Čo by ste chceli zmeniť vo vzdelávaní na Slovensku?

Učiteľ Slovenska 2020 – motivácia

Na výber najúspešnejších 10 finalistov a finalistiek mala porota stanovené kritériá, ktoré sú v súlade so svetovým formátom Global Teacher Prize. Je medzi nimi podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka, vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby, spolupráca so vzdelávacím organizáciami na Slovensku aj v zahraničí či inšpirovanie kolegov v rámci komunity.

Ako poslednú sme sa finalistov a finalistiek opýtali trochu náročnú otázku:

Ak by ste mali prsteň, ktorý by mohol vo vzdelávaní na Slovensku urobiť nejakú významnú zmenu, čo by ste si želali?

MONIKA PLINTOVÁ

Jeden zázračný prsteň by zrejme nestačil, na reformu slovenského školstva by sme potrebovali celú šperkovnicu. Na srdci mi leží podpora škôl v marginalizovaných regiónoch, zlepšenie kvality vysokoškolského vzdelávania, postavenie učiteľov v spoločnosti a mnohé ďalšie otázky.

Mojím najväčším želaním je však vyliečiť edukatívnu „bulímiu“, ktorá pre nastavené štandardy núti žiakov konzumovať (a učiteľov podávať) nestráviteľné porcie podávané v nelákavej forme. Mojou túžbou je menej naháňania sa za splnením plánov, viac interakcie, kreativity a zábavy. Menej nepotrebných faktov, viac životných zručností. Menej vystresovaných učiteľov a žiakov, viac radosti z poznávania.

Monika Plintová

ĽUBICA DEMČÁKOVÁ

Želala by som si školu, v ktorej je radosť a motivácia prirodzenou súčasťou dňa. Jedinečnosť je vyvážená zlatom a žiaci môžu objavovať, no nemusia hľadať dokonalosť.  Želala by som si školu, kde trojuholník ŽIAK – ŠKOLA – RODINA funguje prirodzene a drobný neúspech nás všetkých posúva vpred.

Ľubica Demčáková

IVETA BARKOVÁ

Zázračný prsteň by som využila na to, aby v školstve zostali pracovať iba tí ľudia, ktorí to naozaj chcú. Aby sa štúdium učiteľstva a práca učiteľa nestala východiskom z núdze, ale aby sa učiteľmi stávali tí najlepší z najlepších. Takí, ktorí budú učiť nielen deti, ale takí, ktorí sa budú chcieť neustále vzdelávať a posúvať sa ďalej.

Iveta Barková

LADISLAV OGURČÁK

Minister školstva nech sa stane naozajstným bojovníkom, ktorý bojuje  za všetkých žiakov, učiteľov, ako aj zamestnancov školstva. Zmeniť financovanie škôl, odpolitizovať školy, vybudovať spravodlivý model výberu riaditeľov škôl, nastaviť maximálne dve funkčné obdobia riaditeľom škôl, vytvoriť priestor pre efektívne vzdelávanie pedagógov, lebo len špičkoví učitelia robia špičkové školy, vychovávať kvalitných mladých učiteľov a pod. Želal by som si školu ako priestor, do ktorej žiaci vstupujú s radosťou, bez obáv a s nadšením…

Ladislav Ogurčák

RÓBERT TOMOLYA

Investovať viac do školstva, odstrániť nedostatočnú technickú vybavenosť škôl. Dal by som viac slobody učiteľom. Treba si uvedomiť, že budúcnosť jednotlivca i štátu sa pripravuje v škole. Bolo by treba  viac motivovať aj učiteľov. Nemyslím tým výlučne finančnú motiváciu, ale spoločenské ocenenie, pozitívnu spätnú väzbu, viac možností a priestoru pedagógom rozvíjať kreativitu, finančnú podporu na realizovanie zmysluplných projektov. Tým by sa značne pomohlo našej práci. Myslím si, že ani financovanie škôl podľa počtu žiakov nebola šťastná voľba. Tým, akoby mávnutím čarovného prútika sa začala úroveň škôl znižovať.

Róbert Tomolya

ĽUBICA BEZEKOVÁ

Toto je veľmi ťažká otázka, lebo tých vecí by bolo viac a niektoré zmeny sa nedajú aplikovať plošne, keďže každá škola má iné podmienky, iné zloženie. Ale možno by veľmi pomohlo na začiatok iné naladenie verejnosti voči otázke vzdelávania a školstva. Celkovo, keby sme sa vedeli ľudia navzájom viac podporovať a nielen si vykrikovať, čo je zlé, čo nefunguje, ale hľadali možnosti, ako to urobiť, aby to fungovalo a išlo. Pozerať sa dopredu a nielen sa vŕtať v minulosti, to nepomôže nikomu. Čo ešte tiež  silno vnímam:  financovanie na žiaka a spôsob financovania materských škôl, základných a stredných škôl. Počty žiakov v triede – nie je reálne učiť pri počte 28 žiakov, ak z toho máte napríklad 8 integrovaných, medzi nimi žiakov s ADHD, pre ktorých je veľký kolektív problém – nepridáva to pohodu nikomu. 

Ľubica Bezeková

JANA CHMUROVÁ

Želala by som si, aby  bol zredukovaný obsah učiva na základných školách a aby všetci učitelia  orientovali učivo viac na bežný život. Žiaci by vedomosti nadobúdali objavovaním a učením sa na vlastných skúsenostiach. Tiež by som si želala znížiť počet univerzít. Žiaci vedia, že na vysokú školu sa dostanú aj so zlým prospechom, a preto nemajú motiváciu  učiť sa. Priala by som si, aby si pedagogické fakulty mohli vyberať kvalitných študentov a nie len tých, ktorým ide iba o titul.  Je to smutné, ale túto situáciu vnímajú už aj deti na základných školách. Často počujem ich názor: ,,Načo sa budem učiť, veď na vysokú školu dnes zoberú každého.“

Jana Chmurová

IVETA KALIŠOVÁ

Aby sa iba nerozprávalo o digitálnej a interaktívnej výučbe, ale aby sme mali dostatočne k tomu vybavené triedy a učebne. Stále nám prekážajú vysoké počty žiakov v triedach. My sme škola inkluzívna, medzi intaktnými žiakmi máme množstvo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, preto by som privítala nižší počet žiakov v triedach. 

Zmenila by som aj myslenie verejnosti, rodičov, aby učiteľov brali ako rovnocenných partnerov, viac dôverovali v silu ich schopností, nebáli sa  o svoje deti a celkovo sa zmenil pohľad na učiteľskú profesiu. Buďme si navzájom rovnocennými partnermi.

Iveta Kališová

MIROSLAVA OKULIAROVÁ

Želala by som si, aby vzdelávacie programy, ktoré prešli experimentálnym overovaním mohli byť používané a aplikované v praxi aj na ďalších slovenských školách a neležali na ministerstve v zásuvke.

Miroslava Okuliarová

DANA DOBŠÍČKOVÁ

Želala by som si, aby učitelia mali priestor na osobný rozvoj a psychohygienu. Po každých 5 odučených rokoch by mali mať nárok aspoň na pol roka pauzy pre seba a svoj rozvoj.

Dana Dobšíčková

Včera sme sa finalistov a finalistiek opýtali: Mali ste v živote učiteľov, ktorí vás inšpirovali?

Organizátorom ocenenia Učiteľ Slovenska je Komenského inštitút. Viac informácii o priebehu oceňovania nájdete na www.ucitelslovenska.sk.

Čo by ste chceli zmeniť vo vzdelávaní na Slovensku?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top