Úlohy, ktoré sa nedajú odpísať

zaujímavé zadania písomiek a úloh

Ako minimalizovať odpisovanie v čase vyučovania na diaľku (ale aj inokedy)?

Náhly prechod na on-line vyučovanie postavil učiteľov pred celý rad nových problémov. Diskusie na sociálnych sieťach ukazujú, že jedným z nich je aj hodnotenie žiakov. Presnejšie: zabezpečenie jeho regulárnosti v situácii, keď žiak sedí doma a na odpovede, písomky či domáce úlohy má celkom iné podmienky, ako keby pracoval v škole pod priamym dozorom učiteľa.

Niežeby sa našepkávanie, ťaháky, odpisovanie, nepovolené googlenie či priamo metóda „copy-paste“ nepoužívali aj v bežných školských podmienkach, no pri štúdiu z domu je pre žiakov jednoduchšie ich používať a pre učiteľov je zasa ťažšie im brániť. Pokúsme sa spoločne prebrať päť stratégií, ktorými by mohli učitelia reagovať na túto situáciu.

Prvá stratégia: Sprísnená kontrola

Túto stratégiu uvádzam iba preto, aby bol zoznam ako-tak úplný. Dopredu chcem varovať, že takýto „súboj so žiakom“ v podmienkach domáceho vzdelávania učiteľ nikdy nemôže vyhrať. Akurát to celé môže vyústiť do situácií, ktoré sú dehonestujúce pre učiteľa, pre žiaka alebo pre oboch. Rozhodne vám neodporúčam tráviť čas hľadaním rôznych spôsobov, ako napríklad pri ústnom skúšaní na diaľku zabrániť tomu, aby žiak tajne čítal odpovede z obrazovky, komunikoval so spolužiakom či starším súrodencom a pod. Počul som o prípade, kedy učiteľka skúšala básne tak, že žiaci museli mať zaviazané oči, aby nemohli text čítať z obrazovky. Toto naozaj NIE JE cesta, neskúšajte to.

Druhá stratégia: Diferenciácia zadaní

Táto stratégia je zameraná najmä na elimináciu odpisovania medzi spolužiakmi. Odpisovanie je umožnené najmä tým, že všetci majú rovnaké zadanie (písomky, domácej úlohy). Kde niet dvoch rovnakých zadaní, niet ani odpisovania. Pričom zadania nemusia byť diametrálne odlišné, celkom stačí zmeniť v nich jeden podstatný parameter.

Príklady zadaní

 1. Vyber si jeden africký štát a popíš jeho politický systém a hospodárstvo.
 2. Vyber si jeden film, ktorý si videl(a) a popíš jeho dejovú líniu piatimi vetami.
 3. Vyber si jedno trojciferné číslo (jeden geometrický útvar) a napíš čo najviac jeho vlastností.
 4. Vyber si jeden chemický prvok (jeden kov, jeden plyn…) a popíš jeho vlastnosti.

Aby sme mali istotu, že si dvaja žiaci nezvolia rovnakú položku (krajinu, film, povolanie…), môžeme vytvoriť zdieľaný dokument, do ktorého všetci vpisujú svoju voľbu, pričom každý žiak si musí kontrolovať, či jeho voľba už nie je obsadená (prednosť má ten, kto svoj výber zapísal ako prvý). Iná možnosť: učiteľ žiakom poskytne zoznam 20 – 30 položiek (štátov, čísel, filmov, prvkov, povolaní…), z ktorých si žiaci vyberajú. Každý pripíše svoje meno k položke, ktorú si vybral, pričom každú položku si smie vybrať iba jeden žiak.

Jednou z vhodných foriem diferenciácie zadaní je ich individualizácia, teda ich pria­my súvis s osobou každého jedného žiaka. Ak má žiak napísať charakteristiku vlastného brata, príliš mu nepomôže charakteristika spolužiakovho brata…

Príklady zadaní

 1. Ktoré tri vlastnosti tvojho súrodenca sa ti najviac páčia a ktoré ti prekážajú najviac a prečo?
 2. Napíš čo najviac (aspoň päť) výhod a čo najviac (aspoň päť) nevýhod povolaní, ktoré vykonávajú tvoji rodičia.
 3. Čo najnebezpečnejšie si robil(a) vo svojom doterajšom živote? Čím to bolo nebezpečné? Prečo si to robil(a)? Urobil(a) by si to znova?
 4. Ktorý zážitok z tvojho doterajšieho života ťa najviac ovplyvnil a prečo?

Tretia stratégia: Zadania, pri ktorých internet príliš nepomôže

Táto stratégia je zameraná najmä na elimináciu vyhľadávania na internete. Pokiaľ sa pýtame na vlastnosti kyslíka (viď príklad v predchádzajúcej stratégii), nie je ťažké ich zistiť googlením. Existujú však aj otázky, úlohy, problémy, pri ktorých googlenie príliš nepomôže. Pre učiteľa je ťažšie ich vymýšľať (nemôžeme sa pýtať na ľahko zistiteľné fakty), ale ich používanie môže mať mnohé benefity (nielen to, že žiaci nebudú googliť).

