Pozrime sa bližšie na peniaze

Cieľom hodiny je ukázať žiakom, akú funkciu majú peniaze, a zamyslieť sa nad ich hodnotou. Prehĺbime tiež znalosti o našej mene a zaspomíname si na tú slovenskú. Pochopíme, ako funguje barterový obchod, zopakujeme si meny niektorých krajín a zistíme, aké sú ochranné prvky bankoviek a mincí. A v neposlednom rade naučíme deti pracovať v skupine, čím rozvíjajú svoju schopnosť tímovej spolupráce.

Obchod bez peňazí

Jeden žiak si pripraví krátky referát o histórii peňazí. Hodinu otvára krátka diskusia, prečo vlastne peniaze vznikli a čo je ich podstatou. Vysvetlíme si, čo je barterový obchod a prejdeme k nasledujúcim aktivitám. Žiaci si napíšu na papier predmet či službu, ktorú potrebujú, a tiež predmet či službu, ktorú ponúkajú. Následne napíšeme obe veci na tabuľu vo forme inzerátu – predám a kúpim. Žiaci sa snažia získať, čo chcú, za to, čo ponúkajú.

Pri inej aktivite rozdá učiteľ žiakom kartičky s presnými údajmi, čo majú, čo chcú, či sú s tým spokojní alebo nespokojní. Ich úlohou je pomocou vzájomnej interakcie vymeniť vec, ktorú vlastnia, za vec, ktorú majú uvedenú na kartičke. V oboch hrách ide o ukážku barterového obchodu. Žiaci si na vlastnej koži vyskúšajú, aké je to obchodovať bez peňazí. 

Pracovné listy

Následne môže učiteľ položiť študentom otázku: „Čo máte v peňaženke?“ Väčšinou dostane odpoveď: „Peniaze.“ Žiaci potom skúšajú vysvetliť, čo sú peniaze, na čo slúžia, aký je ich význam a funkcie, povedať, čo je na nich zobrazené, kto ich vydáva, razí a tlačí, kde sa ukladajú poškodené a vyradené bankovky, kde sa likvidujú, aké majú ochranné prvky atď.

Pre žiakov doma nachystáme pracovné listy. Budú pracovať v skupinách po troch. Na túto hodinu je potrebná PC učebňa, aby študenti pri vyhľadávaní správnych odpovedí mohli pracovať s internetom. Po určenom čase žiaci postupne prezentujú svoje odpovede pred celou triedou. Učiteľ napíše na tabuľu webové stránky, ktorými si môžu žiaci pomôcť. V pracovnom liste sú tieto typy úloh: vymenuj aspoň štyri druhy tzv. platidiel, napíš, aké sú funkcie peňazí, definuj pojem mena, k uvedeným krajinám (Maďarsko, Mexiko, Litva,…) napíš ich menu alebo, naopak, k mene (jen, rubeľ, hrivna, …) krajinu. Žiaci vyhľadajú na internete, čo je to menová odluka, ako vyzerali slovenské koruny, čo symbolizujú okná, brány a mosty na bankovkách eura, čí podpis je na bankovkách. Zistia, aké sú ochranné prvky, či sa dajú takto ochránené bankovky falšovať, ako sa overuje ich pravosť a ak sú bankovky poškodené, či je možné ich vymeniť. 

Bankovky

Žiaci nájdu veľa prekvapivých odpovedí, ktoré určite rozšíria ich obzor, napríklad že v barterovom obchode boli platidlom aj tulene alebo ryža, že okná a brány na lícnej strane eurobankoviek symbolizujú európsku otvorenosť a spoluprácu, že dominantné farby na bankovkách susedných nominálnych hodnôt sú vždy čo najviac odlišné, že vo Francúzsku je celoeurópske centrum analýzy mincí a bankoviek, ktoré uchováva aj dáta o falošných minciach a falošných bankovkách alebo že banky vymieňajú znehodnotené a poškodené bankovky, len ak má bankovka viac ako 50 % plochy alebo ak má predložená bankovka menej ako 50 % plochy, ale je možné dokázať, že chýbajúce časti boli zničené. A že „papierové peniaze“, ako sa zvykne hovoriť, sú vlastne vyrobené z bavlny. Deti samy zistia, že bankovníctvo nie je len o investovaní a rátaní ziskov, ale objavia mnoho ďalších, naozaj neobyčajných faktov, ktoré s ním úzko súvisia.

Hry s eurom

Pútavou hrou na spoznávanie euromincí je dobre známe pexeso. Žiaci stále pracujú v skupinách. Na jednej kartičke je vlajka krajiny a na párovej kartičke sú informácie o eurominci danej krajiny. Úlohou žiaka je spárovať správne karty pexesa. Hra pre druhú polovicu žiakov sa nachádza na webovej stránke http://www.ecb.int/euro/play/where_from/html/index.sk.html. Žiaci pracujú samostatne, každý za jedným počítačom. Spustia si hru. Na obrazovke sa objaví mapa Európy. V pravej spodne časti sa po jednom objavujú euromince. Úlohou žiaka je ich priradiť k správnej krajine. 

Obe tieto hry sú relatívne krátke a uvoľnia atmosféru v triede po úlohách v pracovnom liste. 

Vhodné informácie nájdete na stránke www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sk.html.

Miriam LIDAJOVÁ
OA, Považská Bystrica  

Pozrime sa bližšie na peniaze

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top