Slovné hodnotenie je lepším zrkadlom

Čo je podstatou slovných hodnotení a návod, ako pri ich písaní postupovať

Podelíme sa s vami o našu 24-ročnú skúsenosť. Na vysvedčení, na základe experimentu schváleného Ministerstvom školstva SR, hodnotíme našich žiakov slovne a súčasne ich klasifikujeme známkami. 

Z histórie vieme, že pôvodný význam slova vysvedčenie znamenal osobnú výpoveď, akési svedectvo učiteľa o žiakovi. V 17. storočí jezuiti ako prví v Európe zaviedli na svojich gymnáziách v Trenčíne a neskôr v Banskej Štiavnici vysvedčenia s nejednotným, účelovo odlíšeným systémom známkovania, ktorý slúžil ako motivačný prvok pre ďalšiu výučbu. 

Po zavedení povinnej školskej dochádzky v Rakúsko-Uhorsku sa prirodzene zvýšil počet žiakov v školách. Dôsledkom bolo menej času na osobný kontakt učiteľa so žiakom a menej možností sledovať edukačný vývoj jednotlivca. V takejto situácii sa hodnotenie známkou javilo ako praktickejšie a pre učiteľa menej náročné posúdenie úrovne vedomostí. Tak u nás zvíťazila nad slovným hodnotením klasifikácia, čiže roztriedenie žiakov do známkových kategórií. Dodnes je popis toho, čo má vedieť žiak na jednotku, veľmi vágny (Metodický pokyn č.21/2011). Jednotka na jednej škole vôbec nemusí byť jednotkou na inej.

Zmena môže nastať len po definovaní základného učiva a kľúčových kompetencií žiaka, bez ktorých nie je možné dosiahnuť, aby sa žiak venoval témam na vyššej úrovni, detailnejšie a vzájomne ich prepájal. Len po presnom definovaní obsahu základného učiva a kľúčových kompetencií sa môžu známky ako-tak porovnávať. Základné učivo má slúžiť ako tréning kľúčových kompetencií. 

Oblasti slovného hodnotenia

Hodnotenie sa viaže k hodnotám. Hodnoty a ich pestovanie by mali byť jednou z hlavných náplní školskej činnosti. Nedá sa im naučiť, musia sa zdieľať bez ohľadu na vyučovací predmet. Slovné hodnotenie podáva spätnú väzbe o žiakových kognitívnych schopnostiach a ich rozvíjaní.

Používať slovné hodnotenie si vyžaduje jasne definované oblasti, ktorých sa týka. V našej dlhoročnej praxi sa nám osvedčilo popisovať:

  • osobitosti výkonu, nie osobu, napríklad: je sústredený, dôsledný, precízny, účelný, vytrvalý, motivovaný, priebežne pracujúci a pod.,
  • osobitosti myslenia a fantázie, napríklad: vie pochopiť len užšie súvislosti, vie meniť postupy riešenia alebo zotrváva v jednom algoritme myslenia, myslí logicky jasne, sústreďuje sa na špecifickejšie otázky, spolieha sa na intuitívne nápady, je samostatný v riešeniach atď.,
  • kvalitu a obsah vedomostí, napríklad: vytvoril si nadhľad nad problematikou, vie integrovať informácie z oblastí a pod.,
  • prognózu, v čom sa môže žiak zlepšiť,
  • preskripciu, čo a ako napraviť, rozvíjať, udržať.

Ďalšie oblasti hodnotenia sa môžu týkať učebných štýlov žiaka podľa u neho prevažujúcich druhov inteligencie. Tieto informácie nútia k zamysleniu sa nad efektivitou práce žiaka i učiteľa.

Učitelia sa bránia hodnotiť slovne

Ich dôvody môžu byť rôzne, napríklad nedostatok vedomostí o kognitívnych funkciách človeka alebo nedostatočná schopnosť správne formulovať charakteristiky dieťaťa podložené faktami. Prekážkou býva aj nutnosť koncentrácie na každého žiaka osobitne či časová náročnosť pri získavaní potrebných informácií o žiakovi na hodinách a pri inom osobnom kontakte. Najčastejšie však učitelia preceňujú obsahovú stránku a zároveň nedoceňujú tréning kľúčových kompetencií. 

Učiteľ na našej škole má v priemere ročne 125 žiakov. Každému z nich píše na vysvedčenie dvojriadkové slovné hodnotenie dvakrát ročne. Je isté, že nevystihne v tomto čase jeho charakteristiky vo všetkých oblastiach. Napriek tomu, keď čítame takéto vysvedčenie so slovnými hodnoteniami všetkých predmetov, vyvstáva nám obraz žiaka oveľa plastickejší, s pozitívami aj negatívami jeho vzdelávania v posudzovanom čase. Na základe dotazníkov a ankiet, ktoré sme robili, môžeme konštatovať, že to veľmi oceňujú žiaci aj ich rodičia. Veľmi často čítajú slovné hodnotenia skôr, ako si pozrú známku.

Určite nie sme na konci cesty. Naše hodnotenia nie sú iste dokonalé, ale spoločne vieme, že je to cesta k lepšiemu vzájomnému pochopeniu partnerov v edukácii (žiakov i pedagógov) a cesta k neustálemu vzdelávaniu nás učiteľov. 

Slovné hodnotenie je lepším zrkadlom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top