Z pamätí začínajúceho učiteľa (3.)

Zápisky učiteľa Petra Pavla Zgútha o vzťahu školy a rodiny, domácich úlohách či telesnej výchove

Pri výskume a poznávaní školskej histórie a jej reálií, často prichádzame ku skutočnosti, že výpovede  učiteľov – pamätníkov sú aktuálne aj napriek odstupu stoviek rokov. V listovaní zápisov učiteľa Petra Pavla Zgútha z konca 19. storočia sa stretávame s témami a zaužívanými postupmi, ktorých pravdivosť preveril čas.

Dôležité prepojenie rodiny a školy

Zo skúseností Zgúth vyzdvihuje význam prepojenia rodiny so školou, čo často vplýva aj na výkon žiactva: „Žiaci chudobných, ale poriadnych rodičov vynikali v učení a mravnom správaní práve tak ako žiaci majetných rodičov.“ Za podstatné považoval aj podporu snáh učiteľa zo strany rodičov. Tí sa mali postarať nielen o riadnu dochádzku detí do školy, ich pravidelné povzbudzovanie v učení a dozeranie na slušné a mravné správanie, ale aj slušné vyjadrovanie o škole a ich predstaviteľoch. Súviselo to aj so vzťahom rodín ku škole ako k inštitúcii, čím sa zvyšovala možnosť jej podpory. To bol záväzok aj smerom k učiteľovi, ktorý školu reprezentoval. 

Zgúthovi tiež mimoriadne záležalo na tom, aby sa deti v škole cítili dobre, preto dbal na čistotu a poriadok. Z jeho spomienok sa dozvedáme, ako bola zariadená typická školská trieda na konci 19. storočia a ako v nej spolu so žiakmi učiteľ každodenne fungoval. „Zariadenie učebne náradím zodpovedalo, lavice boli nové v dvoch radoch, vyvýšené pódium so stolíkom a stoličkou. Za ním na stene dve tabule a tretia na trojnohom podstavci. Jedna zo stenových tabúľ sa používala na písanie vzorov z prebranej látky, aby častým videním utkveli žiakom v pamäti, iné dve na každodennú potrebu, ktoré daní dozorcovia utierali každý deň predpoludním i popoludní, tú na vzory len po istom čase na môj príkaz. Na stenách mapy, prírodopisné obrazy. V skrini učebné pomôcky, každým rokom rozmnožované, na nej menšia sklená skriňa s vypchatými sovami a vtákmi, zbierka nerastov. Z komory priniesol som pomôcky ako zemeguľu, magnet, elektrofor, Leidenovu fľašu, teplomer, šošovky, Wolfov galvanický článok, trubice, meter, krychlový decimeter…“

Domáce úlohy učiteľ Zgúth nezadával

Vyučovanie v minulosti prebiehalo v dvoch blokoch – predpoludním a popoludní. Zgúth píše o istom význame niektorých predmetov, v tom čase v nich silnú úlohu zohrávalo najmä náboženstvo – zakomponované do vyučovania ráno svätou omšou v kostole, ktorú dopĺňali predmety ako biblická história, katechizmus a cirkevný dejepis. Vo svojom rozvrhu sa Zgúth predpoludním sústredil na jazykové predmety – maďarčinu (v tom čase povinnú na všetkých školách), slovenský jazyk a popoludní venoval pozornosť počtom a opäť jazyku a jeho pravopisu. 

Zgúthov systém vedenia vyučovania bol spojením opakovania, preskúšania naučeného, naučenia novej látky, zadania úloh pre pochopenie a upevnenie učiva a zadania úloh na preverenie. Dôsledne bazíroval na opravách, slabší žiaci, ktorí na začiatku zaostávali, ostali a opravovali zadané úlohy aj po vyučovaní. „Domáce úlohy som nezadával. Nechcel som poskytovať príležitosť k podvodu, aby si ich žiaci neodpisovali alebo doma s pomocou starších nevypracovávali, ale aj pre pohyb, lebo sedenia v škole bolo dosť.“

Vo svojich zápisoch sa rozhľadený učiteľ zamýšľa aj nad vyučovaním ďalších predmetov, napríklad telesnej výchovy: „V dnešnom čase, ako je všeobecne známe, pestuje sa s veľkým úsilím telesná výchova, a to na úkor výchovy duševnej, najmä mravnej. V zdravom tele – zdravý duch – je dominujúcim heslom dneška. Ale príslovie možno aj obrátiť: nezdravý duch (duša) podlomí často i zdravé telo. A nezdravý duch vzniká pomýlenou výchovou. Jedným slovom: telesnú výchovu netreba podceňovať, ale ani preceňovať na ujmu duševnej. Cuique suum.“

Z pamätí začínajúceho učiteľa (4.)

Z pamätí začínajúceho učiteľa (3.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top