Trojhlásková hra na hodine slovnečiny – podstatné mená

Inšpirácia pre učiteľov slovenského jazyka

Poznáte to – hovoríte o podstatných menách v každej triede a v mnohorakých súvislostiach, z pohľadu rôznych jazykových rovín… Jednoducho, skoro stále. Skúste sebe i študentom, ktorí majú pocit, že nie je nič, čo by o podstatných menách ešte nepočuli, spraviť hodinu zábavnejšou a zmysluplnou. 

To, že podstatné mená stoja v systéme slovných druhov na prvom mieste, má svoj význam. A to je informácia, na ktorej sa dá postaviť celá nasledujúca aktivita. 

Študentom poviete, nech skúsia každý sám napísať 50 trojhláskových slov. Neobmedzíte ich slovným druhom, pretože trojhláskové slová sú prítomné v každom jednom. Pre aktivitu je žiaduce, aby boli zastúpené všetky slovné druhy. Sami zistia, že nájdu slovesá (bol, ste, som, žil, ryl), zámená (náš, váš, ona, tam), číslovky (tri, dva, sto), príslovky (von, dnu, zle), prídavné meno (zlý), celú kopu predložiek, spojok, častíc i citosloviec (nad, pod, keď, ale, áno, nuž, len, iba, juj, hej, joj…). Môžete im dať do pozornosti i skratkové slová (FBI, USA, HIV, RIP…).

Študentov k lepšiemu výkonu motivujete vetou: Slovenčina pozná takýchto trojhláskových slov až 800! Napísať 50 nebude pre vás žiadny problém. 

Báseň či próza

Ak už všetci študenti napísali, čo vedeli, nájdu si spolužiaka, s ktorým budú spolupracovať v pokračovaní tejto aktivity. Druhým krokom bude napísať zmysluplný text pozostávajúci iba z týchto krátkych slov. Ak im pri tvorbe zídu na um aj iné trojhláskové, ktoré nemajú zapísané, pokojne ich môžu použiť. Najprv možno budú chvíľu frfľať, ako sa dá napísať 12-veršová báseň alebo minimálne osem riadkov, ktoré majú mať nejakú pointu. Po chvíli ale zistia, že viacero ich vypísaných slov sa navzájom rýmuje (dvojice, ktoré si zvolia poéziu, budú hotové rýchlejšie). 

Texty prečíta niekto z dvojice alebo učiteľ. Študenti ešte musia vo svojom texte podčiarknuť podstatné mená, potom spočítajú všetky slová a percentuálne vyjadria, koľko je podstatných mien. Číslo, ktoré im vyjde, bude okolo 30 – 40 %, čo aj zodpovedá zastúpeniu podstatných mien v  bežnej komunikácii.

Trojhlásková hra na hodine slovnečiny – podstatné mená

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top