Škola (nie) je dráma

Škola (nie) je dráma

„Divadlo má byť lúčom svetla ľudskej inteligencie.“ Július Pašteka

eď sa povie „ide sa do divadla“, začnete sa pripravovať na jeden mimoriadne stresujúci deň. Musíte vynechať minimálne dve vyučovacie hodiny (ktovie, kedy si to učivo doberiete), zorganizovať študentov, niesť za nich zodpovednosť na ceste do divadla a z divadla, tŕpnuť, či niekto niečo v divadle nevyvedie, poprípade chcieť, aby si z divadla niečo zapamätali – na druhej strane študenti sú radi, že sa ulejú z vyučovania a jednoducho pretrpia či predriemu tie dve hodiny na nepohodlných sedadlách v pološere divadelného osvetlenia. A preto sme vytvorili špeciálny program pre učiteľov stredných škôl Škola (nie) je dráma. Usilujeme sa o to, aby návšteva divadla priniesla čo najviac výhod a úžitku. Pretože návšteva divadla, aj napriek všetkým organizačným peripetiám, má vo vzdelávacom procese svoju jedinečnú, nenahraditeľnú úlohu.

Emocionálne učenie je dôležitým prvkom vzdelávania

Divadlo je oproti ostatným umeniam výnimočné v tom, že prináša divákovi autentický zážitok ľudských príbehov a emócií. Dáva nám možnosť stotožniť sa s postavou, nechať na seba preniknúť jej dilemy, problémy, emócie, ktoré na nás majú katarzný účinok. Podľa súčasnej psychológie je práve emocionálne učenie jedným z najefektívnejších spôsobov učenia a prvky divadla začínajú stále viac prenikať do učebného procesu, najmä v západných krajinách. Prežitie subjektívneho umeleckého zážitku poskytuje človeku poznanie o svete i o ňom samom. 

Význam emocionálneho učenia je prízvukovaný najmä v súvislosti so sociologickou charakteristikou súčasnej doby ako tzv. „post-faktickej“. V dobe, kedy nedokážeme rozlíšiť pravdivú informáciu od dezinformácie, je vlastná skúsenosť najspoľahlivejší a najdôveryhodnejší spôsob získania poznania. Mágia divadla spočíva v tom, že dokážeme získať skúsenosť divadelnej postavy, osvojiť si ju a dospieť tak k novému poznaniu. Divák si počas predstavenia automaticky buduje vlastný postoj k dianiu na javisku. Tým sa kreuje a upevňuje schopnosť kritického a analytického myslenia. 

Práve v súčasnosti, kedy je svet mladých ľudí neoddeliteľne spätý s virtuálnymi technológiami a sociálnymi sieťami, je potrebné podporovať a rozvíjať v študentoch kritické myslenie, schopnosť orientovať sa vo faktoch a dezinformáciách, zdôrazňovať dôležitosť rovnováhy medzi skutočnými a virtuálnymi vzťahmi a poskytnúť im bezpečnú orientáciu v súčasnom fungovaní sveta, aby z nich vyrástli plnohodnotní zodpovední dospeláci. Už samotná návšteva divadelného predstavenia má mnoho nenahraditeľných funkcií: kultivuje, povzbudzuje k slušnosti a ohľaduplnosti, rozširuje obzor vedomostí, morálne povznáša, rozvíja schopnosť imaginácie, stimuluje empatiu a v neposlednom rade posúva hranice estetického vnímania sveta mladého človeka. 

