Trieda ako puzzle

Trieda ako puzzle

V rubrike Vedecky overené postupne predstavujeme súborné hodnotenie vyučovacích metód a stratégií, ktoré vyšli úspešne z pedagogického výskumu. Profesor Melbournskej univerzity sa pokúsil syntetizovať výstupy z viac ako 800 metaštúdií, ktoré sledovali spolu viac ako 80 miliónov študentov za posledných 15 rokov. Siedmu priečku najaktuálnejšieho Hattieho zoznamu (2018) obsadila stratégia nazvaná metóda skladačkyjigsaw method. Sila vzťahu 1,20 nám hovorí, že efekt premennej A), v tomto prípade metódy skladačky, má veľmi silný vplyv na premennú B), v našom prípade akademickú úspešnosť.

Každý kúsok je dôležitý

Metóda skladačky bola vymyslená v 70-tych rokoch profesorom sociálnej psychológie Eliotom Aronsonom a jeho študentmi v USA. Boli to turbulentné časy, kedy sa americká spoločnosť zbavovala segregačnej politiky. Stalo sa, že v krátkom čase sa dovtedy oddelené odlišné rasové skupiny začali vzdelávať spolu. Nová situácia priniesla vystupňovanie napätia vo vzdelávacích zariadeniach. Aronson bol oslovený vymyslieť stratégiu na zvládanie rasovo podfarbených konfliktov. Prišiel so vzdelávacou metódou, ktorá predstavovala akúsi skladačku. 

Ukázalo sa, že je výborná nielen na riešenie rasových konfliktov. Za svoju štyridsaťročnú históriu dokázala vo viacerých experimentálnych uvedeniach, okrem splnenia svojho pôvodného účelu, významne zvýšiť testové skóre, redukovať záškoláctvo, zvýšiť obľúbenosť školy u žiakov a tiež mieru vnútornej motivácie. Za tie roky sa etablovala na jednu z esenciálnych metód kooperatívneho vyučovania. V skladačkovej metóde je pre úspešnú realizáciu tímovej práce podstatný vyvážený príspevok od každého jej člena, pričom sa študenti učia najmä od seba navzájom. Je nutné dodať, že požadovaná efektivita sa dostavuje po pravidelnej práci s touto metódou.

Porada expertov

Na začiatku hodiny rozdelíme študentov do skupiny 5 až 6 detí. Skupiny by mali byť, podľa možnosti, vyvážené. Kedysi sa dbalo najmä na premiešanie rás. V našom časopriestore sa sústredíme skôr na vyvážený pomer detí s rôznou mierou schopností. Jeden zo skupiny je menovaný lídrom. Danú hodinu rozdelíme na 5 – 6 častí. Napríklad pri dejepisnej téme, by to mohla byť osobnosť Rastislava Štefánika rozdelená do rôznych samostatných zadaní: detstvo, vzdelanie, veda a záujmy, politická kariéra, vplyv po jeho smrti. Zaistíme, aby mali žiaci prístup k zdrojom, ktoré môžu spracovávať tak, aby nemali prístup k informáciách o ostatných témach. Úlohou je naučiť sa svoju časť. 

Dôležitá časť skladačky je čas, kedy sa stretnú rovnakí „experti“ z rôznych skupín. Spolu diskutujú a vymieňajú si informácie o svojom „odbore“ a vyskúšajú si prezentáciu pred skupinou „expertov“ skôr, než ju prednesú svojej skupine. Vrátia sa do svojej pôvodnej skupiny a v rámci nej, každý prezentuje svoju časť. Čiže v každej skupine sa kompletne preberie osobnosť Štefánika. Jeho dejinný aj politický vplyv. Počas prezentácií sa učia študenti pýtať sa svojich „kolegov“ na doplňujúce informácie. Na záver hodiny všetci dostanú rýchly test, kde si overia svoje vedomosti.

Najlepší nech zomrú

Metóda skladačky je stará a svoje znovu vzkriesenie zažila po prvej masovej streľbe na strednej škole Colombine. Aronson, ktorý pod vplyvom udalostí napísal knihu venovanú aj kooperatívnym vzdelávacím stratégiám, tvrdí, že na spustení patologického správania sa podieľala negatívna atmosféra školy. Sociálna exklúzia, súťaživosť, vyvyšovanie sa, šikanovanie a ponižovanie sú bežnou súčasťou školského prostredia a nemusia byť. Metóda skladačky svojho času pomáhala preklenúť hlbšie rozdiely medzi študentmi a mohli by sme jej dať šancu. 

Pre pedagógov zdatných v angličtine prikladám odkaz na príručku, ktorá vás detailnejšie vovedie do metodiky a pripraví vás na pravdepodobné problémy a tiež poskytne inštrukcie, ako sa s nimi vyrovnať. Nájdete tu aj rôzne tipy a vylepšenia: www.jigsaw.org/pdf/JigsawBasics.pdf.

Trieda ako puzzle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top