Začínajúce učiteľky: Tvorivá trieda nás na prax pripravila lepšie ako vysoká škola

Tvorivá trieda je program neformálneho vzdelávania, ktorý študentom s pedagogickým zameraním ponúka nezisková organizácia Indícia. Jeho koncepcia vychádza z presvedčenia Učíme deti – nie predmety. Je založený na inovatívnych prístupoch k vyučovaniu a na priamom prepojení učiteľskej prípravy s praxou na partnerských školách. Pozostáva zo 72 vyučovacích hodín interaktívnych prednášok a workshopov a 30 hodín praxe založených na reflexii pozorovaného a odučeného. 

Účastníci absolvujú exkurzie do štyroch inovatívnych škôl a strávia čas na vyučovaní medzi deťmi. Pod vedením skúsených učiteľov vyučovanie pozorujú, reflektujú a sami si ho aj vyskúšajú. Získajú tak poznanie a skúsenosť, kde sa ako učitelia nachádzajú, kam smerujú a čo pre to potrebujú urobiť.  

Študenti spoznajú skúsených lektorov z akademického prostredia, tretieho sektora, riaditeľov a učiteľov škôl. Vybraní absolventi programu majú príležitosť sa zamestnať v zapojených školách a školy zase získať inovatívne pripravených a motivovaných učiteľov.

Čo o Tvorivej triede prezradili jej absolventky?

Prečo si sa prihlásila do Tvorivej triedy?

Eva Maruniaková, absolventka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a učiteľka CZŠ Narnia v Banskej Bystrici

„Popri štúdiu som cítila nedostatok podnetných a praktických informácií z niektorých oblastí. Mám veľké nadšenie pre učiteľské povolanie a chcela som sa pripraviť zodpovedne.“

Katarína Porubská, študentka Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, tento rok končí štúdium a je aj učiteľkou v SZŠ Felix

„Mala som čas navyše v poslednom ročníku školy a chcela som ho venovať príprave na budúce povolanie. Tiež som vnímala, že naň nie som dostatočne pripravená.“

Veronika Zbojová, absolventka Pedagogickej fakulty UKF v Nitre a učiteľka SZŠ Felix v Liptovskom Mikuláši

„Vždy som vyhľadávala kurzy či prednášky, ktoré boli nad rámec bežného štúdia. Keď som videla ponuku s názvom Tvorivá trieda, ihneď som začala získavať ďalšie informácie. Aj napriek dlhému rozhodovaniu byť súčasťou tohto projektu, som to nikdy neoľutovala.“

Čo ťa na programe Tvorivá trieda najviac oslovilo? 

E. Maruniaková: „Tvorivá trieda mi dala odpovede na mnohé náročné otázky, ktoré si budúca inovatívna učiteľka kladie. Po každom stretnutí som odchádzala s plnou hlavou mnohých informácií. Zrazu mi mnohé veci dávali zmysel a prepájala som si nadobudnuté informácie. To, čo sme preberali v teoretickej rovine som videla aj v praktickej podobe.“

K. Porubská: „Štýl výučby, ktorý mi je blízky, a ktorý je postavený na objavovaní poznatkov (konštruktivizmus, heuristický rozhovor), bádateľskom prístupe, kooperatívnom vyučovaní, resp. vyučovaní postavenom na riešení problémov a modelových situácií. Mnoho inšpiratívnych prednášok, seminárov a workshopov mi pomohlo hlbšie preniknúť do danej problematiky.“

V. Zbojová: „Mnohé osvojené teoretické veci sa mi konečne ozrejmili a nadobudli praktický charakter a pochopenie. Kurz bol veľkým pomocníkom nielen v praxi, ale aj pri učení sa na štátne skúšky. Veľkým prínosom boli vstupné náčuvy, ktoré mi pomohli preniknúť do filozofie školy. Super bolo to, že sme spoločne najskôr poznávali školu, potom vnímali činnosť učiteľa a nakoniec mali možnosť si učenie aj vyskúšať. Dôležitá bola aj spätná väzba. Tiež možnosť absolvovať prax bola pre mňa obohatením, obzvlášť v CZŠ Narnia a SZŠ Felix. Súkromná základná škola Felix v Liptovskom Mikuláši sa stala mojím pracoviskom.“

Ako prispel program k zmene tvojich spôsobilostí ako učiteľky ?

