Merali sme hrúbku papiera

Aktivita, ktorú sme realizovali na vedeckom seminári,  je inšpirovaná autormi Nadine a Guy Brousseaucami

Na lavice sme rozložili kôpky z niekoľkých druhov papiera a označili sme ich A, B, C, D, E. Ideálne by bolo vytvoriť päť kôpok po 200 listov toho istého formátu a tej istej farby. Každý druh papiera by mal byť iný, avšak rozdiel v hrúbke papiera by sa nemal dať rozoznať hmatom. Zvolili sme kancelársky papier, nastrihaný plagát, kartotékové lístky, fotografický papier a nastrihané listy zo zošita. Okrem toho sme potrebovali plastové meradlá, písacie potreby, papier či poznámkový blok. 

Hmatom a zrakom

Účastníci dostali pokyn, aby zmyslami preskúmali kôpky prichystaného papiera a našli rozdiely medzi jednotlivými jeho druhmi. Pridali sme informáciu, že v obchode sa rozlišuje papier vážením. Existuje však aj iný spôsob, ako rozlíšiť niekoľko druhov papiera, a to pomocou jeho hrúbky. Keďže meranie hrúbky listu papiera je problematické, vyzvali sme seminaristov, aby našli vhodnú stratégiu. Vykryštalizovali sa tri: vziať z každej kôpky konštantnú hrúbku a spočítať listy, vziať z každej kôpky konštantný počet listov a zmerať ich hrúbku alebo vziať náhodne hrubú vrstvu, čiže náhodný počet listov.

Počet listov a hrúbka vrstvy

Potom dostala aktivita podobu komunikačnej hry. Všetkých účastníkov sme rozdelili na štvorice alebo pätice a každá skupina zvolila dvoch prijímateľov a dvoch alebo troch odosielateľov. Prijímatelia opustili miestnosť a odosielateľov sme vyzvali, aby si zvolili jednu kôpku papiera a zanechali jasnú a stručnú správu prijímateľom o počte listov papiera a hrúbke vrstvy. Úlohou prijímateľov bolo na základe tohto krátkeho odkazu určiť, o ktorý druh papiera ide. Po správnom určení pri-jímatelia získali bod a vymenili si miesto s odosielateľmi. 

Nakoniec prebehla kontrola výsledkov a diskusia. Správy odosielateľov sme zaznamenali do prehľadnej tabuľky, kde v hornom záhlaví bolo označenie kôpok papiera (A, B, C, D, E) a v ľavom sa nachádzalo označenie jednotlivých skupín. Jednot-livé správy sme porovnávali a diskutovali sme o ich správnosti. 

Krátko sme sa zamysleli nad otázkou, ako sa dá zo získaných údajov vyjadriť hrúbka jedného listu papiera. Najlepší spôsob je vyjadriť ju v tvare zlomku. Realizovaná aktivita by teda mohla slúžiť aj ako propedeutika zavedenia pojmu zlomok.

Z. VITÉZOVÁ, A. CSÁKY, K. CAFIKOVÁ
Fakulta prírodných vied UKF, Nitra

Merali sme hrúbku papiera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top