Online vzdelávanie na strednej škole v čase koronavírusu

Ako sa vzdelávajú žiaci strednej školy dištančne?

Ako s obmedzeným cestovaním, sociálnym dištancovaním sa a zavretím školy zabezpečiť, aby sa študenti napriek všetkému ďalej učili a vzdelávali?

Na našej škole sme situáciu poňali ako výzvu, ktorú chceme spoločnými silami zdolať. Už dva dni po tom, ako sme zatvorili školu, sa celý pedagogický tím stretol v škole. Začali sme uvažovať o rôznych platformách, ktoré by sme mohli využiť. Neoceniteľné boli informácie kolegov zo zahraničia, ich tipy a odporúčania.

Po mnohých diskusiách, stanovení si interných očakávaní a požiadaviek na online vzdelávanie na strednej škole a vyskúšaní platforiem Skype, ZOOM, Microsoft Teams, Freeconferencecall.comHangouts sa tím učiteľov našej školy rozhodol používať platformu Microsoft Teams.

Prečo sme na online vzdelávanie zvolili Microsoft Teams?

Platforma nám umožňuje:

  • vytvoriť virtuálne učebne pre každú triedu a každý predmet, mať ich prehľadne zobrazené a jednoducho uskutočniť videohovor pre otvorenie vyučovania dištančnej hodiny,
  • čiť vo virtuálnej učebni s využívaním predpripravených materiálov, zdieľaním učiteľovej obrazovky, ako aj zdieľanie obrazovky žiakov,
  • možnosť pre žiakov písať si poznámky v aplikácii, kým učiteľ vysvetľuje a možnosť pre učiteľa nahliadnuť do žiakových poznámok, dopisovať do nich komentáre, spätnú väzbu, opraviť príklad,
  • vidieť vo virtuálnej učebni naraz väčšinu žiakov triedy integrovaním aplikácie ZOOM  do Microsoft Teams,
  • mať prístup k predchádzajúcim hodinám, mať všetky dokumenty a materiály uložené na jednom mieste, ľahko prístupné učiteľom aj žiakom,
  • nahrávať hodinu a záznam automaticky zverejniť pre všetkých žiakov virtuálnej triedy,
  • využívať formy skupinovej práce a individuálneho prístupu k žiakom počas hodiny,
  • využívať videá počas vyučovacieho procesu a súčasne umožniť učiteľovi doplniť výklad videa počas hodiny,
  • overovať a hodnotiť vedomosti žiakov formou testov, uložiť testy v tej istej platforme.

Technické a časové požiadavky na zavedenie platformy Microsoft Teams do školy

Škola musí byť zaregistrovaná, žiaci aj učitelia musia mať pridelené prístupy a mať doma počítače.

Naša škola už bola do služby Office365 zaregistrovaná, proces registrácie trval iba niekoľko pracovných dní. Pokiaľ škola nemá vytvorené pre žiakov mailové kontá, vytvorenie prístupov žiakov a učiteľov do platformy je náročnejšie, no zvládnuteľné. My sme využili export hesiel z Edupage a za podpory technika z Microsoftu sme heslá pre celú školu vytvorili v priebehu dvoch dní. Pre Microsoft Teams sme sa na škole rozhodli v stredu poobede, v piatok poobede sme už mali prvé online školenie žiakov k využívaniu aplikácie, od pondelka sme začali vyučovať dištančne. 

Na vyškolenie učiteľov sme využili jedno popoludnie prezenčného vzdelávania a jedno dopoludnie dištančného vzdelávania. V prezenčnej forme sme využili odborné schopnosti učiteľov IT, ktorí nám pomohli oboznámiť sa so systémom, priamo nám ukázali, ako riešiť problémy. Spoločne sme skúšali zdieľanie obrazovky, iniciovanie videohovoru a pozvanie ostatných účastníkov do konverzácie, nastavovali sme pravidlá komunikácie. Rozdelili sme sa do skupín po troch účastníkoch, z ktorých jeden bol v role učiteľa a dvaja v role žiaka. Postupne si každý vyskúšal rolu učiteľa aj žiaka. Zdieľanie skúseností, a najmä fyzická podpora ostatných kolegov nás nabili energiou a dodali nám sebadôveru, aby sme začali vyučovať dištančne už týždeň po oznámení prvého prípadu koronavírusu na Slovensku. 

Zavedenie dištančného vzdelávania do vyučovacieho procesu

Prvý týždeň sme učili iba dve – tri vyučovacie hodiny denne. Zvyšný čas sa učitelia zdokonaľovali vo využívaní aplikácie, každé poobedie sme mali online poradu s cieľom zdieľať medzi sebou skúsenosti dobrej praxe, spoločne sme riešili technické problémy z hodín. Postupom času sme stále viac objavovali nekonečné možnosti technológie a, samozrejme, aj niektoré jej obmedzenia. Od druhého týždňa karantény sme upravili rozvrh a dištančne vyučujeme štyri hodiny denne. 

