S rešpektom o vzťahoch, sexualite a emóciách

sexuálna výchova

Vzťahová a sexuálna výchova na slovenských školách chýba – čo s tým?

Riešili ste už v škole situácie, v ktorých deti reagovali emotívne? Stalo sa vám, že ste si pri tínedžeroch všimli, ako spolu začínajú randiť a chcú sa niekomu páčiť? Deti sú rozmanité bytosti s rozmanitým prežívaním a rovnako ako u dospelých, aj pre deti sú vzťahy, emócie a sexualita každodennou súčasťou života.

V našich školách sa rozvoju zručností v oblasti vzťahov, emócií a sexuality venujeme len málo a okolo vzťahovej a sexuálnej výchovy sa vznáša oblak mýtov. Vzťahové a sexuálne vzdelávanie však má preukázateľne pozitívny vplyv na život a zdravie mladých ľudí a zaslúži si našu pozornosť.

Informácie, zručnosti a hodnoty – obsah sexuálnej výchovy

Vzťahová a sexuálna výchova zahŕňa tri hlavné aspekty.

Prvým aspektom sú informácie, teda nevyhnutné vedomosti o biologických procesoch, zdraví, hygiene, prevencii, o prežívaní emócií a iné. Lebo len v prípade, že majú deti a mladí ľudia faktické informácie, môžu sa podľa nich zodpovedne rozhodovať.

Druhým aspektom vzťahovej a sexuálnej výchovy je nadobúdanie zručností. Bavíme sa o životných zručnostiach, ktoré sa deti učia v kontexte vzťahov a prežívania – komunikačné zručnosti, kritické myslenie, rozhodovanie, sebadôvera, zručnosti a stratégie na zvládanie emócií, prevencia sexuálneho násilia a ďalšie. Lebo len v prípade, že ľudia majú tieto zručnosti, môžu ich vo svojich vzťahoch (k sebe i iným ľuďom) používať.

Tretím aspektom sú postoje a hodnoty. Vzťahová a sexuálna výchova učí deti a mladých ľudí rešpektovať iných ľudí, ich názory, postoje a hodnoty. Deti sa učia úcte a sebaúcte. Hlavným predpokladom je, že neexistuje jeden jediný správny postoj či názor, existuje vzájomný rešpekt.

Keď sa tieto tri aspekty spoja, hovoríme o obsahu vzťahovej a sexuálnej výchovy. To však stále nestačí.

Zásady vzťahovej a sexuálnej výchovy

Aby bolo toto vzdelávanie kvalitné, musí spĺňať prísne podmienky.

Vzťahová a sexuálna výchova musí byť vekovo primeraná. Človek prechádza vývojom, v rôznom veku dokáže rozumieť rôznym informáciám. So 4-ročným dieťaťom sa preto môžeme učiť napríklad rešpektovať súkromie (keď ide rodič na toaletu, rešpektujem, že má zavreté dvere), no bolo by nevhodné baviť sa s týmto dieťaťom o samovyšetrení prsníkov či prevencii pred pohlavne prenosnými chorobami. Informácie a zručnosti, ktoré učí vzťahová a sexuálna výchova sú preto vekovo odstupňované podľa toho, čo je pre dieťa vývinovo dôležité a pochopiteľné.

Dôležitou podmienkou je nestrannosť. Všetky informácie musia byť vedecky podložené, aktuálne a správne.

Kľúčová je tiež facilitátorská rola. Učiteľ/ka si v žiadnom prípade nesmie mýliť vzťahovú a sexuálnu výchovu s rozprávaním o svojich zážitkoch. Musí mať témy obsiahnuté, rozumieť im, orientovať sa v relevantných informáciách a zdrojoch, musí ich vedieť podať didakticky vhodne a s ohľadom na bezpečnosť a zdravie každého dieťaťa.

Je sexuálna výchova moderným výmyslom posledných rokov?

Vzťahová a sexuálna výchova existuje desaťročia, vyvíja sa a jej osnovy sa dopĺňajú napríklad o technologické aspekty (bezpečnosť na internete, nebezpečenstvo porna…) či aktuálne výskumy. Častý mýtus o vzťahovej a sexuálnej výchove hovorí, že nabáda mladých ľudí k sexuálnemu životu. Pravda je taká, že žiadny z programov sexuálnej výchovy na svete to nerobí. Naopak, učí mladých ľudí čakať dovtedy, kým na to budú fyzicky aj mentálne pripravení. Štúdie z rôznych krajín, kde sa vzťahová a sexuálna výchova vyučuje, ukazujú, že mladí ľudia v týchto krajinách začínajú žiť sexuálnym životom neskôr a zodpovednejšie.

Vzťahová a sexuálna výchova je dôležitá

Zdá sa, že na Slovensku je pred nami ešte dlhá cesta. Aktuálna podoba výchovy k manželstvu a rodičovstvu nie je dostatočnou náhradou za vzťahovú a sexuálnu výchovu, ktorá by bola plnohodnotnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Riešenie musí prísť systematicky, s dôrazom na bezpečnosť a zdravie detí v rýchlo sa meniacom svete. Nádejou môžu byť organizácie a jednotlivci, ktorí sa vzťahovej a sexuálnej výchove venujú a sú pripravení pri tvorbe osnov kedykoľvek pomôcť. Takouto organizáciou je aj Spoločnosť pre plánované rodičovstvo.

Deti a mladí ľudia medzi sebou prirodzene vnímajú rozdiely – pochádzame z rôznych prostredí, máme rôzne telá, rôzne rodiny, rôzne problémy. Vzťahová a sexuálna výchova sa nesnaží tieto rozdiely vymazávať (to by ani nebolo možné) – dáva deťom možnosť vnímať ich nie ako prekážky, ale ako súčasť života, ktorá je príležitosťou na empatiu a rešpekt, ktorý si všetci zaslúžime. 

Zuzana Bendíková a Radka Mikšík – lektorky vzťahovej a sexuálnej výchovy, účastníčky Teach for Slovakia

S rešpektom o vzťahoch, sexualite a emóciách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top