Mali by byť do online vyučovania zahrnuté všetky predmety alebo iba niektoré?

online vyučovanie

Žiaci II. stupňa základných škôl a stredoškoláci v súčasnosti nechodia do škôl – minimálne ďalší mesiac (a možno aj dlhšie) bude vyučovanie prebiehať online. Opakuje sa tak situácia z jari tohto roku, kedy školy zostali zatvorené takmer tri mesiace. Na každej škole sa musel pedagogický zbor ku vzniknutej si­tuá­cii nejako postaviť a vytvoriť plán online vyučovania. Školy pritom postupujú rozdielne, keďže presnejšie usmernenie zhora neexistuje. (To je však v poriadku, keďže každá škola má iné podmien­ky.)

Niektorí učitelia predmetov ako občianska náuka, geografia či výtvarná výchova v učiteľských skupinách na Facebooku uvádzajú, že ich predmety nie sú vôbec do rozvrhu online vyučovania zaradené. Ich školy sa rozhodli obmedziť vyučovanie na niekoľko najdôležitejších (profilových) predmetov – najčastejšie slovenský jazyk a literatúra, matematika a cudzie jazyky. Predmety ako etická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova a ďalšie sú dočasne zrušené, často s odôvodnením, že ich nemožno vyučovať online formou.

Je to však v poriadku? Mali by byť v čase lockdownu naozaj diaľkovo vyučované iba ťažiskové predmety ako slovenský jazyk a literatúra, matematika či cudzie jazyky? Alebo by sa školy mali snažiť zachovať vyučovanie všetkých či skoro všetkých predmetov? Pozrime sa na ZA a PROTI oboch alternatív.

Argumenty ZA vyučovanie všetkých predmetov

  • Obmedzením online vyučovania na slovenský jazyk a literatúru, matematiku a cudzie jazyky by sme ďalej posilňovali nesprávnu predstavu, že tieto tri predmety sú dôležitejšie ako ostatné. Hoci náš školský systém z tejto premisy vychádza pri rôznych príležitostiach (hodinové dotácie, prijímacie skúšky…), nemá v dnešnom svete opodstatnenie a bolo by naopak žiaduce postupne od nej ustupovať.
  • Slovenčina, matematika a cudzie jazyky nie sú najdôležitejšie ani všeobecne, ani pre rôzne špecifické skupiny žiakov. Napríklad pre maturantov, ktorí chcú ísť študovať medicínu, je chémia a biológia v najvyšších ročníkoch určite dôležitejšia ako matematika. Podobne pre žiakov chystajúcich sa na právo sú zasa dôležitejšie náuka o spoločnosti či dejepis. Online vyučovanie by preto nemalo tieto predmety znevýhodňovať, či dokonca celkom ignorovať.
  • Všeobecne platí, že žiaci by sa mali učiť (aj) to, čo sa ich bytostne dotýka, čo súvisí s ich životmi a osobnými skúsenosťami. Z hľadiska toho, čo momentálne naša spoločnosť prežíva v súvislosti s pandémiou covidu, sa predmety ako biológia, ekológia, náuka o spoločnosti, ekonómia a ďalšie javia viac relevantné ako slovenčina či matematika.
  • Ak žiaci prerušia štúdium niektorého predmetu na niekoľko mesiacov, bude sa učiteľom aj žiakom dosť ťažko znovu začínať. Preto by malo byť vyvinuté úsilie o zachovanie akej-takej kontinuity vo všetkých alebo skoro všetkých predmetoch.
  • Ak sa online vyučovanie sústredí na niekoľko „ťažiskových“ predmetov, niektorí učitelia budú prepracovaní, iní nebudú mať celé týždne či mesiace čo robiť (obrazne povedané). To môže mať negatívne dôsledky na pedagogické kolektívy.
  • Online vyučovanie tu možno s nami bude dlhšie, ako teraz predpokladáme. Je preto dôležité, aby ho zvládli učitelia všetkých predmetov, nielen niekoľkých vybraných. A nenaučia sa to inak než tým, že budú reálne online vyučovať. Preto je dôležité, aby všetci dostali príležitosť.

Argumenty PROTI vyučovaniu všetkých predmetov

  • Je nereálne očakávať, že žiaci zvládnu 6 – 7 hodín online vyučovania denne. Nie je preto možné mechanicky „skopírovať“ bežný rozvrh hodín. Ak je nevyhnutné obmedziť online čas na 2 – 3 hodiny denne, je veľmi ťažké (ak nie nemožné) vtesnať do tohto časového priestoru všetky predmety.
  • Vyučovať online všetky predmety by nutne znamenalo, že by sa musela znížiť ich týždenná hodinová dotácia (alebo dokonca aj ich frekvencia, napr. na raz za dva týždne). Ak však budeme niektorý predmet vyučovať iba raz za dva týždne, výsledky budú veľmi otázne. Lepšie je zvoliť stratégiu „radšej menej predmetov, ale poriadne“.
  • Nie je vylúčené, že žiaci budú musieť aj v súčasnej situácii absolvovať Testovanie 5, Testovanie 9, prijímacie či talentové skúšky na stredné školy, maturitné skúšky. Pokiaľ by sme zredukovali predmety ako slovenský jazyk a literatúra, matematika či cudzie jazyky, hrozilo by, že žiaci z nich nebudú na tieto skúšky dostatočne pripravení.
  • Niektoré predmety je ťažšie vyučovať online ako iné. Najviac sa to asi týka výchov – výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, etickej výchovy, telesnej výchovy. Zdá sa preto rozumné tieto predmety dočasne z rozvrhu hodín vypustiť a poskytnúť priestor tým predmetom, v ktorých je online vyučovanie ľahšie realizovateľné.

Poznámka: Text je zhrnutím najčastejšie sa vyskytujúcich argumentov.
Autor sa s nimi nemusí nutne stotožňovať.

Malo by sa uzákoniť, že povinné vyučovanie nesmie trvať dlhšie ako 5 hodín denne?

Mali by byť do online vyučovania zahrnuté všetky predmety alebo iba niektoré?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top