Ako formovať myseľ aj charakter žiakov?

Ako formovať myseľ aj charakter žiakov?

Projekt, ktorý má ambíciu otvárať veľké životné otázky

Deťom a mladým ľuďom nestačia pre život iba faktické informácie. Na to, aby lepšie porozumeli sebe a svetu sa potrebujú zaoberať dôležitými životnými otázkami, ktoré sa týkajú spoločenských hodnôt, individuálnej zodpovednosti, globálnych problémov, ale aj zmyslu vzdelania samotného.

Bolo to dôležité vždy, no ešte dôležitejšie je to teraz – v čase, keď sa ukazuje, že technologický pokrok je rýchlejší, ako naša kolektívna schopnosť sa mu prispôsobiť, že informácie sa šíria a tvoria manipulatívnym spôsobom a že spoločnosť len s veľkými ťažkosťami dokáže čeliť environmentálnym výzvam. Na to, aby deti dneška mohli slobodne a rozumne rozhodovať o svete zajtrajška, potrebujú, aby sme im pomohli spomaliť a poctivo sa zamýšľať o veľkých témach, porozumieť trendom v kontexte hodnôt a následkov a inšpirovať ich, aby sa venovali formácii svojho charakteru. S touto motiváciou vznikol aj program pre stredoškolákov Akadémia veľkých diel, ktorý spustí svoj prvý ročník diskusných seminárov v septembri 2019.

O charakterovom vzdelávaní 

Vzdelávanie, ktoré formuje nielen myseľ, ale aj hodnotové postoje mladého človeka, sa dá robiť rôznymi spôsobmi a mnohí učitelia ho uskutočňujú: podnecovaním tímového ducha pri hrách a skupinových úlohách alebo rozprávaním o kvalitách známych osobností či učením o zodpovednosti za svoje okolie. Všeobecne sa tieto činnosti nazývajú aj charakterové vzdelávanie. Charakterové vzdelávanie plošne neodmieta učenie faktov, ale dopĺňa ich kontext a vysvetľuje, ako s nimi narábať spôsobom prospešným pre jednotlivca aj spoločnosť. Charakterové vzdelávanie pozýva každého študenta zamýšľať sa o svojich vnútorných postojoch a odpovediach na veľké životné otázky, ktoré si každodenne kladú a ktoré často vyplývajú z preberanej látky, ale aktivity bežného života im neposkytujú dostatok priestoru venovať sa im do hĺbky.

Dokážu príbehy formovať charakter?

Jedným z najefektívnejších zaužívaných spôsobov charakterového vzdelávania je učenie cez príbehy – dieťa sa s nimi stretáva odmalička vo forme rozprávok, ktoré jednoduchým spôsobom ilustrujú vlastnosti a hodnoty dobra a zla. Jednoduché príbehy pomáhajú deťom porozumieť, čo je cnostné, ale ukazujú aj následky nesprávneho konania. V školskom veku však dieťa zvyčajne stratí kontakt s príbehmi, začne sa zaoberať školskými povinnosťami, a ani rodičia mu už neponúkajú hodnotovú interpretáciu filmov alebo kníh, s ktorými sa stretáva. V škole sa žiaci zvyčajne naučia tému a obsah toho-ktorého literárneho diela, ale iba vo výnimočných prípadoch sú pozvaní do diskusie, v ktorej by mali reflektovať správanie postáv, identifikovať hodnotové dilemy, ktoré by mohli inšpirovať ich vlastné postoje a konanie.

