Sila evolúcie – pravek zaujímavo

Sila evolúcie – pravek zaujímavo

Prečo dážď vonia, hladní ľudia zle plánujú a prečo veríme konšpiráciám 

Homo erectus, habilis, sapiens a sapiens sapiens. Evolúcia, mamuty, doby ľadové a medziľadové, pazúrik, pästný klin, sako z kože, jamy na mamutov ako archeologický hoax… Povinná septembrová krasojazda dejepisárov slovenských škôl na základnom, strednom stupni a ešte raz vo veľkom štýle na konci strednej školy pre prípadných maturantov z dejepisu. Hlavne rýchlo odverklíkovať základné pojmy, bleskovo napchať do dvoch – troch hodín tisícročia prechod „opice“ na „pána tvorstva“, lebo veď tém do júna je veľa, treba nahnať časovú rezervu, a čo už taký pravek, keď nás čaká zaujímavý novovek s renesanciou, reformáciou, osvietenstvom, revolúciami, modernými politickými stranami a priemyselnou revolúciou. Javmi, ktoré s buržoáznymi revolúciami predsa formovali náš súčasný mentálny aj fyzický svet, a sú teda kľúčové a dôležité. 

Evolúcia neskončila, evolúcia trvá

Naozaj? Mojou večnou osobnou výzvou vo vyučovaní dejepisu na strednej škole ostáva, ako oslabiť výklad a premeniť pozvoľna „scholaris scribens“ (žiaka píšuceho) na ono „homo cogitans“ (tvora uvažujúceho). A práve pri téme pravek mi vhodným námetom na prepojenie „starej“ látky na aktuálny život človeka prišiel pojem evolúcie. So žiakmi diskusiou prichádzame aj cez konkrétne príklady k uvedomeniu, že evolúcia neskončila s pravekom pred pár tisíc rokmi pretvorením človeka do dnešnej podoby, ale v celej prírode pokračuje neustále. 

Ako však vývoj v praveku a vtedajší spôsob života, ktorý bol tisícročia veľmi podobný, poznačil nás súčasníkov? Hovorí sa, že časti mozgu vytvorené v praveku sú oveľa silnejšie než racionálne myslenie v čase stresu, majú vplyv na výber partnera, naše rozhodovanie pri nákupoch, voľbách politikov a pod. Sú to kľúčové momenty našich životov, no v učebniciach nič z toho nie je. Rozhodol som sa informácie roztrúsené v rôznych zdrojoch zhromaždiť a prakticky využiť. 

Keď je učiteľ archivárom

Poznatky som získal z informačne hodnoverných zdrojov, najmä periodík Denník N a Respekt, ktoré mám predplatené a populárno-náučných publikácií. Podobne si môže vlastné materiály pripraviť každý. Chce to ale čas, dlhodobé štúdium materiálov, ich systematické zhromažďovanie, triedenie a archiváciu, keďže nikdy nevieme, pri akej príležitosti sa hodia. 

Vyhľadal som najprv vhodné texty v mojom archíve. Následne som ich skrátil tak, aby boli využiteľné na 45-minútovej hodine a integroval do podoby pracovných listov. Výzvou je skrátiť pôvodné texty tak, aby obsahovali kľúčové informácie, nestratil sa kontext a žiaci vedeli, čo je pointou textu. Ak je text príliš dlhý, zbytočne učiteľ stráca čas. Ak je prikrátky, „strácajú“ sa v ňom žiaci. Na prácu so samotným pracovným listom som využil metódu expertných skupín. Žiaci sa rozdelili na viacero skupín, ideálne po štvoriciach. Každý žiak v skupine dostal rovnaký text, ktorý bol ale iný pre každú skupinu. Úlohou žiakov bolo individuálne pozorne prečítať text a identifikovať kľúčové pojmy a vzťahy medzi nimi, pochopiť text. Potom nasledovala skupinová práca, ktorej cieľom bolo vytvoriť stručné zhrnutie podstaty textu. A nájsť krátku odpoveď na základnú otázku „Ako ovplyvnila praveká evolúcia človeka nás, súčasných potomkov druhu homo?“ Žiaci si spoločne vysvetľovali prípadné nejasnosti v porozumení textu a koncipovali informáciu do jednoduchej a pochopiteľnej správy pre ostatných spolužiakov. Napokon každá skupina prezentovala cez hovorcu svoje zistenia, pričom úlohou zvyšných členov bolo upresniť alebo doplniť hovorcu. Došlo teda nielen na čítanie, ale aj počúvanie s porozumením. Výsledkom aktivity bol stručný zápis a doplnenie zaujímavých poznatkov k téme pravek a evolúcia. 

