Slovné hodnotenie – nástroj slobody učiteľa

Je to už viac ako dvadsať rokov, čo som v Učiteľských novinách objavila nenápadný článok o tom, že v novozámockej škole Gábora Bethlena začala vtedajšia riaditeľka Zdenka Farkasová so slovným hodnotením žiakov na prvom stupni ZŠ. Okamžite som vedela, že toto je niečo, čo chcem robiť.

Spolu s kolegyňami, s malou skupinou tých zanietených, sme vyrazili do Nových Zámkov. Udalosti nabrali rýchly spád – experimentálne overovanie slovného hodnotenia (Nové Zámky, Bojničky, Martin), Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov (1994 v spolupráci s ŠPÚ), publikácia „Známka alebo slovo?“ O rok neskôr bola v Martine celoštátna konferencia o slovnom hodnotení žiakov a na nej sme knihu prezentovali. Na autogramiáde sa zúčastnila aj Alenka Ledecká, riaditeľka prvej súkromnej základnej školy na Slovensku z Košíc. (Dnes už škola, žiaľ, neexistuje.) Porozprávala mi svoj sen, ktorý sa jej v Košiciach podarilo zrealizovať. V ten večer, keď som zaspávala, som prvýkrát vyslovila nahlas to, o čom som snívala: raz budem mať aj ja svoju súkromnú školu a určite budú deti v nej hodnotené slovne.

Slovné hodnotenie sme si zachovali

Dnes má naša škola sedemnásť rokov a je najstaršou súkromnou školou na Slovensku. Zo začiatku sme hodnotili len slovne. V roku 2001 sme požiadali o experimentálne overovanie slovného hodnotenia na II. stupni (garantom bol E. Petlák). Deti boli pripravené a ani rodičia klasické známky nechceli. Napriek tomu, že sme experiment vyhodnocovali každý rok a svoje zistenia posielali na ministerstvo, celkového vyhodnotenia experimentu z ich strany sme sa zatiaľ nedočkali.

V roku 2008 prišli legislatívne zmeny a my sme boli nútení experiment ukončiť. So spotvoreným slovným hodnotením v podobe štyroch stupňov sa však naši učitelia nedokázali stotožniť. A tak sme v roku 2009 prešli prvýkrát na známky. Slovné hodnotenie sme si však zachovali. Tak, ako sme ho robili dovtedy, tak sme ho robili aj potom. V praxi to znamená, že každá známka (na škále 1 – 5) je doplnená aj slovným komentárom, slovným hodnotením, zdôvodnením, v prípade prvého stupňa aj symbolickým hodnotením (pečiatka, obrázok…). K oficiálnym vysvedčeniam prikladáme našu internú prílohu – slovné hodnotenie.

Prečo hodnotiť slovne?

Slovné hodnotenie ponúka širšiu škálu hodnotenia ako čísla od 1 do 5. Zachytáva každý pokrok v práci žiaka, ponúka komplexnú informáciu o jeho práci, aktivizuje učenie sa pre seba, nie pre známky. Vďaka tomu umožňuje žiakovi prežívať pocit úspechu, je častejšie a konkrétnejšie ako známky, mení k lepšiemu komunikáciu učiteľ – žiak – rodič, ale najmä hodnotí žiaka podľa jeho skutočných schopností a učiteľovi dáva slobodu v objektívnom hodnotení. Učí žiaka zodpovednosti za svoje výsledky, teda sebahodnoteniu, ako aj tzv. rovesníckemu hodnoteniu. 

Slovné hodnotenie je takisto výborným nástrojom pozitívnej motivácie. Pokroky žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho výkon, nie na výkon ostatných žiakov. Už mnohokrát sme zažili s našimi žiakmi ten úžasný pocit, keď sa z outsidera či zo žiaka, ktorý si vyslovene neveril, stal premiant triedy.

Príbeh úspechu slovného hodnotenia

Uvádzam príklad piatačky, ktorá nevidela rozdiel v písaní y, ý/i, í. Vsugerovala si a priam naprogramovala svoje zmýšľanie tak, že jej to nikdy nešlo a má to asi po otcovi, ktorý tiež v pravopise nevynikal. V diktátoch mávala aj 15 – 20 chýb. Rodič sa nezamýšľal, koľko chýb mala, lebo vždy to bola päťka. 

