Ak klimatizujeme, nemôžeme vetrať

Ak klimatizujeme, nemôžeme vetrať

Je ľahké verbálne sa ako škola prihlásiť k nejakým výchovno-vzdelávacím cieľom. („Budeme rozvíjať tvorivosť a kritické myslenie našich žiakov. Budeme ich viesť k zodpovednosti, samostatnosti a k záujmu o vzdelávanie.“). Ťažšie je nájsť spôsoby, ako vytýčené ciele v praxi naplňovať. No zdá sa, že ešte ťažšie je uvedomiť si, že niektoré veci, ktoré sa v školách dejú, pôsobia priamo PROTI vytýčeným cieľom a negujú úsilie učiteľov o ich dosiahnutie. Občas mám pocit, akoby sme v školách jednou rukou zapínali v triedach klimatizácie (pretože sme si dali za cieľ, aby v učebniach bolo príjemne) a súčasne druhou rukou otvárali okná dokorán.

Celý problém možno dobre ilustrovať na systéme hodnotenia žiakov. Ten je u nás príslušnou legislatívou a tradíciou nastavený tak, že má mnoho vedľajších negatívnych efektov, ktoré doslova negujú ciele, ktoré si vo výchove a vzdelávaní kladieme.

Chceme, aby sa žiaci v škole cítili príjemne a aby ich vzdelávanie bavilo, lenže nevhodne uskutočňovaným hodnotením vnášame do celého procesu strach a stres. Kladieme si za cieľ, aby žiaci sami vyhľadávali vzdelávacie príležitosti, ibaže niektorí sa práve pre hodnotenie škole vyhýbajú. Chceme zo žiakov vychovať čestných ľudí, no mnohí sa práve vo chvíľach hodnotenia uchyľujú k podvádzaniu. Chceme ich učiť tímovej spolupráci, no napriek tomu im ju počas hodnotenia zakazujeme. Chceme v žiakoch pestovať vnútornú motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu a zároveň kladieme dôraz na hodnotenie a klasifikáciu, čo sú typické externé stimuly. Chceme, aby konanie našich žiakov ovplyvňovali pozitívne motívy, ibaže systém hodnotenia pôsobí na väčšinu žiakov ako negatívna motivácia. Kto chce klimatizovať, nemôže zároveň vetrať. A kto chce plniť rôzne výchovno-vzdelávacie ciele, musí neustále kontrolovať, či sa v škole nedejú veci, ktoré idú priamo proti nim.

Ak klimatizujeme, nemôžeme vetrať
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Vyberte si rubriku