Panimajete matematiku?

Matematika a ruština CLIL

Metóda CLIL, Content and Language Integrated Learning, čo v preklade znamená obsahovo a jazykovo integrované učenie, patrí k súčasným moderným trendom dvojjazyčnej výučby. Cudzí jazyk je tu nástrojom pre vyučovanie obsahu iného predmetu, napríklad matematiky, a zároveň je zdrojom učenie sa jazyka samotného.

Vyučujem touto metódou už ôsmy rok matematiku a fyziku v ruskom jazyku na našej strednej škole. 

Ruský jazyk je odlišný od slovenčiny hlavne písmom, gramatikou, štylistikou a prízvukom. V matematike sú napríklad veličiny označované latinskými písmenami a jednotky azbukou. Geometria sa odlišuje označovaním útvarov a telies. A takto by sme našli veľa odlišností matematiky v ruskom a matematiky v slovenskom jazyku.

Základná terminológia

Hlavným cieľom bilingválnej výučby matematiky je naučiť žiaka správne sa odborne vyjadrovať v inom ako materinskom jazyku, chápať matematické súvislosti a kriticky myslieť.

Učenie prechádza niekoľkými fázami. Prvou fázou je nadobudnutie základnej matematickej terminológie v ruskom jazyku. Žiaci sa najrýchlejšie naučia základné pojmy z matematiky v ruštine, ak sú priamo používané v texte alebo vo výklade učiva. Na tejto stránke sú výučbové videá v ruskom jazyku, ktoré sa dajú použiť na prvých hodinách matematiky v druhom ročníku, a to pre témy: prirodzené čísla, operácie s prirodzenými číslami a zlomky.

Videá sú spracované tak, že žiak nevidí učiteľa, ale len obrázky a text, ktorý učiteľ vysvetľuje. Učiteľ si vyberie časti videonahrávky, ktoré sú nutné k preberanému učivu. Pripraví k nim pre žiakov pracovný list tak, aby len dopĺňali vety, schémy, počtové operácie a názvy v slovenskom i ruskom jazyku. 

Pomocníkom je interaktívna tabuľa – zobrazované texty a videá pomôžu žiakovi chápať nové poznatky. Na hodine sa postupne po častiach púšťa videozáznam a dávajú sa otázky na porozumenie textu. Žiaci si priebežne vypĺňajú spomínaný pracovný list. Časť videa, ktorá je náročnejšia na pochopenie, učiteľ dovysvetľuje v slovenskom jazyku, potom zopakuje v ruštine jednoduchšou terminológiou. Takto postupne žiaci nadobúdajú slovnú zásobu matematických termínov. Prioritou je, aby žiak pochopil učivo a vedel ho vysvetliť vo svojom materinskom jazyku.

Myslieť ako cudzinec

Druhou fázou učenia matematiky v ruskom jazyku je myslieť a vcítiť sa do pozície rusky hovoriaceho človeka. 

Táto fáza je najdôležitejšia. Zlepšuje štylizovanie a vyjadrovanie v ruštine. Pri každej preberanej téme musí učiteľ dobre zvážiť a vybrať vhodné vyučovacie metódy, pripraviť si prezentáciu, prácu s videom, úlohy, prípadne pracovný list. Výklad učiva musí byť čo najnázornejší, najzrozumiteľnejší a opis jednoduchý so zachovaním odbornosti. Žiakom treba na interaktívnej tabuli zobraziť prehľadný text, pojmové mapy a tabuľky, no i schémy riešení zostaviť tak, aby platili aj pri náročnejších úlohách.

Jazyková transformácia

Treťou fázou je transformácia zo slovenského jazyka do ruského a naopak. 

Žiaci sledujú očami zadanie úlohy v slovenskom jazyku a prekladajú ho do ruštiny. Vedia v slovenčine opísať dej premietnutý v ruskom jazyku a opačne. V tejto fáze sa aplikujú jazykové poznatky z odborného predmetu. Intenzívnejšie používanie ruského jazyka na hodine matematiky docielime riešením problémových úloh. Žiakov rozdelíme do dvojíc, resp. trojíc. V skupinách diskutujú o postupe riešenia, ktoré potom predkladajú spolužiakom. 

Na konci hodiny sa dajú preskúšať vedomosti žiakov matematickým diktátom alebo kontrolnými otázkami. Počas prvých diktátov žiakom premietame otázky na tabuľu a na papier píšu len odpovede. Neskôr otázku môžeme len čítať a keď žiaci napíšu odpoveď, pokračujem ďalšou.

V matematike je dôležité používať jazyk blízky žiakom. Dvojnásobne sa toto pravidlo potvrdzuje vo výučbe odborného predmetu v cudzom jazyku. Treba zvážiť používanie termínov tak, aby sa zachovala zrozumiteľnosť a jednoduchosť daného predmetu. Tak vznikne priestor aplikovať aktivity, ktoré potrebuje žiak pre bežný život.

Monika KOLKOVÁ
Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava

Panimajete matematiku?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top