Vylepšené experimenty

K základným cieľom výučby fyziky patrí naučiť žiakov na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo javov. Experimentovanie na hodinách možno využiť na precvičovanie týchto schopností. 

Učiteľ opíše pokus, ktorý bude robiť a ktorý môže dopadnúť niekoľkými spôsobmi. Potom vyzve žiakov, aby na základe svojich vedomostí o fyzikálnych zákonoch predpovedali, čo sa v pokuse stane. Táto aktivita môže mať formu úlohy s voľbou odpovede. Samotný pokus zatiaľ učiteľ ešte neurobí. Tu je ukážka vhodnej experimentálnej úlohy na precvičenie predpovedania:

Obvod znázornený na obrázku pozostáva z dvoch rovnakých žiaroviek, ktoré svietia rovnako jasne a z jednej batérie s napätím 12 V:

Keď uzavrieme spínač, jas žiarovky 1 sa: A) zväčší,      B) nezmení,     C) zmenší.

Metóda Peer Instruction

V tejto metóde po opise experimentu nechá učiteľ žiakov kartičkami hlasovať o tom, ako experiment dopadne. Čaká, pokým každý žiak nezdvihne nejakú kartičku. Správnu odpoveď žiakom zatiaľ neprezradí.

Potom žiakom umožní, aby sa medzi sebou porozprávali a konfrontovali navzájom svoje predpovede. Učiteľ trvá na tom, aby počas debaty argumentovali. Chodí pomedzi žiakov a počúva, čo hovoria. Potom nechá žiakov hlasovať znovu, lebo niektorí žiaci zmenia po debate svoj názor. Napokon učiteľ urobí experiment a spolu so žiakmi sleduje, čo sa naozaj stane. Ideálne je, ak je to niečo prekvapujúce. Keďže každý žiak niečo predpovedal, je zväčša zvedavý na to, či mal pravdu. Potom učiteľ vedie spoločnú diskusiu o tom, ako pozorovaný výsledok experimentu vysvetliť.

Pri tejto metóde sú prakticky všetci žiaci zapojení. Tí, čo lepšie rozumejú učivu, majú pri tejto aktivite tendenciu niečo naučiť tých slabších a seba utvrdiť v správnom chápaní. Tí, čo učivu až tak dobre nerozumejú, sa pravdepodobne niečo naučia a možno získajú motiváciu, aby sa nabudúce na hodinu pripravili lepšie.

Je dobré, ak po hodine sprístupní učiteľ žiakom (napríklad na Moodle) komentované riešenie s vysvetlením výsledku experimentu. Úlohy tohto typu možno žiakom zadávať nielen v spojení s reálnymi, ale aj s virtuálnymi experimentmi, napríklad so simuláciami PhET. ν

Slavomír TULEJA
Gymn. arm. gen. Svobodu, Humenné 

Vylepšené experimenty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top