Príklady zadaní

 1. Keby si mal(a) cestovať na ostrov, kde žijú iba domorodci a chcel(a) by si s nimi aspoň trochu komunikovať, ktorých 30 slov z ich jazyka by si sa vopred naučil(a)? Zdôvodni svoju voľbu.
 2. Ktoré športy by sa robili na Mesiaci ľahko a ktoré naopak ťažko? Prečo?
 3. Keby bola zajtra objavená látka, po požití ktorej by ľudia žili 500 rokov, k akým rôznym problémom v spoločnosti by to mohlo viesť?
 4. Predstavte si (hypoteticky), že by od zajtra všetky autá na svete boli schopné jazdiť autonómne (bez vodiča). Ako by to ovplyvnilo ekologickú záťaž spôsobovanú automobilovou dopravou?
 5. Čo muselo byť najťažšie pre účastníkov prvej plavby Krištofa Kolumba cez Atlantický oceán?

Štvrtá stratégia: Zadania, pri ktorých je práca s internetom nevyhnutná

Ak nevieme zabrániť tomu, že žiaci budú využívať internet, obráťme to: povedzme si, že vynútený prechod na dištančné vzdelávanie je presne tá chvíľa, kedy máme žiakov učiť efektívne pracovať s internetom. Zadávajme im úlohy, ktoré priamo vyžadujú, aby vyhľadávali na internete. Odpadne nám tak starosť o to, či googlili a nebudeme musieť riešiť, ako im v tom zabrániť.

Príklady zadaní

 1. Vyberte si každý jednu z týchto malieb a zistite, kto je jej autorom. (Je priložených 30 obrázkov s málo známymi maľbami.)
 2. Vyberte si jednu z týchto skladieb a zistite, kto je jej autorom. (Je priložených 30 zvukových súborov s málo známymi skladbami z oblasti klasickej hudby.)
 3. Zistite 10 najpoužívanejších slov v slovenčine (angličtine, nemčine…)
 4. Tu je text. Zistite, v akom jazyku je napísaný a čo znamená. (Je priložený text v neznámom jazyku.)
 5. Zistite, ako vyzeral Facebook pred 10 rokmi.
 6. Zistite, či máte niekde vo svete (v Ázii, v Austrálii) nejakých svojich menovcov. Ako je to možné. Sú to vaši príbuzní? Približne koľko ľudí s vaším menom a priezviskom žije na svete?

5. stratégia: Zadania, ktoré žiakov skutočne zaujmú

Na odpisovanie a iné formy nedovolenej spolupráce by sme sa mali pozerať ako na symptómy. Sú to prejavy toho, že zadanie žiakov nezaujíma, nič im nehovorí, že jeho vypracovanie ich nebaví, že na odpoveď či výsledok nie sú zvedaví, že nevidia súvis zadania s ich vlastným životom. Z tohto pohľadu logicky vyplýva ešte jedna stratégia, ktorou správanie žiakov zmeniť: zadávať im úlohy, ktoré ich budú zaujímať, ktorých vypracovanie ich bude baviť, na výsledok ktorých budú zvedaví a pri ktorých budú vidieť súvis s vlastným životom. Zámerne túto stratégiu uvádzam ako poslednú, pretože je zo všetkých najťažšia. Okrem iného preto, že učivo je do značnej miery predpísané. A, priznajme si, zaujať žiakov morfológiou hlavonožcov môže byť naozaj netriviálny oriešok.

Príklady zadaní

 1. Postavte a vyfotografujte čo najvyššiu vežu z hracích kariet. Popíšte fyzikálne prin­­cípy, ktoré ste pritom použili a vďaka ktorým veža stála a nespadla. Aká najvyššia veža bola kedy z kariet postavená? Kto drží rekord? Bolo by ho ešte možné zlepšiť? (Fyzika)
 2. Zistite, či by sa mohli všetci obyvatelia Slovenska prísť naraz pozrieť na festival Pohoda. Zmestili by sa na trenčianske letisko? (Matematika)
 3. Niektoré firmy začali prijímať ľudí do vyšších pozícií aj na základe toho, že títo uchádzači dosahujú dobré výsledky v hraní istých počítačových hier. Zistite, ktoré sú to firmy, ktoré sú to hry a prečo sa firmy rozhodli takto postupovať.
 4. Každé malé dieťa dnes vie, že mnoho vtákov v zime odlieta na juh do teplých krajín. Ľudstvu ale trvalo prekvapujúco dlho, kým prišlo na to, kam vtáci v zime miz­nú. Vedci na to dokonca mali viacero bizarných teórií (zistite akých). Skutočnosť sa podarilo odhaliť až v 19. storočí, a to vďaka zaujímavej príhode. Zistite, ako to bolo.

Český pedagóg Robert Čapek tvrdí: „Ak úlohu možno odpísať, zaslúži si odpísanie.“ Uvedené stratégie sú preto zamerané na tvorbu takých zadaní, ktoré nie je možné ľahko odpísať (2, 3), ktoré naopak vyžadujú prácu so zdrojmi (4) a na také, ktoré žiaci ani nebude chcieť odpisovať, pretože ich budú baviť či zaujímať (5).

Používate pri minimalizovaní žiackeho odpisovania či nežiaducej spolupráce aj iné prístupy? Potešíme sa, ak nám o nich dáte vedieť.

Úlohy, ktoré sa nedajú odpísať

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top