Rátajte s radosťou z matiky

matematika

Pozorovala som rôzne postoje žiakov k matematike aj k učeniu ako takému. Kým v deviatom ročníku bolo silnou motiváciou obstáť v Testovaní 9 a úspešne zvládnuť prijímacie skúšky na strednú školu, v ostatných ročníkoch bol o matematiku u väčšiny žiakov zreteľný nezáujem. Často som aj od rodičov žiakov počúvala vety typu: „Ani mne matika veľmi nešla, nikdy som ju nemal rád,“ a pod. To u žiakov vyvolávalo dojem, že strach z matematiky je normálny, veď je to ťažký predmet.

Pracovať v takejto atmosfére je potom pre učiteľa veľmi náročné. Chcela som žiakom ukázať, že aj matematika je zaujímavá, dokonca aj zábavná. Vedela som, že aj hraním a súťažením sa dá veľa naučiť. Začala som premýšľať nad súťažou, do ktorej by sa mohli zapojiť všetci žiaci, v ktorej by nevyhrávali vždy iba tí najšikovnejší a v ktorej by sa menej šikovní žiaci mohli učiť od tých zdatnejších. Inšpirovala ma známa regionálna súťaž Matboj, ktorú som aplikovala na potreby jednej triedy. Nazvala som ju matematický súboj. 

Tímová práca

Cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o matematiku a eliminovať strach z riešenia náročnejších úloh. Zároveň si žiaci overujú svoju schopnosť riešiť úlohy, s ktorými sa na bežných hodinách matematiky nestretávajú (napr. rôzne hlavolamy, rébusy, aplikované úlohy a pod.). Prácou v skupinách sú deti schopné vyriešiť aj náročné úlohy, ktoré si vyžadujú tvorivý prístup. 

Súťaž prebieha v jednotlivých triedach v piatom až ôsmom ročníku našej školy. Deti sa rozdelia do trojčlenných až štvorčlenných družstiev (podľa počtu žiakov v triede) tak, aby v jednom družstve neboli  viac ako dvaja výborní matematici a najviac jeden slabší žiak (deti sa v triedach poznajú a majú cit pre „spravodlivé“ rozdelenie). S výsledkom každej úlohy by mali byť stotožnení všetci členovia tímu. Vyhneme sa tak vzájomnému obviňovaniu, kto je za výsledok zodpovedný. 

Súťaží sa raz za mesiac. V každom polroku sa súťaží v piatich kolách, pričom zloženie družstiev sa po piatich kolách mení. Najvhodnejším časovým zaradením sa ukázali napríklad dni po prázdninách alebo pred nimi, či na začiatku pracovného týždňa. Prechod z dní voľna do pracovného kolobehu je tak pre žiakov menej náročný. 

Hráme podľa pravidiel

V každom kole je desať úloh, za ktoré môžu žiaci získať nulu v prípade, ak je ich odpoveď nesprávna, jeden bod za správnu odpoveď a za čiastočne správnu odpoveď získavajú pol bodu. Žiaci v nižších ročníkoch, v piatom a šiestom, nemôžu používať kalkulačku. Vo vyšších ročníkoch je kalkulačka povolená. 

Na konci súťažnej hodiny odovzdávajú družstvá len odpoveďový hárok s výsledkami úloh. Po každom kole sa spočítavajú body pre každé družstvo a určuje sa priebežné poradie. Na nasledujúcej vyučovacej hodine sa príslušné kolo vyhodnotí. Úlohy, ktoré robili žiakom najväčšie problémy, odporúčam preriešiť spoločne na tabuli. Po každom kole je na nástenke triedy zavesená tabuľka priebežného poradia družstiev. 

Ako dostať jednotku

Na konci každého polroka sú jednotlivé družstvá ohodnotené takto: za prvé miesto dostane každý člen jednotku do celkového hodnotenia, za druhé miesto tri „plusky“, za tretie miesto dve, za štvrté miesto jednu „plusku“ (v hodnotení predmetu žiaci dostávajú za aktivitu „plusky“, pričom za štyri „plusky“ sa im zapíše jednotka). Na konci polroka tak väčšinou každý žiak dostane jednotku, čo mu môže pri klasifikácii pomôcť. Každý žiak má právo na úspech a touto cestou veľká časť žiakov tú vysnívanú jednotku dostane.

Nevyčerpateľné zásoby úloh

Jednotlivé úlohy, prípadne námety pochádzajú z rôznych matematických súťaží: Pytagoriáda, Matematický klokan, MAKS, prípadne z testovania KOMPARO alebo z rôznych zbierok. Úlohy sú vyberané tak, aby boli pestré z hľadiska náročnosti – od jednoduchých aritmetických po zložité problémové úlohy, z hľadiska zamerania – aritmetické aj geometrické, aj z hľadiska zábavnosti. 

Obľúbené hodiny 

V deviatom ročníku matematický súboj nerobievam, viac sa zameriavam na prípravu na testovanie a na prijímacie skúšky. No na naliehanie žiakov som pre nich vo výnimočnom čase pripravila „mikulášsky súboj“, ktorý mal mierne upravené pravidlá. Úlohy boli rozdelené na 1-bodové, 2 a 3-bodové. Úlohou tímu bolo zvoliť si, ktoré úlohy budú riešiť a stihnúť to v stanovenom čase 35 minút. 

Ukázalo sa, že táto súťaž je výborným spestrením hodín matematiky, žiaci si ju obľúbili. V ankete, ktorú som so žiakmi robila, vyšlo, že medzi najobľúbenejšie činnosti na hodinách matematiky patrí tradične práca s interaktívnou tabuľou, práca na počítači a matematické hry.

Jana AUGUSTOVIČOVÁ
ZŠ, Nová Dedinka

Rátajte s radosťou z matiky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top