Učenie na diaľku I. – pojmové mapy a karikatúry

Tipy na online vzdelávacie aktivity vhodné na rôzne predmety

Karanténa postavila školstvo naruby – žiaci a učitelia doma, učebnice a zošity (často) v škole, inštitúcie bezradné. Tradičný rytmus a rituály výuky vykoľajené. Pohroma alebo príležitosť? V podstate oboje… Ak sa k situácii účastníci vzdelávacieho systému postavia zodpovedne, koncepčne a tvorivo, tak z krátkodobého pohľadu je táto pohroma príležitosťou pozrieť sa na procesy v triede z nového uhla pohľadu. Aj mne sa za roky v tejto pedagogickej aréne veľakrát potvrdilo, že najlepšie nápady vznikajú z improvizácie a v časoch núdze. 

Po dva a pol týždni sa mi podarilo, napriek počiatočnému absolútnemu nedostatku informácií a aj za pomoci aktívnych žiakov, „naostro“ nastaviť komunikáciu a výuku cez internet. Spočiatku to bolo improvizovanie cez komunikačný softvér hráčov online hier Discord. Neskôr sa ku mne dostali informácie o výhodách Microsoft Teams. Po týždni vyučovania musím skonštatovať, že je stabilnejší, lepšie počuť žiakov, umožňuje v prípade potreby videohovor. 

Ponúkam niekoľko tipov, v ktorých vidím zmysel a niektoré sa mi už osvedčili aj v praxi, pričom sú využiteľné aj na žiacky „home office“. Pri ich zadávaní sa pokúšam nastaviť ich v duchu hesla: „Neznič žiakov ani seba.“

Pojmové mapy

Už dlhšie ich mám v hľadáčiku. Tak som si povedal, teraz je čas poriadne sa na ne zamerať. Do istej miery umožňujú suplovať písomky ako nástroj opakovania a upevnenia vedomostí a zároveň prehľadného spracovania učiva. Využiteľné sú pre všetky vyučovacie predmety. 

Čo považujem za dôležité pri príprave pojmových máp zo strany učiteľa: 

 • čo najpresnejšia inštruktáž: práca samostatne alebo vo dvojiciach, rozpis tém, ktoré si „rozoberú“, indikátory splnenia zadania, termín odovzdania a pod.,
 • vytvorenie komunikačného kanála v Microsoft Teams, aby mohli žiaci kooperovať na riešení zadania,    
 • príklad pojmovej mapy, aby mali predstavu, ako môže/má vyzerať výsledok (že okrem pojmov v nej môžu byť obrázky, komentáre, weblinky),
 • odporučiť jednoduchý, užívateľsky priateľský nástroj na digitálnu tvorbu máp,
 • zdôrazniť, že sa nepožaduje vytvorenie niečoho efektného, ale efektívneho,
 • zvážiť základnú inštruktáž v softvéri podľa vyspelosti žiakov.

Jednotlivé prebrané témy si žiaci vyberú a vo dvojici pripravia prehľadnú pojmovú mapu, ktorú pošlú učiteľovi, a navzájom si so spolužiakmi zdieľajú výsledky. 

Prínos pojmových máp pre žiakov: 

 • zopakovanie učiva,
 • rozvoj spolupráce, komunikácie,
 • rozvoj počítačovej gramotnosti princípom learning by doing,
 • rozvoj spoluzodpovednosti za výsledok – ak spracujem moju tému zle, nemôžem očakávať kvalitu od ostatných. 

 Prínos pojmových máp pre učiteľa: 

 • rozvojová aktivita, ktorá sa dá v prípade potreby oznámkovať,
 • súbor pojmových máp vo forme obrázkov, ktoré sa dajú neskôr použiť vo výuke, prípadne ďalej upraviť a doplniť. 

Po viachodinovom skúšaní a hľadaní sa mi najviac osvedčil softvér MindMaple Lite.  Je zdarma, intuitívny, umožňuje export v rôznych formátoch (jpg, pdf). 

Náročnejší variant: Niektorí žiaci si trúfnu na zložitejšie nástroje  (napr. Prezi). 

Jednoduchší variant: Pojmovú mapu nakreslia, odfotia a pošlú. Fyzicky ju môžu odovzdať po skončení karantény. Nemusí byť v digitálnej podobe. 

Interpretácia historických vtipov
– karikatúr – memečiek

Spôsob ako spojiť históriu, aplikáciu faktov, kritické myslenie, štylizáciu myšlienok a humor vo vážnom období karantény do jedného balenia. 

Aktivita spočíva vo vyhľadaní určitého počtu vtipov, karikatúr, memečiek, pričom treba uviesť obdobie a udalosť, ku ktorej sa viaže. Rovnako treba citovať zdroj a krátke vysvetlenie pointy na základe vedomostí o danom historickom období. Tým žiak preukáže porozumenie pointe, zasadí obsah vtipu do kontextu svojich vedomostí a schopnosť jasne, stručne a presvedčivo argumentovať. 

Opäť treba jasne žiakom zadať, koľko vtipov majú nájsť, v akej podobe výsledný výstup poslať, termín odovzdania.    

Karikatúry aj vtipy môžu vyhľadávať aj na cudzojazyčných portáloch a naučiť sa nové pojmy, slovnú zásobu a rozvinúť tak svoje jazykové znalosti.    

Prínos interpretácie karikatúr, vtipov a memečiek pre žiaka: 

 • možnosť pochopiť lepšie dané obdobie cez oči vtedajších súčasníkov, 
 • prehĺbenie zručností spomenutých vyššie,
 • učia sa zaznamenávať zdroje získavaných informácií (dôležitý návyk v súvislosti s kritickým myslením),
 • rozvoj medzipredmetových vzťahov (využitie cudzieho jazyka na dejepise – slovná zásoba).

Prínos interpretácie karikatúr, vtipov a memečiek pre učiteľa:

 • rozvojová aktivita,
 • možnosť neskoršieho využitia na motiváciu žiakov počas vyučovania.

Náročnejší variant: Súčasťou zadania je možnosť vytvoriť vlastný vtip, karikatúru alebo meme na nejaké určené historické obdobie, udalosť alebo osobnosť, prípadne na súčasnosť.

Prejdite na článok Učíme na diaľku II.

Učenie na diaľku I. – pojmové mapy a karikatúry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top