Prečo počuť hadicu?

So zaujímavým pokusom, ktorý popíšem v tomto článku, som sa stretol na festivale Tvorivý učiteľ fyziky, ktorý organizuje Slovenská fyzikálna spoločnosť. Tu sa v príjemnej atmosfére každoročne stretávajú učitelia rôznych stupňov vzdelávania, vedci, doktorandi, ale aj popularizátori fyziky. Okrem prednášok sú súčasťou programu tvorivé dielne, tzv. trh nápadov a prezentácia plagátov. 

V popredí záujmu sú najmä interaktívne vyučovacie metódy, bádateľsky orientované vyučovanie, experimentálne činnosti a podobne. Praktizujúci, začínajúci, ale aj budúci učitelia majú príležitosť načerpať pre svoju ďalšiu odbornú činnosť nové nápady, ktoré z vyučovania fyziky môžu vytvoriť pútavý interaktívny dej s hlbším pochopením prírodných javov okolo nás. 

Ako príklad spomedzi veľkého počtu prezentovaných nápadov som vybral demonštráciu, ktorú na festivale predviedol známy inovátor fyzikálneho vzdelávania Jozef Beňuška z Gymnázia Viliama Paulínyho-Tótha v Martine. 

Vezmeme do ruky hadicu, ktorá je ohybná a otvorená na obidvoch koncoch. Je známe, že ak začneme dostatočne rýchlo točiť jedným voľným koncom hadice, začne vydávať zvuk. 

Ako vzniká tento jav? Počuteľný akustický efekt vyvolá vzduch, ktorý začne prúdiť v hadici. Pohyb vzduchu vyvolá v hadici podtlak, ktorý je dô-sled-kom odstredivej sily pôsobiacej na otáčajúci sa koniec hadice a vzduch, ktorý je v nej. Ďalším dôvodom je hyd-rodynamický efekt súvisiaci s prú-de-ním vzduchu pri koncovom otvore ro-tujúcej hadice. Táto zložka podtlaku súvisí s Bernoulliho rovnicou. Čím vyš-šia rýchlosť, tým nižší tlak a tým väčšie nasávanie vzduchu do hadice.  

Môžeme jednoduchým pohybom ruky vytvoriť dlho znejúci tón aj pomocou neohybnej kovovej rúry? Áno, je to možné. Pre vznik prúdenia v rúre využijeme pohyby vzduchu, ktoré sa dejú na základe rozličnej teploty. Plynovým horákom zohrejeme jeden koniec rúry, ktorú podržíme vo vodorovnej polohe. Po nahriatí a pootočení rúry do zvislej polohy nám zaznie krásny a intenzívny tón. ν

Marek BALÁŽOVIČ
Gymnázium Ľ. Štúra, Zvolen

Prečo počuť hadicu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top