E. Maruniaková: „Momentálne učím prvákov. Je to veľká výzva, ktorú aj vďaka Tvorivej triede zvládam s radosťou a entuziazmom. Veľmi mi pomohla v komunikácii so žiakmi a hodnotením. Na rolu učiteľa sa teraz pozerám inak. Vďaka tomu som si so žiakmi vytvorila úprimný vzťah, ktorý nie je založený na strachu, ale na vzájomnom rešpektujúcom vzťahu.“

K. Porubská: „Pomohol mi lepšie si plánovať hodinu, lepšie pracovať so svojimi aj žiackymi emóciami, s reflexiou, hodnotením, s krátkodobými i dlhodobými cieľmi.“

V. Zbojová: „Keďže som prvý rok v praxi, poznatky získané v Tvorivej triede sa snažím zapracovať do každodenných situácií. Určite to nie je ľahké, ale som presvedčená o tom, že bez nich by táto štartovacia čiara bola oveľa náročnejšia.“

Čo nové si sa vďaka Tvorivej triede dozvedela o sebe?

E. Maruniaková: „Spoznala som ďalšie študentky, ktorým nie je ľahostajné vzdelávanie budúcej generácie. Dovtedy som mala o sebe zvláštny pocit, pretože väčšinou sa spolužiačky „na zapálenú študentku“ pozerajú s otáznikom. No tu som o sebe začala zmýšľať pozitívne.“

K. Porubská: „Zistila som, že som úplne konštruktivisticky ladená učiteľka.“

V. Zbojová: „Uvedomila som si, že správny manažment času robí divy a prináša množstvo výhod.“

V čom bola prax, ktorú si v rámci programu absolvovala pre teba prínosom? 

E. Maruniaková: „Prax bola veľmi inšpiratívna a motivačná. Moje predstavy o inovatívnom vzdelávaní sa stali reálnymi. Bola som vďačná, že vďaka podnetnej hospitácii som si to mohla vyskúšať. Veľmi mi pomohla následná reflexia a analýza mojich výstupov. Získala som odborné rady, tipy a povzbudenie.“

K. Porubská: „Mohla som vidieť viaceré prístupy rôznych učiteľov, ale hlavne spoznala som úžasnú učiteľku matematiky, od ktorej som sa mohla veľa naučiť, pozorovať ju na hodinách a chodiť k nej na stáž. Mohla som vidieť, ako to funguje, keď sa učí Hejného metódou.“

V. Zbojová: „Prax v každej oblasti života môže predstavovať len prínos. Možnosť zoznámiť sa s prostredím, vidieť v konkrétnych situáciách učiteľa s praxou či vyskúšať si vlastné učenie s podrobnou analýzou výstupu malo význam a bolo veľkým obohatením. Otvorenosť cvičných učiteľov, ochota odpovedať na nekonečné otázky či pochopenie a uistenie v neistotách bolo dokonalým ukončením celého programu.“

Aký prínos mala Tvorivá trieda pre teba osobne? 

E. Maruniaková: „Výrazný prínos sa ukázal na štátnej skúške, kde som získané vedomosti z Tvorivej triedy do veľkej miery využila. Osobne som prekonala svoje limity a naučila som sa podnetne narábať s časom. Do kurzu som sa prihlásila s kamarátkou, s ktorou sa naše priateľstvo prehĺbilo a našli sme ďalšie „zapálené“ študentky, s ktorými sme sa spriatelili. Po roku sme stále intenzívne v kontakte. Dokonca si pomáhame a posielame nápady.“

K. Porubská : „Našla som si skvelú prácu, stretla kvalitných ľudí, našla som novú koncepciu vyučovania, získala som kopec dobrých tipov do praxe… A určite mám viac odvahy robiť veci inak.“

V. Zbojová: „Stretla som spolužiačky, ktoré sú na rovnakej vlnovej dĺžke. Uistila som sa v tom, že nie je hanbou vytŕčať z davu v škole, keď robíte niečo, čo má pre vás význam. Práve naopak, je potrebné hľadať nové spôsoby a prístupy aj vo vyučovaní a keďže bola k dispozícií takáto možnosť, som rada, že som ju využila.“ 

Vybrané témy Tvorivej triedy:

Lukáš Bakoš: Biznis pohľad na vzdelávanie

Vladimír Burjan: Reflexia a spätná väzba učiteľa

Andrea Cinegová: Comenia Script

Peter Farárik: Lepšia geografia

Ľubomír Held: Konštruktivistické prístupy k vyučovaniu chémie

Tibor Hujdič: O knižkách a čítaní

Ivan Kalaš: Konštruktívne vyučovanie s podporou digitálnych technológií

Martin Kríž: Vzdelávacie programy a plánovanie vyučovania

Martin Kuruc: Ako rozpoznať individuálny potenciál  žiakov a podporiť ich motiváciu

Ondrej Mikuláš: Ako na nevhodné správanie detí

Dagmar Môťovská: Hejného metóda

Renáta Tóthová: Konštruktivizmus vo fyzike podľa ExpEdície

Ľubica Šoltésová: Práca s emóciami, riešenie konfliktov

Kristína Žoldošová: Od malých k veľkým vedeckým predstavám

Začínajúce učiteľky: Tvorivá trieda nás na prax pripravila lepšie ako vysoká škola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top