Trieda plná malých výskumníkov

deti skumaju

Prírodovedné predmety nepatria u mnohých žiakov medzi obľúbené, pokiaľ sa učia len teoreticky. Žiaci veľakrát nerozumejú pojmom a princípom, s ktorými sa stretávajú na hodine a nevedia ich využiť v bežnom živote. Výskumne ladená koncepcia (VyLKo), ktorú využíva projekt Fibonacci, tento problém pomáha riešiť. Koncepcia je zhmotnením konštruktivistických ideí do programov prírodovedného vzdelávania. Žiak tu nie je len pasívnym pozorovateľom či prijímateľom informácií, ale na základe ponúkaných aktivít sám objavuje nové poznatky.

Projekt Fibonacci

Projekt Fibonacci sa opiera o tri základné piliere a deväť princípov. Prvý pilier predstavuje rozvoj všetkých troch zložiek prírodovednej gramotnosti (prírodovedné predstavy, postoje k vedeckému skúmaniu reality a spôsobilosti vedeckej práce). Žiaci si osvoja koncepty, vďaka ktorým lepšie porozumejú vedeckým aspektom okolitého sveta prostredníctvom nadobudnutej kritickej a logickej argumentácie. Učia sa uvažovať pomocou vlastnej výskumnej aktivity. Druhým pilierom je lokálna iniciatíva, pomoc od rôznych aktérov v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania. Tretí pilier predstavujú sesterské centrá, ktoré pomáhajú šíriť novú koncepciu prenosom skúseností, ktoré sa osvedčili v iných krajinách. Sesterské centrá sa snažia osvojené princípy aplikovať do vzdelávacieho systému. 

9 princípov

Projekt stavia na deviatich základných princípoch: prístup založený na riešení problémov, využitie vedeckého postupu vo vzdelávaní, učenie sa z chýb, zabezpečenie nadobudnutia základných vedomostí, kumulatívne učenie, uvedomenie si existencie hraníc predmetu a interdisciplinárny prístup, podpora participácie chlapcov a dievčat, podpora kooperácie žiakov, autonómne učenie sa. 

Učiteľom zapojeným do projektu sú najskôr ponúknuté aktivity, ktoré vytvorili skúsení odborníci v danej oblasti. Po absolvovaní školení sú pripravení vytvárať i vlastné aktivity alebo využívať práce iných „Fibonacci učiteľov“.

Pri uplatňovaní VyLKo sa využívajú javy bežného života, s ktorými majú žiaci každodennú skúsenosť – tvorba tieňa, hustota látok, magnetizmus, šírenie zvuku, odraz v zrkadle, statická elektrina, poznávanie rastlín… 

Každá aktivita začína stimulujúcou situáciou, ktorá motivuje žiakov ku skúmaniu javu. Jej úlohou je žiakov „zneistiť“, nabúrať ich doterajšiu predstavu o jave. Napríklad v téme plávajúce a neplávajúce predmety (hustota pre ISCED 1) vložíme niekoľko hrozienok do roztoku z kyseliny citrónovej, sódy bikarbóny a vody. Sledujeme, čo sa bude diať. Je to veľmi špecifická situácia, s ktorou sa žiaci pravdepodobne ešte nestretli, pretože hrozienka raz plávajú na hladine a po chvíli padnú na dno. To žiakov nabudí skúmať aj správanie sa iných predmetov vo vode. Buď plávajú na hladine, alebo klesnú na dno, alebo sa správajú ako hrozienka. Žiaci sú vedení k cielenému pozorovaniu. Všímajú si, čo je potrebné k vytváraniu vlastných predpokladov / hypotéz a k ich následnému overeniu. Postup si môžu sami navrhnúť, pričom im pomáha vyškolený učiteľ. Interpretujú zistené dáta, snažia sa verbálne vyjadriť pozorovania a nakoniec vytvoria záver, ktorý je dostatočne všeobecný a platí aj na iné javy, u ktorých funguje ten istý princíp. Vo VyLKo sa uplatňuje skupinová práca, spontánne diskusie o probléme, rozvíja sa predstava o cielenom vedeckom skúmaní, ochota prezentovať svoje predstavy pred rovesníkmi, odpovedať im na otázky, vysvetliť a zdôvodniť svoje zistenia. 

Hlavným koordinátorom projektu Fibonacci na Slovensku je Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. V školskom roku 2010/11 bolo do projektu zapojených 71 učiteľov. V súčasnom školskom roku k nim pribudlo ďalších 86 učiteľov. Implementácia VyLKo do prírodovedného vzdelávania v predprimárnom, primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní má nesmierny význam aj napriek náročnejšej príprave. Učitelia, ktorí participovali na projekte Fibonacci, plánujú princípy koncepcie začleniť do školského vzdelávacieho programu ešte v širšom rozsahu ako doteraz. Viac informácií na fibonacci.truni.sk.

Jana CHMUROVÁ
Iveta JURICOVÁ
Pedagog. fakulta Trnavskej univerzity

Trieda plná malých výskumníkov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top