Aurel Stodola – vzor pedagóga

Aurel Stodola – vzor pedagóga

Pripomíname si 160. výročie narodenia výnimočnej osobnosti

Začiatkom mája 2019 sme si v Liptovskom Mikuláši pripomenuli 160. výročie narodenia rodáka – Aurela Stodolu. Ide o zaujímavú osobnosť pedagóga a vedca. Ak budete o ňom hovoriť svojim žiakom, nezabudnite spomenúť, že ho britská Spoločnosť strojárskych inžinierov ocenila zlatou medailou Jamesa Watta. Táto cena má medzi technikmi rovnakú prestíž ako Nobelova cena. Aurel Stodola bol medzi jej prvými laureátmi. Bol prvým, kto namiesto dovtedajšej metodiky pokus – omyl začal konštruovať turbíny na základe presných výpočtov a matematického modelu.

Keď sa hovorí o parných turbínach, môže sa zdať, že patria do storočia parných strojov. Elektrinu nám vyrábajú atómové elektrárne, ale ich turbíny otáča para. Turbokompresory sú v motoroch všetkých moderných áut a aj letecké motory sú v princípe plynové spaľovacie turbíny, takže stále sa stretávame so zariadeniami, ktoré Aurela Stodolu považujú za svojho rodiča.

Všestranný talent a vzor snaživosti

Aurel Stodola ako študent bol snom každého učiteľa. Profesori ho nikdy nenachytali, že nevie riešenie zadanej úlohy a vždy si vzorne plnil školské povinnosti. Látku sa učil vopred, aby dokázal sledovať výklad učiteľa. Takto si už v mladosti vypracoval návyk denne pracovať a vďaka tomu vo všetkom, do čoho sa pustil, predbehol všetkých rovesníkov. Rovnako tomu bolo aj počas jeho dôchodku, keď zasvätene komunikoval s Albertom Einsteinom o jeho novinke – teórii relativity. Mimochodom, na diplome mal zo záverečných skúšok odhora až dolu samé šestky – vo Švajčiarsku je to najlepšia známka. Takýchto študentov mala ETH v Zürichu za celú svoju históriu len troch.

Je známe, že na technických univerzitách sú dva typy učiteľov. Jedni sú brilantní teoretici, ale svoje abstrakcie nedokážu realizovať, druhí majú zlaté ruky a technickú intuíciu, ale v teórii sa strácajú. Aj preto sa technické predmety tradične delia na teoretické a praktické. Aurel Stodola bol výnimkou, lebo mal talent v oboch smeroch. Jeho učebnica o turbínach obsahuje nielen podrobnú teóriu s rovnicami popisujúcimi všetky fyzikálne deje, ale dopracoval ju až na úroveň kuchárskej knihy s grafmi entropie a s tabuľkami, takže inžinieri mali k dispozícii praktické pomôcky a nemuseli si hodnoty počítať sami.

Študenti boli z jeho prednášok nadšení. Mali jasnú štruktúru, boli zrozumiteľné a profesor Stodola svoj výklad dopĺňal zručne nakreslenými ilustráciami. V škole sa hovorili legendy, že kto chcel mať z jeho prednášok kompletné poznámky, musel sa dohovoriť s kamarátom, aby si rozdelili úlohy. Jeden zapisoval výklad a druhý kreslil náčrty z tabule.

V strohom a prísnom švajčiarskom prostredí vynikal Stodola aj svojím ľudským prístupom. Ku svojim študentom pristupoval individuálne, vedel postrehnúť ich silné stránky aj slabiny a dokázal ich motivovať taktne podanou kritikou. Medzi jeho žiakmi bolo viacero laureátov Nobelových cien, viacero špičkových odborníkov v rôznych technických odboroch. Aurel Stodola mal z toho radosť, videl v tom naplnenie svojho poslania – slúžiť ľudstvu.

Nabádal, aby spoločnosť venovala viac pozornosti talentom a pomohla im naplniť svoj potenciál. No rovnakú pozornosť venoval na druhej strane aj študentom, ktorí sú snaživí, ale talent im chýba. Navrhoval poskytnúť im viac času na štúdium, aby stihli splniť aspoň priemerné požiadavky a neostali celoživotne frustrovaní z neúspechu.

Príkladný pedagóg i charakter 

Aurel Stodola za svoje poslanie považoval službu ľudstvu. Odmietol si prihlásiť patent na prototyp mechanickej protézy ruky, lebo bolo proti jeho presvedčeniu zarábať na nešťastí invalidov. Ako špičkový odborník mal aj mnoho ponúk z priemyselných podnikov. Ak by niektorú prijal, stal by sa milionárom, ale obmedzilo by to jeho možnosti slobodne publikovať a učiť, preto ich odmietal. V dnešnej dobe by nám jeho postoj mohol slúžiť ako posilňujúci príklad. 

Aurel Stodola – vzor pedagóga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top