Vyučovanie je troche pomalšie oproti bežnej prezenčnej forme, avšak s nárastom skúseností sa hodiny začínajú viac a viac približovať hodinám, na ktoré sme boli zvyknutí. Hodiny sme dokázali obohatiť o skupinovú prácu, ktorá je v našej každodennej výučbe pevne zakorenená, pretože vďaka nej vyzývame žiakov k spolupráci na projektoch zameraných na rozvoj nielen ich predmetových znalostí, ale aj interpersonálnych zručností nevyhnutných pre život mimo školy. 

Microsoft Teams učitelia vo všetkých predmetoch vytvorili skupinové pracovné kanály, kde si študenti môžu založiť vlastné stretnutie a spoločne pracovať na zadanej úlohe. Počas bežnej hodiny by pracovali napríklad na plagáte, ktorý by spoločne vytvorili a prezentovali na konci vyučovacej hodiny. Žiaci tvoria plagát spoločne ako zdieľaný dokument, ktorý je neoceniteľnou funkciou platformy, učiteľ nemusí mať nijaké technické zručnosti s vytváraním zdieľaných dokumentov – aplikácia ich poskytuje. Navyše, učiteľ vďaka pracovným kanálom aplikácie môže „odskočiť na návštevu” do každej skupiny; poskytnúť spätnú väzbu a klásť ďalšie otázky na rozšírenie vzdelávania. Ďalšou vynikajúcou vlastnosťou skupinovej práce je, že študenti majú možnosť požiadať o pomoc a učiteľ môže reagovať takmer okamžite. Nie tak rýchlo ako v bežnej triede, ale stále dostatočne rýchlo na to, aby sa zabezpečila podpora.

Príklady konkrétnych hodín učených dištančne

Na hodinách anglického jazyka žiaci pracujú v pároch na vytvorení vlastného príspevku do virtuálnej TED konferencie. Ich nápady sú neuveriteľne kreatívne: od toho, prečo by si študenti mali zvoliť svoje vlastné predmety v škole až po hodnotu seba-lásky. 

Na hodinách dejepisu študenti skúmali aténsku demokraciu – porovnanie moderného videa s textom z knihy histórie; spoločne si zdieľali poznámky v kolaboratívnom poznámkovom zošite triedy. Tieto potom použijú na vytvorenie študijného sprievodcu, ktorý bude možné využiť v nasledujúcich školských rokoch.

Na hodine chémie si žiaci s učiteľom dištančné vyučovanie oživili tým, že sa učili za prítomnosti svojho domáceho zvieratka. 

anglickom jazyku na úrovni A študenti pomocou aplikácie Mind Meister vytvorili v zdieľanom poznámkovom zošite pojmovú mapu na zopakovanie témy akvizície detí. Žiaci syntetizovali to, čo sa naučili, aby vytvorili zmysluplnú a prehľadnú pojmovú mapu, ktorú majú uloženú v poznámkach v aplikácii Microsoft Teams a ľahko ju použijú na budúce opakovanie a doplnenie.

Hodiny všetkých predmetov je možné doplniť o linky na aplikácie, ktoré sme doteraz využívali na hodinách, napríklad testy KAHOOT, programy na zobrazovanie grafov v geometrii, interaktívne cvičenia Planéty vedomostí a pod.

Stane sa online vzdelávanie súčasťou toho bežného?

Uznávame, že v online vzdelávaní je tempo spočiatku pomalšie. Uvedomili sme si, že to, čo by sme bežne dosiahli počas hodiny v bežnej triede, nedosiahneme v online vzdelávaní, pokiaľ nebudeme kreatívne pristupovať k plánovaniu hodín a hľadať ďalšie, zatiaľ neobjavené možnosti, ktoré nám technológie poskytujú. Príležitosti sú nekonečné a my môžeme urobiť len to, že ich prijmeme a preskúmame.

Boli sme doslova hodení do vody, no my sme sa rozhodli naučiť plávať. Stále sa zdokonaľujeme, pomáhame si. Učiteľský tím sa zomkol. Podporujeme sa, učíme sa spolu. Objavujeme nové, tvorivé spôsoby práce a riešenia problémov, ktoré, keď sa vrátime späť do kamenných tried, budú nepochybne ďalej využívané v praxi a stanú sa rutinou každodenného života.

Autorka je riaditeľkou Súkromného bilingválneho gymnázia BESST v Trnave.

Online vzdelávanie na strednej škole v čase koronavírusu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top