Miery naše každodenné

Ako zasiahla zmena mier a váh učiteľov v uhorských školách?

Slovensko oslávilo 1. januára okrúhle 10. výročie v eurozóne. O päť rokov dlhšie je členským štátom Európskej únie. Zjednotila sa mena a prebieha aj zjednocovanie niektorých zákonov. História nám napriek tomu dokazuje, že súčasný stav nie je ničím novým. Takýto príbeh majú aj dnes používané miery a váhy na našom území. V Uhorsku boli ešte v 19. storočí používané tradičné miery a váhy, no tie sa mnohokrát regionálne líšili. Zmena nastala až v 70. rokoch.

Zmeny zasiahli aj učiteľov

V Uhorsku bol schválený zákonný článok VIII. z roku 1874, v ktorom sa zaviedli v krajine svätoštefanskej koruny výlučne metrické miery a váhy s platnosťou od roku 1876. Rakúsko-Uhorsko, ako jeden z osemnástich európskych štátov, podpísalo 20. mája 1875 v Paríži medzinárodnú dohodu – Metrickú konvenciu. Metrický systém sa mal stať oficiálnym a jediným, ktorý sa v štáte mohol používať. Tento prechod na nové jednotky bol pomerne drastický. V krátkom čase zanikli na trhových miestach ciachovacie úrady, ktoré do tohto obdobia kontrolovali správnosť rôznych jednotiek a ich konverziu. Ustálenie nového metrického systému v Rakúsko-Uhorsku neskomplikovalo život zmenou spôsobu predaja len obchodníkom a remeselníkom, ale aj učiteľom v školách.

Hospodársky časopis Obzor, vydávaný v Skalici Danielom Lichardom, priniesol informácie o učiteľskej porade, ktorá sa venovala vyučovaniu metrického systému už v apríli 1874. Dôraz sa kládol najmä na priemyselné školy, kde sa študenti – budúci obchodníci a remeselníci – mali bez problémov naučiť a aplikovať nové miery a váhy. Ďalej bolo upozornené aj na elementárne školy, ktorých povinnosťou bolo ľudí aspoň oboznámiť s prichádzajúcimi zmenami. Od májového čísla z roku 1874 sa na predných stranách časopisu začali prezentovať jednotlivé časti nového zákona. Na nasledujúcich stránkach však vzišli obavy, že Uhorsko a najmä ľudia nie sú pripravení na takú radikálnu zmenu. Obzor vyzýval k verejným prednáškam a školeniam, ktoré by ľuďom pomohli pochopiť zmeny. V množstve prípadov sa tejto úlohy ujali regionálne hospodárske a dobročinné spolky, ktoré organizovali po dedinách a mestách verejné prednášky. K osvete prispelo aj Kráľovské ministerstvo obchodu, priemyslu a hospodárstva, ktoré dalo do čakární na železničné stanice po celom Uhorsku rozvešať nástenné tabule o nových mierach a váhach, aby si cestujúci skrátili chvíle edukáciou pri čakaní na vlak. Problém bol v tom, že nástenné tabule boli len v maďarskom, nemeckom a chorvátskom jazyku. 

Vyučovanie nových mier a váh

Už v roku 1875 napísal Aloys Chobodiczký, učiteľ na kráľovskej štátnej učiteľskej prípravovni v Kláštore pod Znievom, metodickú príručku s jeho vlastným postupom na zavádzanie metrického systému: Návod ku praktickému vyučovaniu nových mier a váh v národných školách so zvláštnym ohľadom na desatinné zlomky. Samotný Chobodiczký si uvedomoval, že pre učiteľa bolo doposiaľ ťažké vysvetľovať čo i len sústavu starých jednotiek. Toto vysvetľovanie sa rozšírilo o novú sústavu, no napriek tomu autor pokladal matematiku za jeden z najdôležitejších predmetov, uplatniteľný v každodennom živote, a teda bolo potrebné tomu venovať patričnú pozornosť. 

Táto takmer 90-stranová kniha je rozdelená do piatich kapitol, v ktorých autor opisuje jednotlivé miery a váhy. Kniha je primárne postavená na praktických príkladoch, preto sa pri každej novej miere nachádzajú cvičenia, kde si žiak mohol skúsiť matematické úlohy. V poslednej kapitole autor prelína dva svety starej a novej sústavy, ich komparáciu a názorne príklady v ich prevode. 

Príručka nepokryla nákladom celé územie Slovenska, no napriek tomu bola rozšírená do kníhkupectiev. Kniha Aloysa Chobodiczkého bola len jedným z príkladov, ako sa metrický systém zavádzal pred vyše 140 rokmi.

Miery naše každodenné

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top