Zážitkové vyučovanie v dištančnom vzdelávaní

Nápady a inšpirácie na projekty a zážitkové hodiny dejepisu a iných predmetov

Naša ZŠ flexibilne zabezpečuje dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov školy. Čo to znamená? Vyučovanie sa neprerušuje, iba sa mení jeho forma. Dištančné vzdelávanie prebieha formou online hodín a online zadaní. Vyučovanie sa uskutočňuje denne podľa upraveného rozvrhu hodín. Online zadania sú zasielané z predmetov, v ktorých sa nerealizujú online hodiny. Dôležité je dodržiavať termíny na odovzdávanie zadaných úloh. Žiaci sa pri tejto forme vzdelávania naučia plánovať svoj čas a plniť úlohy podľa zadaných termínov. Je to pre nich príprava do života a majú jedinečnú možnosť sa učiť samostatnosti a zodpovednosti. Platia tu tzv. pravidlá 3P – pravidelnosť, príprava a plánovanie.

Môže byť aj online vyučovanie zaujímavé a zážitkové?

Ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky pri plánovaní hodín beriem vždy do úvahy nielen splnenie vzdelávacieho cieľa, ale za veľmi dôležité považujem aj dosahovanie výchovných cieľov. Každá moja hodina je pripravovaná so zreteľom na zručnosti 21. storočia: kritické myslenie, kreativita,  spolupráca a komunikácia.

Počas druhej vlny pandémie na našej škole prebehli viaceré zážitkové aktivity na hodinách dejepisu a občianskej náuky: Mikulášske prekvapenie pre 2. stupeň, Babička, deduško rozprávajte, Čierne miesta v dejinách, Dejepis v maskách, Škola napriek korone.

Mikulášske prekvapenie pre 2.stupeň

V predvianočnom čase sme potešili a prekvapili žiakov 2. stupňa počas dištančného vzdelávania. Nachystané pre nich boli špeciálne tematické online hodiny, na ktoré boli pozvaní tajní hostia:

  • Peter Vidašič – niekoľkonásobný majster sveta a Európy v spoločenských tancoch a Helenka Kašická jeho tanečná partnerka nominovaná v kategórií šport na Slovenku roka,
  • Lina Mayer – úspešná košická speváčka, ktorá sa na OTOvi 2020 umiestnila medzi najúspešnejšími speváčkami v prvej trojke,
  • Roman Volák – viacnásobný majster sveta v karate a bojovom umení a absolvent našej školy,
  • Andrea Šprochová – moderátorka a redaktorka TV Markíza, ktorá sa dlhodobo venuje témam v oblasti školstva,
  •  Miguel Angel Quezada – lektor a tanečník pochádzajúci z Ekvádoru a žijúci v Košiciach už viac ako 20rokov.

Cieľom tematických hodín bolo najmä motivovať žiakov k tomu, aby sa zamysleli nad efektívnym trávením voľného času. Žiaci sa počas týchto hodín venovali témam ako spev, tanec, šport a voľba budúceho povolania.

Babička, deduško rozprávajte

Obsahovo sa táto aktivita zameriava na najzraniteľnejšiu skupinu ľudí v čase pandémie – starých rodičov. Pri plnení jednotlivých úloh sa žiaci 5. – 6. ročníka stávajú malými pátračmi, ktorí odkrývajú históriu, zvyky, tradície, fotografie, príbehy a mnoho iných tajomstiev z ich rodiny, ktoré prepájajú minulosť so súčasnosťou. Cieľom je viesť žiakov k zodpovednosti za učenie, naučiť žiakov efektívne rozvrhnúť čas na prácu, podporiť tvorivosť a najmä budovať toleranciu a úctu k starším ľuďom. Prostredníctvom získaných spomienok žiaci poukážu na to, prečo sú ich starí rodičia výnimoční. Starí rodičia mnohokrát ukrývajú rôzne skvosty, ktoré si zachovali ešte od svojich starých rodičov či prarodičov, napr. náradie, riad, oblečenie, recepty a pod. Žiaci zhromažďujú všetky tieto informácie a budú ich prezentovať na detskej minikonferencii, ktorá bude vyvrcholením všetkých aktivít. Babičky a deduškovia rozprávajú a vnúčatá ich počúvajú a zaznamenávajú príbehy z ich života, napr. zo školy, z práce, z detstva, o prvej láske, ako sa ich starí rodičia zoznámili… a tak možno dávno zabudnuté príbehy dostanú opäť svoje čaro a ich spísaním sa zachová tento príbeh pre ďalšie generácie.

Čierne miesta v dejinách

So žiakmi 7. – 9. ročníka sme si pripomenuli Medzinárodný́ deň̌ pamiatky obetí holokaustu v rámci projektu ,,Čierne miesta v dejinách”. Využili sme životné príbehy z kampane ,,Stories that move” od Nadácie Milana Šimečku, ako aj výpovede preživším prostredníctvom dokumentu ,,Videli sme holokaust”. Počas online hodiny žiaci odpovedali na otázky z kvízu, diskutovali a dozvedeli sa viac o koncentračnom tábore Osvienčim a období́ rokov 1938 – 1945. Žiaci mali možnosť̌ si v domácom prostredí́ pozrieť̌ filmy spájajúce sa s touto témou: Chlapec v pruhovanom pyžame, Veľký návrat z Osvienčimu alebo Život je krásny.  Vo forme plagátu mali vyjadriť̌ úctu obetiam holokaustu.