Keď divadelníci pomáhajú učiteľom a žiakom

Divadelné inscenácie programu sú rozdelené do štyroch tematických okruhov podľa vyučovacích predmetov: literatúra, dejepis, občianska náuka a umenie a kultúra. Napríklad vzhliadnutím inscenácií Ťapákovci a Neprebudený študenti ľahšie pochopia rozdiely medzi prvou a druhou vlnou slovenského realizmu. Vďaka inscenáciám Matky a (NA GUT) Začíname! sa študenti dozvedia viac o temných stránkach totalitných režimov – komunizmu a fašizmu. Inscenácie Kopanec a Protokol zas prinesú kritický pohľad na súčasnú politiku a zneužívanie princípov demokracie. Vďaka inscenáciám Temperamenty či Veľký Gatsby, ktoré sú spojením živej hudby, tanca, spevu a pôsobivej výtvarnej zložky, študenti spoznajú rôzne súčasné i historické štýly výtvarného, hudobného, tanečného a v neposlednom rade divadelného umenia. Ku každej inscenácii v tomto programe je možné objednať si diskusiu s odborníkmi v oblasti histórie, psychológie, politológie a pravdaže so špičkovými slovenskými umelcami. Diskusie prebiehajú spravidla priamo po predstavení a trvajú 30 – 50 minút.    

Okrem návštevy divadelného predstavenia a diskusií sú súčasťou programu aj cykly prednášok, workshopy a prehliadky divadla. Aktuálne ponúkame dva cykly prednášok. Javisko svet – Fenomén William Shakespeare je cyklus prednášok zameraný na dielo najznámejšieho dramatika všetkých čias. Prednášky sú zamerané na analýzu diel Williama Shakespeara a oboznamovanie sa s historickými kontextami alžbetínskeho divadla. Východiskom prednášok je vzhliadnutie predstavenia Kompletný Shakespeare zhltnutý za 120 minút. V tejto inscenácii sú Shakespearove najznámejšie hry ozvláštnené paródiou a narážkami na súčasnú popkultúru, takže sa mladý divák dokáže oveľa rýchlejšie zorientovať v komplikovaných veršovaných textoch. A prečo je pre nás Shakespeare taký dôležitý? Pretože v súčasnej literatúre, dráme i filme nenájdeme ani jeden príbeh, charakter, zápletku, ktorú by predtým nenapísal Shakespeare. Známy Shakespearov výrok „celý svet je javisko“ hovorí za všetko. Kto spozná Shakespeara, spozná svet.

Dejiny drámy 

Cyklus prednášok Dejiny drámy zase pomáha študentom zorientovať sa v histórii a vývine špecifického literárneho druhu, ktorý je neoddeliteľne spojený so spoločensko-historickým kontextom doby a najmä s realizáciou na javisku. 

Workshopy, resp. tvorivé dielne rozvíjajú odborné znalosti v oblastiach výtvarného umenia a umeleckého prekladu. Výtvarný workshop prebieha pod vedením divadelnej sochárky a štukatérky Anny Mihokovej, ktorá študentov zasvätí do rozličných výtvarných techník a ozrejmí proces tvorby výtvarnej zložky v divadle – teda scénografie, rekvizít a kostýmov. Workshop je zameraný na praktické využitie cudzieho jazyka v umení. Keďže o prekladateľov divadelných hier je stále núdza a zároveň si táto profesia vyžaduje špecifické odborné znalosti, workshop je jedinečnou možnosťou, ako zúročiť štúdium cudzích jazykov v praxi a dozvedieť sa mnoho nových cenných informácií.

Prehliadky divadla je možné absolvovať troma spôsobmi. Jedinečnú prehliadku divadla poskytuje inscenácia Palárik alebo Beskydov. Predstavenie sa odohráva v rôznych priestoroch divadla, kde sa študenti stávajú svedkami neobyčajnej životnej púte kultového slovenského dramatika a patróna nášho divadla – Jána Palárika. Druhou možnosťou, ako sa dostať do divadelného zákulisia, je objednať si prehliadku lektorovanú našimi hercami. Účastníci prehliadky sa dozvedia mnoho zaujímavostí z histórie divadla, ale nebude núdza ani o historky zo zákulisia a zaujímavosti o procese tvorby divadelnej inscenácie. Tretím typom prehliadky je prehliadka lektorovaná študentmi školy. Ponúkame možnosť 3 – 10 študentom, aby sa prišli zaučiť k nám do divadla a stali sa odborníkmi na divadelné zákulisie, tvorivý proces a divadelnú históriu. Po tom, čo z nich „vyškolíme“ profesionálnych lektorov, spravia prehliadku divadla ostatných spolužiakom. 

Škola (nie) je dráma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top