Mali by všetci gymnazisti povinne maturovať z matematiky?

maturita z matematiky

Večne diskutovaná otázka, na ktorú asi neexistuje jednoznačná odpoveď. Aj preto je maturita z matematiky v niektorých krajinách povinná, inde nie. Aj preto bola u nás v istých obdobiach povinná, inokedy nie. Toto rozhodnutie patrí medzi tie, ktoré úzko súvisia s kardinálnou otázkou: načo je škola? Čo je jej hlavnou funkciou? Ak odpovieme, že predovšetkým „príprava kvalitnej a dobre zamestnateľnej pracovnej sily”, potom aktuálne potreby nášho hospodárstva nahrávajú skôr priaznivcom povinnej maturity z matematiky. Ak si však odpovieme, že hlavnou úlohou školy je optimálny rozvoj osobnosti každého jedného dieťaťa s prihliadnutím k jeho špecifickým schopnostiam a predpokladom, potom povinná maturita z matematiky nie je správna, pretože ide proti tomuto princípu či cieľu. Argumentov PRE i PROTI je viacero. Uvidíme, ktoré prevážia.

PRE (najčastejšie argumenty priaznivcov)

  • Gymnázium je škola všeobecného zamerania, ktorá by mala poskytovať vyvážené vzdelanie. Vyváženosť by sa mala prejavovať aj v obsahu maturitnej skúšky. Každý absolvent gymnázia by mal pri maturite osvedčiť primerané znalosti ako zo spoločenskovednej, tak aj z matematicko-prírodovednej oblasti.
  • Matematika patrí (spolu so slovenským jazykom a literatúrou) počas celého povinného vzdelávania medzi ťažiskové predmety. Odráža sa to v jej hodinovej dotácii vo všetkých ročníkoch aj v jej zaradení do Testovania 9 a do prijímacích skúšok na stredné školy. Aj v rámci maturity by preto mala mať zodpovedajúce postavenie.
  • Matematika patrí medzi predmety s najširšími medzipredmetovými presahmi. Rozvíja veľké množstvo prierezových kompetencií – logické myslenie, analytické myslenie, kombinačné myslenie, priestorovú predstavivosť, schopnosť argumentovať atď.
  • Matematika je predmetom s veľkým aplikačným potenciálom. Využíva sa nielen v technickej a prírodovednej oblasti, ale čoraz viac aj v spoločenských vedách, kde bez matematiky a štatistiky už dnes nie je možný takmer žiadny výskum.
  • Naše hospodárstvo trpí nedostatkom technických odborníkov, pre ktorých je matematika veľmi dôležitá.

PROTI (najčastejšie argumenty odporcov)

  • Mnoho žiakov sa vo veku maturantov už pomerne jasne profiluje, malo by im teda byť umožnené zamerať sa na tie predmety, ktoré budú súvisieť s ich ďalším štúdiom. Preto by mala byť voľba maturitných predmetov ponechaná v maximálnej miere na samotných žiakov.
  • Niektorí žiaci sú orientovaní výrazne „spoločenskovedne“, nemajú k matematike žiadny vzťah a majú problém dosahovať v nej dobré výsledky. Takýmto žiakom by povinná maturita z matematiky „kazila“ maturitné vysvedčenie. (To isté však možno povedať aj o Sj či Cj.)
  • Existuje mnoho iných predmetov a oblastí ľudského poznania, ktoré sú pre ďalší život mladého človeka dôležité a nematuruje sa z nich povinne. Nie je dôvod vyzdvihovať spomedzi nich práve matematiku.
  • Je rozumné požadovať, aby maturitná skúška bola vyvážená z hľadiska spoločenskovedných a prírodovedných predmetov. Nie je však dôvod predpisovať ako povinnú práve matematiku. Stačí ustanoviť, že maturant si musí povinne vybrať 1 – 2 predmety z koša prírodovedných predmetov, ktorý bude obsahovať matematiku, ale aj ďalšie predmety.
  • Povinnú maturitu z matematiky netreba predpisovať všetkým, stačí, ak ju budú od svojich uchádzačov vyžadovať všetky technicky a prírodovedne orientované VŠ.
Mali by všetci gymnazisti povinne maturovať z matematiky?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top