Dejepis v maskách

Netradičnú hodinu ,,dejepis v maskách” zažili žiaci 5. – 6. ročníka v závere fašiangového obdobia počas online hodiny dejepisu. Pripomenuli sme si symbolicky nielen tradíciu spájajúcu sa s hudbou, tancom, zábavou a dobrým jedlom… ale preniesli sme sa do rôznych období vďaka historickým postavám, akými boli praveká žena, moreplavkyne, múmia, piráti, trójsky kôň, Archimedes, Kleopatra, Mária Terézia, cisárovná Sisi… Žiaci pri výrobe masiek ukázali skvelú fantáziu, tvorivosť a šikovnosť. V rámci online hodiny sa každá maska svojim spolužiakom predstavila. Tento výnimočný a určite nevšedný zážitkový vyučovací deň zostane dlho v pamäti našich žiakov.  

Škola napriek korone

Súčasná situácia je veľmi náročná pre všetkých ľudí, mnohokrát  v myšlienkach myslíme na rodiny, ktoré aj za obvyklých podmienok bojujú s rôznymi problémami (alkoholizmus, gamblerstvo, finančné problémy, nedostatok záujmu zo strany rodičov a iné). Pri dennej dochádzke do školy máme možnosť s týmito žiakmi komunikovať, čím sa snažíme vzbudzovať u žiakov dôveru a pomáhať im, aby sa mohli vyrozprávať, či podeliť o svoj problém. My pedagogickí i odborní zamestnanci sa stávame bútľavou vŕbou pre žiakov či tzv. linkou dôvery. Okrem komunikácie neustále dávame žiakom pomocné barličky, vďaka ktorým neustále napredujú. Teraz takáto možnosť nie je, resp. viaceré možnosti sú obmedzené.

Vďaka grantu od Karpatskej nadácie naša škola získala finančný príspevok na výrobu vlastného maskota školy, ktorý bude prispievať k dotváraniu rodinného prostredia s priateľskou atmosférou, čo považujeme za hlavné benefity našej školy. Záleží nám, aby sa žiaci našej školy cítili s nami dobre a zároveň, aby sme si neustále upevňovali ich dôveru.

Cieľom jednotlivých aktivít je zlepšiť psychickú pohodu u žiakov. Žiakom ponúkame možnosť zdieľať svoje problémy s niekým, koho priamo nepoznajú, a preto sa neboja komunikovať s ním o problémoch. Škola im poskytuje odbornú pomoc, nakoľko na škole pôsobí inkluzívny tím, ktorý je garantom viacerých aktivít. Súčasťou tohto projektu sú 4 aktivity: Linka dôvery, Poštár, Poďme si spolu čítať a Spolu to zvládneme.

V rámci aktivity ,,Linka dôvery“ budú na škole zavedené online hodiny/konzultácie – tzv. online linky dôvery. Na diaľku túto pomoc bude poskytovať maskot našej školy. V súčasnej dobe je minimálny priestor, ako sa starať o duševné zdravie žiakov a toto považujeme za jednu z aktivít, ktorá by k tomu prispela.Pre žiakov, ktorí nemajú internet by tento maskot robil tzv. ,,Poštára“ a doručoval im úlohy v papierovej podobe (zadania od pedagógov). Pri tejto aktivite je dôležitá aj spätná väzba od žiakov. Maskot nebude mať problém zistiť, čo vedeli vypracovať bez pomoci, s čím naopak potrebujú pomôcť, čo nevedeli riešiť ani s pomocou a na to nadviazať adresnú pomoc. ,,Poďme si spolu čítať“ – žiakom na 1. stupni by tento maskot čítal rozprávky, či už počas online hodín v súčasnosti, ale aj v budúcnosti priamo v škole. Pri tejto aktivite je okrem iného dôležité aj to, že sa rozvíja čitateľská gramotnosť žiakov a zároveň aj komunikačné schopnosti žiakov. ,,Spolu to zvládneme!“ – žiaci so ŠVVP sa pravidelne zúčastňujú konzultácií (buď pri prezenčnej forme, alebo aj teraz počas online hodín) so školským psychológom a špeciálnym pedagógom. Žiaci majú  zabezpečené špeciálne hodiny s prihliadaním na ich individuálne potreby. Maskot školy bude plniť aj pri týchto konzultáciách a špeciálnych hodinách svoju úlohu ako tzv. asistent učiteľa. V súčasnosti už čakáme na maskota a tešíme sa na realizáciu všetkých aktivít.

Zážitkové vyučovanie v dištančnom vzdelávaní

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top