Babička, deduško, rozprávajte

Zaujímavé aktivity, ktoré prepájajú medzipredmetové vzťahy a projektové vyučovanie aj v období dištančného vzdelávania.

Súčasná situácia vo vzdelávaní na základných školách je vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu zložitá. K zraniteľným skupinám patria predovšetkým seniori, ale aj žiaci nižších stupňov škôl. Rodičia majú každým dňom pre svoje deti a rodiny čoraz menej času, chýba pozitívne myslenie, pevné rodinné puto a pod. U žiakov sa často striedajú prezenčné a dištančné formy vzdelávania. Znížila sa indikatívna záťaž na žiakov absolvujúcich dištančné vzdelávanie, preto je potrebné aplikovať vhodné didaktické formy a hľadať prienik spoločných tém viacerých predmetov. Dôležité je reflektovať stanovenú záťaž i rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov. Menia sa aj formy komunikácie nielen medzi školou, žiakmi a rodičmi, ale aj v rodinách. Pre žiakov je dôležité ovládať prácu s digitálnymi technológiami a aplikáciami. Mnohokrát nastáva problém s ich dostupnosťou, s plánovaním úloh i rozdelením času pre jednotlivé aktivity. V neposlednom rade je tu stále obrovské množstvo informácií, v ktorých sa nevedia žiaci orientovať. 

Kľúčové kompetencie 21. storočia

Rozsiahlosť učebných osnov a dôraz na teoretické poznatky žiakov mnohokrát bránia kreatívnemu uvažovaniu a odsúvajú osobný rozvoj a socializáciu žiakov. V záplave všetkých vedomostí žiak prestáva využívať vlastný rozum a stáva sa pasívnym prijímateľom všetkých informácií. V súčasnosti sa na každého doslova valia zo všetkých strán informácie a úlohou základnej školy by malo byť pomôcť žiakom zorientovať sa v tomto množstve. Žiak by mal spoznať rôzne oblasti, prostredníctvom ktorých nájde sám seba. Pomôže im to odhaliť, čomu by sa mohli do budúcna venovať. Žiaci sú pri nástupe do školy ,,čistá nepopísaná tabuľa“, na ktorú sa v priebehu rokov zaznamenajú všetky poznatky, zručnosti a schopnosti. Žiaci sa stávajú osobnosťami formujúcimi sa v školskom prostredí, kde prebieha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu ich príprava do života. Ak chceme, aby sme žiakov dostatočne pripravili do života, nesmieme zabúdať na zručnosti 21. storočia. Medzi kľúčové štyri kompetencie patria tzv. 4 céčka (prevzaté z angličtiny): kritické myslenie, kreativita,  spolupráca a komunikácia.

So zreteľom na zručnosti 21.storočia som ako učiteľka dejepisu a občianskej náuky vypracovala projekt ,,Babička, deduško rozprávajte“. Obsahovo sa projekt zameriava na najzraniteľnejšiu skupinu ľudí v čase pandémie – starých rodičov. Pri plnení jednotlivých úloh sa žiaci stávajú malými pátračmi, ktorí poodkryjú históriu, zvyky, tradície, fotografie, príbehy a mnoho iných tajomstiev z ich rodiny, ktoré prepájajú minulosť so súčasnosťou. Cieľom tohto projektu je viesť žiakov k zodpovednosti za učenie, naučiť žiakov efektívne rozvrhnúť čas na prácu, podporiť tvorivosť a najmä budovať toleranciu a úctu k starším ľuďom.

Čím sú starí rodičia výnimoční

Žiaci v kruhu najbližších spomínajú na chvíle, ktoré spolu prežili napr. listovaním v rodinných albumoch, spoločným rozprávaním o zážitkoch, tradíciách v rodine. Zo získaných spomienok žiaci zhodnotia, prečo sú ich starí rodičia výnimoční a prečo majú radi svojich rodičov. Veľmi dôležitým momentom je, ak žiaci informujú starých rodičov, že sa stávajú dôležitou súčasťou ich projektu.

Vypadlo zo starej truhlice

Pátranie žiakov pokračuje hľadaním a spoznávaním zaujímavých vecí, ktoré sa už dnes možno ani nepoužívajú, ale možno ich označiť za poklad z minulosti. Starí rodičia možno ukrývajú skvosty, ktoré si oni zachovali ešte od svojich starých rodičov či prarodičov, napr. náradie, riad, oblečenie, recepty a pod.

Babička, deduško porozprávajte mi

Babičky a deduškovia rozprávajú a vnúčatá ich počúvajú a zaznamenávajú príbehy z ich života, napr. zo školy, z práce, z detstva, o prvej láske, ako sa ich starí rodičia zoznámili… a tak možno dávno zabudnuté príbehy dostanú opäť svoje čaro a ich spísaním sa zachová tento príbeh pre ďalšie generácie.

Tvoríme pri koláčiku

Spoločná tvorivá aktivita pre celé rodiny, výsledkom ktorej má byť kreslený rodokmeň vo forme rodostromu. Aktivita by mala prebiehať v príjemnej rodinnej atmosfére pri koláčiku a čaji, ktoré dotvárajú teplo domova. To, či sa táto aktivita uskutoční v úzkom kruhu rodiny, alebo sa nám ju podarí zrealizovať aj v širšom spoločenstve v škole, ukáže vývoj pandemickej situácie.

Vyvrcholením všetkých aktivít bude detská minikonferencia, na ktorej žiaci prezentujú svoje výstupy v podobe projektových žiackych prác. Každá z aktivít bola plánovaná s ohľadom na zákaz vychádzania a konania hromadných podujatí. Aktivity sa realizujú sa buď v domácom, alebo školskom prostredí. Trvalá udržateľnosť projektu je zabezpečená zaradením projektu do školského vzdelávacieho programu ISCED2, prelínajúc sa predmetmi dejepis, občianska náuka, etická výchova, slovenský jazyk a literatúra, informatika a výtvarná výchova. Zážitkové a aktivizujúce metódy budú implementované do vyučovacieho procesu každoročne. Veľkým rozdielom v porovnaní s bežnými vyučovacími hodinami je zapojenie rodín a dôraz na dejiny vlastnej rodiny. Verím, že aplikácia tejto zaujímavej témy do vyučovacieho procesu si nájde svojich obľúbencov.

Hlavné ciele:

  • rozvíjať charakterové vlastnosti žiakov i vnímavosť voči sebe a druhým,
  •  budovať toleranciu a úctu k starším,
  •  rozvíjať analytické myslenie žiakov,
  •  upevniť kooperáciu v rámci rodiny i v rámci rodiny a školy,
  •  zážitkovým vyučovanom prepájať minulosť so súčasnosťou,
  •  viesť žiakov k zodpovednosti za učenie,
  •  naučiť žiakov efektívne rozvrhnúť čas na prácu,
  •  rozvíjať komunikačné, prezentačné a rečnícke schopnosti žiakov.

ZŠ Bukovecká 17, Košice

Babička, deduško, rozprávajte

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top