Prechádzky v prírode aj v online priestore na informatike

Outdoorové vyučovanie sa využíva v rôznych predmetoch. V rámci projektu Komenského inštitútu sa budúci učitelia rozhodli zaoberať implementáciou tohto prístupu v predmete informatika. Vytvorili informatické prechádzky, ktoré považujú za inovatívny spôsob, ako realizovať vyučovanie informatiky v exteriéri. Počas prechádzok si žiaci preveria kritické myslenie, prácu s kódmi a šiframi, venujú sa bezpečnosti na internete a naučia sa o súradniciach pomocou hry Minecraft.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa prechádzky dočasne presunuli do online prostredia. Napriek tomu sa budúcim učiteľom informatiky podarilo zrealizovať informatické prechádzky zamerané na hoaxy a kódovanie počas dvojmesačnej súvislej praxi.

Prechádzka – Kódovanie a šifrovanie

Žiaci sa na prechádzke stretli s Morseovou abecedou, piktogramami, Ascii tabuľkou, a ďalšími kódmi a šiframi. Ich úlohou bolo dekódovať alebo dešifrovať jednotlivé zadania, pričom v každej úlohe vylúštili časť vety, ktorú nakoniec spojili dohromady.

Cieľom prechádzky bolo, aby žiaci pracovali v skupinách a aby si hravou formou osvojili nové vedomosti.

Prechádzka – Hoaxy

Dnešná doba je plná falošných správ a dezinformácií, preto sme sa rozhodli vytvoriť prechádzku, na ktorej sa žiaci stretnú s rôznymi textami, o ktorých pravdivosti budú rozhodovať, a následne diskutovať o správnom riešení.

Prechádzka je situovaná do Mestského parku v Nitre, no dá sa prispôsobiť do ľubovoľného prostredia. Žiaci kritickým myslením určovali, či je daná správa pravdivá, alebo ide o hoax. Cieľom prechádzky bolo naučiť žiakov, čo je to hoax a ako overovať správnosť informácií.

Michaela Mikulcová zrealizovala prechádzky so žiakmi na Gymnáziu Golianova v Nitre.

Žiaci rozhodovali o pravdivosti alebo nepravdivosti správ, ktoré mala pre nich Michaela pripravené prostredníctvom PowerPointovej prezentácie.

„Informatické prechádzky som inovovala a pretvorila do podoby, aby sa dali učiť dištančne, online. Odučila som niekoľko hodín prechádzky Hoaxy v rámci doplnkového predmetu, ktorý rozvíjal algoritmické a logické uvažovanie žiakov. Myslím, že žiakov téma zaujala. Výsledkom hodiny bolo, že si žiaci uvedomili, ako pristupovať k informáciám (overenie z relevantných zdrojov, nešírenie každej informácie, ktorú prečítajú, zamyslenie sa nad podstatou…)“

Erikovi Krajinčákovi sa poradilo zrealizovať prechádzky online, ale aj vonku na SSOŠ polytechnickej DSA v Nitre.

Erikovi žiaci v rámci mimoškolských aktivít absolvovali prechádzku o hoaxoch priamo v teréne. Hoaxy taktiež zorganizoval online.

Ako by zhodnotil Erik tieto hodiny?

„Informatické prechádzky našli na mojich hodinách úspešné uplatnenie. Hodiny boli priam vytrhnuté z klasického stereotypu. Všetci žiaci sa aktívne zapájali. Prechádzky som využil i v mimoškolských aktivitách, počas výstupu k zrúcanine hradu.“

Silvia Haringová využila prechádzky počas online hodín na Gymnáziu F. V. Sasinka a na ZŠ Sekule.

Silvia vytvorila kvízy v Socrative aplikácii. Žiaci pracovali individuálne – pri prechádzke o hoaxoch a skupinovo – počas prechádzky o šifrovaní a kódovaní.

„Žiakom sa prechádzky veľmi páčili. Bolo zaujímavé počúvať argumenty žiakov, prečo si o správach myslia, že sú pravdivé alebo nepravdivé. Pred absolvovaním prechádzky o šifrách a kódoch si žiaci neuvedomovali, že s niektorými šiframi a kódmi sa už v bežnom živote stretli, resp. dennodenne stretávajú. Žiaci si veľmi pochvaľovali skupinovú prácu.“  

Budúcim učiteľom informatiky sa podarilo zrealizovať informatické prechádzky na 12-tich hodinách informatiky s cca 185 žiakmi zo 4 základných alebo stredných škôl.

Spätná väzba od žiakov bola pozitívna a budúci učitelia veľmi ocenili, že žiaci boli na hodinách aktívni. Vzhľadom k tomu, že prechádzky boli uskutočnené za online prítomnosti učiteľov z praxe, aj v tomto prípade bola vždy pozitívna spätná väzba.

Budúci učitelia dúfajú, že keď sa podmienky zlepšia, prechádzky budú môcť realizovať v exteriéri, tak ako to plánovali na začiatku, a zároveň veria, že sa im podarí inšpirovať aj ostatných učiteľov informatiky, ktorí prechádzky absolvujú so svojimi žiakmi.

Prechádzky v prírode aj v online priestore na informatike

One thought on “Prechádzky v prírode aj v online priestore na informatike

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top