Akadémia veľkých diel chce nadviazať na úspešný model učenia cez príbehy. Väčšina mladých ľudí totiž implicitne vníma hodnotu, ktorú mu ponúkne napríklad dobrý film, kniha, ale aj výtvarné dielo – no len málokedy dostane dostatočne silný podnet a priestor na to, aby o ňom viedol zmysluplnú diskusiu a svoje myšlienky sformuloval a konfrontoval s myšlienkami ostatných. Diela významných autorov, ktoré už prekonali skúšku času odzrkadľujú ľudskú skúsenosť a otvárajú nadčasové témy a mladý človek cez ne vstupuje do dialógu s najväčšími mysliteľmi, ktorí formovali západnú civilizáciu. Tieto diela ponúkajú veľký potenciál na kritické uvažovanie o deji, postavách a konfliktoch, podnecujú k hlbokej sebareflexii a ku kultivovanej diskusii s rovesníkmi. To všetko sú schopnosti, ktoré prinášajú hodnotu nie len študentovi samému, ale aj jeho okoliu, zlepšujú jeho schopnosť rozlišovať a vyhodnocovať životné situácie a pripravujú ho byť schopnejším a cnostnejším profesionálom. 

Ako to vyzerá v praxi

Je mnoho dobrých príkladov takýchto diel – medzi inými aj poviedky od Čechova alebo Munchove obrazy. Krátka Čechovova poviedka s názvom Doma z roku 1887 hovorí o dileme ovdoveného otca pri výchove svojho syna Seriožu, ktorý sa priznáva k tomu, že ukradol a vyskúšal cigarety. V poviedke čítame vnútorný monológ otca a jeho vývoj – miestami humorný, inokedy tragicky ľudský. Vidíme, ako sa snaží vyriešiť svoj vnútorný konflikt, no autor nás zároveň brilantným opisom situácie vťahuje do miestnosti, v ktorej sa dej odohráva, a tak pozorujeme aj správanie synčeka a počujeme vŕzganie drevenej podlahy nad izbou. Ocitáme sa v ruskej pracovni, v ktorej prebieha navonok bežný dialóg medzi otcom a synom o škodlivosti fajčenia – no pri pozornom čítaní a v diskusii odhalíme ďalšie veľké témy, ktoré vyvolávajú nové otázky. 

K formovaniu mysle a charakteru dokážeme inšpirovať aj obrazmi. Zapozerajte sa na slávny obraz Edvarda Muncha. Čo vidíte? Prečo ústredná postava kričí? Je normálne prežívať úzkosť? Kde je hranica medzi zbabelosťou a strachom? Kedy sa človek cíti sám? To všetko sú otázky, ktoré si mladý človek môže položiť a ktoré mu pomáhajú reflektovať postoje, o ktorých možno ani netuší, že ich má. Kto sú tie dve osoby vzadu a aký je ich význam v diele? Aký význam majú farby a čo v nás evokujú? Odhaľujeme ďalšie vrstvy diela – nesnažíme sa ponúkať študentom napísanú interpretáciu, pozývame ich do spoločnej diskusie, do formovania vlastných myšlienok. Tieto diskusie často sprevádza konštruktívny nesúhlas, ktorý nabáda k ešte väčšej precíznosti vo vyjadrovaní a formulovaní svojich postojov.

Diskutovať o dielach nie je jednoduché

Od študentov sa dnes vyžaduje najmä memorovanie informácií a vo všeobecnosti nie sú vedení k tomu, aby mysleli samostatne, kriticky a kreatívne. K tomu sú potrebné tri kroky: ako prvé sa potrebujú dokázať sústrediť. Akadémia veľkých diel vyžaduje, aby si študenti dielo pred každým seminárom sústredene prečítali, pozreli alebo vypočuli v online knižnici, kde nájdu aj doplnkové materiály a krátke úlohy, ktorými sa pred seminárom sami otestujú. Tieto úlohy sú zároveň dôležité pre druhý krok, ktorým je reflexia o diele a otázkach, ktoré otvára. V tomto kroku musí študent kriticky uvažovať o tom, čo práve v dielach čítal alebo videl. Diskusia je až posledným krokom – tu sa ukáže príprava študenta a jeho schopnosť podložiť svoje tvrdenia či vyjadriť nesúhlas s autorom alebo rovesníkmi. ν

Na stredných školách budú učitelia viesť 25 diskusných seminárov ročne. Ak chcete byť jedným z nich, kliknite na www.akademiavelkychdiel.sk.

Ako formovať myseľ aj charakter žiakov?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top