Matematika očami žiakov

Tvorba projektov na hodinách matematiky je tímovou prácou, ktorá preveruje zručnosti, učí zodpovednosti a prepája učivo s praxou

 Už niekoľko rokov sa so žiakmi venujeme tvorbe projektov. Žiaci v priebehu troch mesiacov zostavia svoj pracovný tím, pričom každý člen má zodpovednosť za vytvorenie pridelenej časti projektu. Projekt musí poukazovať najmä na to, ako sa vybrané matematické učivo využíva v praxi. Tým sa snažíme zodpovedať večnú žiacku otázku: Načo mi to bude?

Zlomkové mestečko

Siedmačky vytvorili maketu obytného bloku, na ktorom sa nachádzajú paneláky, cesta, semafor, autá a parkovisko. Spracovali tému zlomkov s využitím finančnej gramotnosti. Byty rozdelili do troch kategórií podľa veľkosti. Určili si nájomné tak, aby ho bolo možné vyjadriť pomocou zlomkov. Využili ich porovnávanie, sčítanie, násobenie. Vypočítali, aké sú náklady celého bloku za energie a porovnali ich medzi jednotlivými obytnými domami. Vytvorili mesačný finančný rozpočet rodiny s priemerným platom a rozdelili financie do položiek, ktoré rodina musí mesačne platiť. Do svojho projektu zarátali aj prepravu vlastným autom a porovnali ho s prepravou v MHD. Porovnali jednotlivé náklady a určili vhodnejší dopravný prostriedok s ohľadom na životné prostredie a finančnú záťaž rodinného rozpočtu. 

Orgány v ľudskom tele

Žiaci deviateho ročníka vytvorili pomôcku na vyučovanie biológie – torzo ľudského tela v mierke 1:1. Telo je vykašírované novinovým papierom a duvilaxom. Vnútorná časť je dutá a nachádzajú sa v nej ľudské orgány, ktoré majú skutočný tvar aj farbu a sú prichytené pomocou suchého zipsu, takže sa dajú vyberať a manipulácia s nimi je jednoduchá. K torzu žiaci vytvorili hru o ľudskom tele, ktorá je zameraná na matematiku: Koľko je v ľudskom tele kostí?

Počas hry žiaci vkladajú do herného poľa telesá tak, aby vytvorili cestu do cieľa. Hra je určené pre 4 – 6 žiakov a sú k nej vytvorené aj nápovedy. 

G. F. B. Riemann a geometria

Občas sa stane, že projekty vystrašia aj mojich kolegov. Tak to bolo aj v prípade deviatačok, ktoré vytvorili figurínu G. F. B. Riemanna v životnej veľkosti. Po umiestnení tejto figuríny do triedy sa nejeden môj kolega vyľakal, že má v triede cudziu osobu. Žiačky spracovali jeho teóriu o guľovej ploche. Rozpracovali piatu axiómu o veľkosti vnútorných uhlov v trojuholníku a o vypuklých priamkach. Venovali sa neeuklidovskej geometrii a vytvorili brožúru o jeho živote a objavoch. Viedol ich k tomu záujem o vesmír a geometriu. Do práce zapojili aj svojich rodičov, tí pomohli s výrobou opornej kostry a venovali oblečenie na ošatenie figuríny. 

Titanik

Aj tento projekt je z dielne žiakov deviateho ročníka a je v skutku originálom. Ide o plastiku slávneho Titaniku v mierke 1:200. Žiaci projekt zamerali na priamu a nepriamu úmernosť, a to na výpočet času, počas ktorého vydržia zásoby na lodi v závislosti na počte stravníkov, čas trvania cesty s ohľadom na rýchlosť a prejdenú dráhu. Vypracovali náučnú brožúru o základných parametroch tejto lode. K projektu vypracovali aj hru Cesta okolo zeme, ktorú možno využívať na geografii.

Je mnoho projektov, ktoré by si zaslúžili byť spomenuté, no nie je to možné. V prvom polroku bolo spracovaných okolo 25 projektových prác. Pracovalo na nich približne 80 žiakov. Je úžasné, s akou húževnatosťou a nasadením vedia žiaci pracovať a využívať svoj voľný čas. Žiadny poriadny projekt sa nezaobíde bez poctivej a usilovnej práce. Možno aj toto je jedna z ciest, ako pripravovať deti na výkon budúceho povolania a nečakať, že sa všetko urobí a vymyslí samo. ν

Matematika očami žiakov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top