Pomocník z mraveniska

Známa postavička šikovného a dômyselného mravčeka s červenou bodkovanou šatkou okolo krku sa nám prihovorila na začiatku tohto školského roka už po druhýkrát. Ferda mravca sme si vybrali za triedneho maskota už v prvom ročníku. 

Deti prijali malého mravca s nadšením, bol totiž celkom ako oni – zvedavý, smelý, občas neposedný, ale aj ochotný pomôcť a poradiť. Dnes by sme jednoducho povedali, že bol akčný. Viedol nás pri objavovaní prvých písmen, kontroloval správne držanie pera, či správne sedenie v lavici. Na hodinách etickej výchovy sme sa zoznámili aj s jeho nezbedným a smoliarskym kamarátom chrobákom Truhlíkom. Žiaci tak pochopili, že nemusíme byť v triede  všetci prví, najlepší a najšikovnejší. Niekto je výborný v matematike, iný na telesnej výchove.

Ferdov dobrý príklad 

Heslo: V mravenisku sú všetci dôležití! nás sprevádza v triede neustále. Cez vzťah Ferda a Truhlíka sa prípadné nezhody v rámci triedy celkom dobre analyzujú a následne riešia, žiaci sa naučia vzájomne si pomáhať a chrániť slabších, ako v knihe Mravce sa nedajú. Obidvaja kamaráti sú ideálnymi sprievodcami na hodinách prírodovedy, čítania, ale napríklad aj telesnej výchovy – Ferdo cvičí mravenisko.

Záchranca lienok

Na prvých hodinách matematiky v druhom ročníku využívam Ferda mravca v rámci opakovania tematického celku ako záchrancu, ktorý musí prekonať niekoľko matematických prekážok pri oslobodzovaní milovanej lienky. Žiakom premietnem pomocou dataprojektoru daný obrázok na tabuľu. Ak chcú pomocou Ferda oslobodiť lienku, musia čo najskôr vyrátať príklady. Žiaci pracujú buď samostatne do písaniek – kto prvý pomôže Ferdovi zachrániť lienku, alebo pracujeme spoločne a jednotlivé výsledky si zapisujeme na tabuľu. Obidve formy je vhodné striedať podľa potreby a okolností. Žiaci si nenásilnou formou zopakujú a precvičia nadobudnuté vedomosti z matematiky (sčitovanie a odčitovanie do 20, porovnávanie čísel, postupnosti, reťazovky, prešmyčky) a úloha má samozrejme aj výchovný rozmer. Za zachránenú lienku získavajú žiaci najskôr pečiatku s tematikou Ferda mravca a neskôr známku do žiackej knižky. ν

Miroslav DEGLOVIČ
ZŠ Pavla Marcelyho, Bratislava

Pomocník z mraveniska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top