učitelia dokázali zo svojej mysle úplne vymazať všetky obsahové a výkonové štandardy, plánované učivo, predmety, rozvrhy, hodnotenie a pod. a využili krízovú situáciu na facilitáciu autentického učenia sa, teda zaoberanie sa témami, ktoré žiakov zaujímajú, a ktorých súvis s reálnym životom a dianím vo svete je im zrejmý. Asi sa to nepodarí u všetkých, ale pre mnohých žiakov by to mohlo byť veľmi užitočné a osviežujúce.

Ozaj, viete, aký veľký (resp. malý) je koronavírus? A prečo baktérie považujeme za živé a vírusy nie? A čo myslíte, môže sa baktéria nakaziť vírusom? A ako vlastne funguje taká vakcína a prečo je jej názov odvodený z latinského slova „vacca“ – krava?

Neexistuje lepší čas na zhliadnutie filmu Pandémia (2016) či iných filmov s podobnou tematikou (je ich vyše 20) a na čítanie a diskusie o stredovekých morových epidémiách.

Médiá sú denne zaplavené rôznymi grafmi znázorňujúcimi jednotlivé aspekty pandémie. Kedy, ak nie teraz, je tá správna chvíľa naučiť žiakov čítať grafy? A chápať, čo je to matematický model či exponenciálna funkcia.

O fungovaní ekonomiky už niektorí žiaci čo-to počuli na hodinách občianskej náuky. Možno to vtedy pre nich bola suchá teória. Teraz sa k tomu treba vrátiť a ukazovať im, aké skutočné a vážne dôsledky tá teória môže mať.

Kolegyne a kolegovia, zabudnite na chvíľu na Ohmov zákon, vetný rozbor či morfológiu hlavonožcov. Buďte žiakom múdrymi sprievodcami po otriasajúcom sa svete a učte ich trochu lepšie mu rozumieť. A dávajte na seba pozor.

O čom (sa) učiť, keď sa otriasa svet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top