Rozhodujúce tri „Z“

Rozhodujúce tri „Z“

Často počuť sťažnosti učiteľov, že žiaci nedávajú pozor, nerobia si úlohy, neučia sa, nespolupracujú. Že sú pasívni a bez záujmu alebo v horšom prípade vyrušujú a „bojujú“ s učiteľmi. O tom, prečo je to tak, by sa dala napísať kniha (a mnohé už boli napísané). Existujú však aj stručnejšie odpovede – napríklad „pravidlo troch Z“. Ak chcete, aby vaši žiaci na hodinách prejavovali záujem, nevyrušovali a naopak aktívne spolupracovali, učivo musí byť zaujímavé, zmysluplné a zvládnuteľné. Znie to triviálne, ale mnohí učitelia nedokážu tieto princípy v praxi naplniť.

Americký molekulárny biológ John Medina vo svojej knihe Pravidlá mozgu lakonicky konštatuje: „Mozog nevenuje pozornosť nudným veciam.“  Učivo  preto musí byť pre žiakov zaujímavé. Nezamieňajme však zaujímavosť so zábavnosťou! Učiteľ nie je stand-up komik a nie je platený za to, aby žiakov zabával. Je však platený za to, aby ich zaujal. Bez toho totiž nedosiahne takmer žiadny z cieľov, ktoré si škola kladie.

Možno ešte dôležitejšie je, aby učivo bolo pre žiakov zmysluplné. Antoine de Saint-Exupéry to vystihol presne: „Galeje nie sú tam, kde sa kope krompáčom. Sú tam, kde údery krompáča nemajú zmysel a nespájajú toho, kto kope so spoločenstvom ľudí.“  Činnosti, ktoré žiakom nedávajú žiadny zmysel, sú pre žiakov (obrazne) galejami. Prirodzenou reakciou ich psychiky je apatia alebo revolta. Čo je pre žiaka zmysluplné? To, čo sa týka sveta, v ktorom žije (pozor: žiaci nežijú vo svete učiteľov!). To, čo súvisí
s jeho životnými skúsenosťami. To, čo vie v živote využiť. To, čo dáva odpovede na jeho otázky či problémy.

Splnenie prvých dvoch podmienok by však stále nestačilo: učivo musí byť ešte aj zvládnuteľné (pre žiakov!).Učiteľ musí zvoliť primerané množstvo, primerané tempo, primeraný jazyk, primeranú mieru abstrakcie, primeraný spôsob podania. Musí ponúknuť dostatok praktických aktivít, priestoru na otázky žiakov, spätnej väzby a stanoviť primerané kritériá na hodnotenie.

Som si istý, že ak splníte tri uvedené „Z“, žiaci vás odmenia záujmom.  

Rozhodujúce tri „Z“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top