V čom vidím pozitíva tejto aktivity: 

  • obmedzenie výkladu učiteľa a prenesenie aktivity na žiakov 
  • rozvoj zručností ako kritické myslenie, analýza textu, čítanie a počúvanie s porozumením, sústredenie, rešpekt voči ostaným, ktorí prezentujú výsledky svojej práce  
  • spolupráca v skupine, efektivita tímu ako celku a pocit spoluzodpovednosti za vyučovací proces 
  • prepojenie učiva na aktuálny život a potreby žiakov 
  • spestrenie učiva o zaujímavosti a výsledky najnovšieho bádania 

Aj pravek je dôležitý

Dážď vonia, lebo pri náraze na zem voda nasaje vône, odrazom ich vynesie do vzduchu a my ich vnímame pozitívne, lebo dážď znamenal pre človeka v praveku úrodu, a tým prežitie. 

Ak sme hladní, evolučne sme nastavení konať bezprostredne a mať hneď niečo (najesť sa, lebo prežitie). Preto robíme hladní horšie dlhodobé rozhodnutia než najedení. Pri šuchote lístia je lepšie veriť, že je tam lev a utiecť, než si myslieť, že je to vrabec a umrieť. Preto máme tendenciu veriť konšpiráciám. Zlú správu je evolučne potrebné vedieť, pretože vieme konať. Zlé správy (a teda aj konšpirácie) preto ľudia šíria radšej ako dobré.  

Najväčšou výzvou pre žiakov bolo čo najjednoduchšie sformulovať svoje zistenia tak, aby ich v 2 – 3 vetách pochopili spolužiaci a boli podané príťažlivým jazykom. Žiaci sa dosť natrápili a videli, že v komunikácii majú veľké rezervy a je síce jednoduchšie naučiť sa naspamäť „prežuté“ učivo, no plynulo sa vyjadrovať výklad veľmi nerozvíja. Je potrebné takéto aktivity robiť čo najčastejšie, čo je ale pri súčasnej hodinovej dotácii dejepisu veľmi iluzórne. Jeden zo žiakov to komentoval: „Nemám veľmi rád skupinovú prácu, najradšej sa spolieham sám na seba, ale prostredníctvom takejto aktivity sa možno lepšie naučím pracovať s ostatnými.“ 

Žiakov takýto spôsob práce veľmi zaujal. Vedeli porovnať svoje výkony s ostatnými a sami zisťovali, čo im ide lepšie a čo menej – či vyhľadávanie informácií, tvorba vlastnej informácie pre ostatných alebo prezentácia zistení pred publikom. Náklady pre školu takmer nulové – toner v kopírke a papier. Náročné je to ale pre učiteľa – platím si predplatné, veľa času mimo pracovnej doby vyžaduje zálohovanie a triedenie informácií, ich vyhľadanie, tvorba materiálov a ich opätovné zálohovanie, reflexia procesu a vychytávanie nedostatkov. Je jednoduchšie postaviť sa pred tabuľu a rozprávať… Týmito vetami nechcem znechutiť, skôr povzbudiť tých, ktorí veria tomu, čo robia. 

Užitočné linky k téme: https://www.respekt.cz/tydenik/2019/40/hladove-rozhodovani?_fid=h2m4
https://www.respekt.cz/tydenik/2019/34/cicham-cicham-dest?_fid=oznn

Sila evolúcie – pravek zaujímavo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top