Jedného dňa sme si zaumienili, že sa pokúsime v každom diktáte znížiť počet chýb aspoň o jednu. Začali sme ju porovnávať so sebou samou a zvolili sme spôsob diplomov. Predstavte si, že dieťa, ktoré je doma zafixované ako päťkárka z diktátov, donesie diplom za diktát. Rodič to pochopil veľmi rýchlo. Dieťa to neskutočne motivovalo a túžilo tieto diplomy zbierať, túžilo byť úspešné a stále lepšie a darilo sa mu. Uspokojilo svoju prirodzenú túžbu byť stále lepším a ani si nestihlo uvedomovať, že prekonáva samo seba. V priebehu dvoch školských rokov dievča písalo diktáty s dvomi chybami – a aj tie ju neskutočne mrzeli a pracovala na tom, aby ich odstránila. Dnes študuje na bilingválnom gymnáziu v Bratislave a patrí medzi najlepšie žiačky. Aj slovné hodnotenie jej dalo šancu stať sa v živote úspešnou.

Ako na slovné hodnotenie

Skôr, než začneme slovne hodnotiť, položte si niekoľko otázok:

Poznám svojich žiakov naozaj dobre?

Neudeľujem deštruktívne pochvaly a tresty?

Verím v pokrok každého žiaka, aj keď jeho výkon nie je na požadovanej úrovni? Dávam mu to dostatočne najavo?

Koľkými formami a spôsobmi hodnotím? Som s tým spokojný?

Kontrolujem sa? Chcem starostlivo hodnotiť svoje hodnotenie?

Nevadí mi, že budem mať so slovným hodnotením viac práce?

V súčasnosti máme v triedach nízky počet žiakov, ale keď som začínala, mala som ich v triede 32. Bolo to veľa práce, ja som však chcela slovne hodnotiť, chcela som robiť niečo iné. Slovné hodnotenie je svojím spôsobom nástroj slobody učiteľa. Ak to budete robiť srdcom, máte vynikajúcu a jedinečnú možnosť ukázať dieťaťu cestu k cieľu.

Už sedemnásť rokov je mottom našej školy: Každý z nás je v niečom najlepší. A slovné hodnotenie dokáže to najlepšie odhaliť naozaj v každom žiakovi.

Ukážky slovného hodnotenia

Slovenský jazyk – Správne píše i/í a y/ý v slovách po mäkkých a tvrdých spoluhláskach. Vymenoval úplnú aj skrátenú slovenskú abecedu a využil abecedu pri práci s encyklopédiou, slovníkom. Presne rozdeľuje slová na slabiky, pozná slabikotvorné l/ĺ a r/ŕ. Ovláda vybrané slová po B, M, P, R a uplatňuje pravopis pri príbuzných a odvodených slovách. V krasopise sa mu darí dodržiavať tvar, výšku, hustotu písma, no menší problém má s plynulosťou. Písal úhľadne, niekedy zabúdal na rozlišovacie znamienka, býval pobádaný k zmierneniu tempa práce a dôslednejšej kontrole. Vie vysvetliť rozdiel medzi správou a oznámením, napísať pozvánku. Pri čítaní dodržiava plynulosť, rýchlosť a správnu intonáciu. Čítanie neznámeho textu mu nerobí problém, číta s porozumením a správne.

Celkové hodnotenie: 1

Matematika – Za aktívnu prácu a dosahované výsledky si zaslúži veľkú pochvalu. Spamäti  aj písomne sčitoval a odčitoval čísla do 100 s prechodom i bez prechodu. Usporiadal a správne porovnával čísla do 1000. Po-užíval pojmy sčítanec, súčet, rozdiel. Jednoduché slovné úlohy v obore do 1000 na porovnávanie, súčet, rozdiel a súčin rieši samostatne, vie ich logicky odôvodniť. Pri zložených slovných úlohách potrebuje ešte niekedy usmernenie. Chápe a vie zapísať násobenie ako sčítanie rovnakých čísel. Pohotovo vie vymenovať násobky čísel 1-9. Znázornil príklady na násobenie v štvorcovej sieti. Vie narysovať priamku, odmerať a narysovať úsečku danej dĺžky v milimetroch aj v centimetroch, určiť polohu bodu.

Celkové hodnotenie: 1

Telesná výchova – Je vytrvalý, obratný a šikovný športovec. Rozvíjal si svoje rýchlostné schopnosti a dodržiaval herné pravidlá. Precvičoval si a zdokonaľoval osvojené bežecké zručnosti, zúčastnil sa jesennej atletickej ligy a dobre si počínal v jednotlivých disciplínach. Prihrával a chytal loptu v pohybe, hral vybíjanú, čím rozvíjal svoju obratnosť a postreh.

Slovné hodnotenie – nástroj slobody učiteľa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top