Malo by byť učivo na ZŠ predpísané pre jednotlivé ročníky či pre jednotlivé vzdelávacie cykly?

učivo po ročníkoch – presúvanie učiva

Jedným z problémov, o ktorom sa v našom školstve už dlhšie diskutuje, je otázka, či má byť učivo v štátnom vzdelávacom programe rozpísané záväzne pre jednotlivé ročníky, alebo iba pre vzdelávacie cykly (napr. I. stupeň, II. stupeň). V súčasnosti sa v tejto oblasti opäť pripravuje zmena: školám má byť povolené presúvanie učiva medzi ročníkmi v rámci jednotlivých vzdelávacích cyklov. Aké výhody a nevýhody majú oba prístupy?

Argumenty pre jednotlivé ročníky

  • Ak by školy zadeľovali učivo do jednotlivých ročníkov podľa vlastného uváženia, mohlo by sa stať, že žiak sa pri prestupe z jednej školy na druhú s niektorými učivami vôbec nestretne.
  • Niekedy sa z organizačných dôvodov menia učitelia, ktorí v triede vyučujú jednotlivé predmety. Ak by bolo možné presúvať učivo aj medzi ročníkmi, musel by sa nový učiteľ dôkladne oboznamovať s tým, čo už v danej triede bolo prebrané a čo nie. Pri záväznom rozdelení učiva do ročníkov je takéto striedanie učiteľov jednoduchšie.
  • Keď je učivo jednotne rozdelené do jednotlivých ročníkov, môžu z tohto rozdelenia vychádzať autori učebníc. Vďaka tomu je tiež možné na každej škole využívať prakticky všetky učebnice, ktoré sú k dispozícii. Ak by učivo bolo zadeľované do ročníkov na úrovni školy, mohlo by sa stať, že niektoré učebnice by boli na niektorých školách nepoužiteľné, keďže by vychádzali z iného zoradenia učiva. Alebo by sa školy prispôsobili zoradeniu učiva stanovenému autormi učebníc a v takom prípade by ich sloboda v zaraďovaní učiva do ročníkov bola iba teoretická.
  • Organizátori testovaní (NÚCEM, EXAM a pod.) potrebujú vedieť, ktoré vedomosti a zručnosti majú mať žiaci v danom čase osvojené, aby tomu mohli prispôsobiť obsah testov. Keď je učivo predpísané pre jednotlivé ročníky, je možné žiakov testovať na konci ktoréhokoľvek ročníka. Ak by bolo učivo záväzne stanovené iba pre vzdelávacie cykly, bolo by možné žiakov uskutočňovať merania iba na konci týchto vzdelávacích cyklov (teda napríklad na konci tretieho, piateho a deviateho ročníka ZŠ).

Argumenty pre vzdelávacie cykly

  • Keby štát učivo predpísal iba pre jednotlivé vzdelávacie cykly, školy a učitelia by získali väčšiu slobodu a flexibilitu, čo je v prípade nášho príliš reglementovaného školského systému nepochybne krok správnym smerom. (Školy, ktoré nebudú vedieť, čo si s takouto slobodou počať, budú môcť učivá zaradiť do ročníkov tým spôsobom, ako to bolo doposiaľ.)
  • Predpísanie učiva iba pre jednotlivé vzdelávacie cykly by poskytlo viac priestoru aj autorom učebníc a zástancom rôznych špecifických didaktických koncepcií či metód, pre ktorých je súčasné striktné zadelenie jednotlivých tém do ročníkov príliš zaväzujúce, či dokonca v rozpore s príslušnou didaktickou metódou.
  • Zväčšil by sa priestor pre diferencovanie tempa vzdelávania v jednotlivých triedach, či dokonca pre uplatňovanie individuálneho tempa jednotlivých žiakov. Niektorí žiaci sú zo začiatku pomalší, no neskôr všetko doženú, pokiaľ nie sú nútení dosiahnuť danú úroveň na konci jednotlivých ročníkov, ale vzdelávacích cyklov.
  • Štátny vzdelávací program členený na vzdelávacie cykly namiesto ročníkov by školám a učiteľom lepšie umožňoval prispôsobovanie vzdelávania pri rôznych neplánovaných situáciách, akou bola napríklad karanténa počas koronakrízy. Neprebrané učivo by sa jednoduchšie mohlo presúvať do vyšších ročníkov bez toho, aby školy porušili štátny vzdelávací program.

Jednotlivé argumenty nemusia vyjadrovať stanovisko autora či redakcie.

Mali by sme zrušiť prijímacie skúšky na SŠ a prijímať žiakov iba podľa známok zo ZŠ?

Malo by byť učivo na ZŠ predpísané pre jednotlivé ročníky či pre jednotlivé vzdelávacie cykly?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top