Pravidelný pohyb je prospešný pre akademický výkon

Skutočne sú futbalisti hlúpi?

 Asi to mám z amerických filmov, kde sú scénky, ako školský futbalový tím doučuje nemotorný občan neurčitého pohlavia s okuliarmi. Dva svety, ktoré majú málo spoločné. Buď si športovec, alebo nemotorný šprt. Na začiatku futbalisti iba tupo hľadia. Veľkým úsilím oboch strán sa osud zvráti, keď šprt pedagogicky jedinečne využije športové náradie a dynamiku hry na objasnenie poznatkov. Na konci filmu dosahujú hlúpi futbalisti neuveriteľné výsledky. Sú športovci naozaj hlúpejší?

Kým prídeme do školy

Austrálska výskumníčka Piek a jej kolegovia skúmali vzťah medzi raným motorickým vývinom a neskorším výkonom testoch poznávacích schopností. Adekvátny rozvoj motorických zručností do 4 rokov, bol veľmi spoľahlivým predpovedačom (prediktorom) akademického výkonu medzi 10. a 12. rokom. Napríklad absencia štvornožovania u detí veľmi spoľahlivo predpovedá ťažkosti v škole.

V roku 2002 Kalifornské oddelenie pre vzdelávanie porovnalo údaje zo štandardizovaných meraní akademického výkonu a štátom nariadeného testovania fyzických schopností žiakov. Analyzovali dáta od 954 000 piatakov, siedmakov a deviatakov. Výsledky sú pozoruhodné. Objavil sa silný vzťah medzi akademickým výkonom a fyzickou zdatnosťou. Dokonca pokiaľ žiak dosiahol očakávaný štandard na svoj vek aspoň v troch parametroch, s veľmi vysokou pravdepodobnosťou ho to zaradilo medzi top žiakov. Veľkosť vzorky, takmer milión žiakov, zaručuje, že zistenie je naozaj štatisticky významné. 

Fedewa a Ahn zhodnotili výsledky 59 štúdií skúmajúcich efekt cvičenia na
akademický výkon. Výsledok? Fyzic­ké cvičenie má významný vplyv na prospech žiakov, pričom výraznejší efekt dosahuje aeróbne cvičenie a to u žiakov základných škôl. V Írsku trojica výskumníkov porovnala členov športových klubov a výsledky v záverečných skúškach pri ukončení strednej školy oproti výsledkom nešportovcov. Opäť sa ukázalo, že šport sa spája s lepšími výsledkami. 

Trojica španielskych výskumníkov sa bližšie pozrela na vysokoškolákov. Porovnali výsledky absolventov španielskej univerzity z rokov 2008 až 2014 a účasť na formálnych športových aktivitách mimo univerzitné kurikulum. Rovnako zistili, že oproti nešportujúcim kolegom, sú ich výsledky na štátniciach lepšie.

Ukazuje sa, že nech sa pozrieme na akýkoľvek vek, fyzické cvičenie sa spája s lepšími akademickými výsledkami. 

Zdravé telo = zdravá myseľ

Zo súčasných výskumov jednoznačne vyplýva, že sedavý životný štýl má negatívny efekt na rozvoj poznávacích schopností. Vieme, že mozog reaguje formou sietí alebo zložitých slučiek, ktoré spájajú rôzne oblasti mozgu do vzorca. Každá zručnosť, spomienka, vedomosť má svoj charakteristický vzorec sieťového prepojenia. Pri narodení je mozog slabo poprepájaný. Každou aktivitou je dráždený a vznikajú potrebné prepojenia. Šikovný žiak je vlastne výsledkom kvalitných a bohatých prepojení medzi regiónmi mozgu. Napríklad vizuálna kôra je husto poprepájaná s pamäťou, rečovým centrom a motorickou kôrou. Výsledkom je ľahké učenie sa slovíčok a básní naspamäť. Fyzický pohyb pôsobí pozitívne na tvorbu nových buniek (najmä v pamäťových štruktúrach) a tvorbu nových prepojení. Čím viac cvičenia, tým hustejšia sieť.

Pohybom teda vytvárame fyzický základ pre myslenie a výkon. Nepohybom tento základ oslabujeme. Čím statickejšie je dieťa počas vývinu a učenia, tým má slabšie výsledky. Intelektový potenciál, ktorým dieťa disponuje nedostáva nástroje na svoje využitie. Zjednodušene povedané: sieť, v ktorej by myslel je riedka alebo zle zapojená.

Nezabúdajme, že v lavici sedí telo, nie mozog. Cez telo prijímam informácie, cez telesný pohyb sa budujú siete na ich spracovanie a cez telo komunikujem svoje poznanie. Telo nie je držiak na hlavu, ale veľmi mocný nástroj na rozvoj. Pokiaľ telo nefunguje efektívne, o celom potenciáli dieťaťa si nevieme urobiť pravdivý úsudok.

Pravidelný pohyb je prospešný pre akademický výkon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top