Učenie na diaľku II.

Nielen online zaujímavé aktivity na dejepis a slovenský jazyk či iné predmety

Zmysluplné online vzdelávacie aktivity umožňujú individualizáciu podľa záujmov žiakov, napr. tým, že žiaci dostanú zoznam tém a môžu si vybrať, ktorá im je najbližšia. Takisto je vítaný synergický efekt, teda aby mala prínos pre rozvoj žiaka či spolužiakov, prípadne aj pre učiteľa.   

Historické dokumenty v škole

Cieľom aktivity je, aby si žiaci pozreli (najmenej) jeden dokument a spracovali o ňom krátky záznam. Výhodou dokumentu je, že je pripravený profesionálmi, učivo vysvetľuje iným štýlom a trochu v inom kontextom, čo stimuluje pozornosť a myslenie. Obsahuje pútavé dobové zábery, čo je veľmi dôležitá pridaná hodnota pri učení dejepisu. Tým, že žiaci vidia dobové oblečenie, techniku, spôsob života, počujú konkrétne ľudské mikropríbehy, lepšie dokážu pochopiť „ducha doby“ a efektívne sa realizuje aj emocionálna zložka učenia. 

Kritériá spracovania záznamu o dokumente som nastavil tak, aby mal učiteľ prehľad, čo a prečo žiaka zaujalo. Zároveň som chcel, aby aj ostatní spolužiaci dostali tip na niečo zaujímavé a mali predstavu, o čom dokument je a koľko času naň budú potrebovať. Na základnej škole sa dá pracovať s kratšími videami do 20 minút, maturanti s prehľadom zvládnu 40 minút a viac. 

Záznam má dve základné časti – informačnú a hodnotiacu. Informačná časť obsahuje základné identifikačné údaje: meno žiaka, názov dokumentu, dĺžka trvania, zdroj, učivo a téma, ku ktorej dokument patrí, aspoň 7 kľúčových slov z obsahu. 

V hodnotiacej časti má žiak v minimálne v 5 – 6 vetách popísať vlastnými slovami, prečo si dokument vybral, čo ho najviac zaujalo a prečo. Táto časť okrem priestoru na reflexiu žiaka slúži aj ako recenzia a na vzbudenie záujmu u ďalších potenciálnych záujemcov.  

Pokyny v zadaní som doplnil aj o odporúčania, ako pracovať – vyhľadávať na internete pomocou kľúčových pojmov, orientovať sa aj na české zdroje, napísať vlastný názor a vyhýbať sa všeobecným frázam, vyjadrovať sa čo najkonkrétnejšie. Takisto treba upozorniť, že medzi historické dokumenty nepatria hrané filmy, hoci opisujú skutočné udalosti, pretože často obsahujú istú mieru autorskej licencie. Učiteľ môže uviesť príklady konkrétnych dokumentov ako inšpiráciu. 

Zdroje: Výborným „ložiskom“ dokumentov je napr. archív Českej televízie alebo jej oddelenie „pro učitele“, v ktorom sú okrem dejepisu aj geografia, prírodoveda, finančná gramotnosť a pod. Archív Slovenskej televízie je, bohužiaľ, oveľa skromnejší a menej prehľadný. Ďalším „nekonečným“ zdrojom je YouTube, kde často nájdete aj materiály, ktoré v archíve českej alebo slovenskej televízie nejde prehrať. Stačí zadať názov dokumentu alebo konkrétnej časti série.   

Konkrétne tipy: 

Mor – aktuálna téma, nákaza v stredovek

Děti 50. let – ČSR, komunizmus, politické procesy a ich dopad na rodinných príslušníkov odsúdených, cca 20-25 min. 

Fetiše socializmu – ČSR, komunizmus, každodenný život, životný štýl, cca 25 min.

Rudí prezidenti – ČSR, komunizmus, na pozadí osudov prezidentov umožňuje opakovať učivo 1948-1989, dá sa nájsť na YouTube 

Abeceda komunistických zločinů – ČSR, komunizmus, pojmy ako kulak, normalizácia, charta, disident, cenzúra, cca 12 min.

Prínos pre žiaka: 

– aktívne počúvanie a kritické myslenie: vyberá kľúčové pojmy 

– upevnenie a rozšírenie učiva, témy, ktorá ho zaujala a chce vedieť viac 

– formovanie sebazodpovednosti: môže si pozrieť prvé, čo mu príde „pod ruku“ alebo si dá trochu námahy a vyberie si naozaj niečo kvalitné 

– tipy na množstvo zaujímavých materiálov 

– rozvoj komunikačných zručností: stručne no výstižne definovať vlastný názor 

Prínos pre učiteľa: 

– zaujímavé tipy na rozšírenie vlastných obzorov 

– databáza materiálu pre budúce ročníky žiakov  

– lepšie spozná záujmy svojich žiakov a ich myslenie 

Občas som bol prekvapený, aké skvelé veci dokázali žiaci nájsť a ako zaujímavo definovali, čím im dokument obohatil. 

Hirošima – počátek atomového věku

Dĺžka trvania: 44:11

https://www.youtube.com/watch?v=wytHPQzY37c

Aj v dnešnej dobe sme brali všetko ako samozrejmosť, kým nás nezavreli ako márnivé zvieratá do klietok, čím sme stratili slobodu, nehovoriac o ľudskom kontakte alebo teplom pocite, ktorý sa nám rozleje v srdci vždy, keď vidíme na niekoho tvári úsmev, dnes však už len cez rúško. Vždy po dopozeraní takýchto filmov ďakujem za to, čo mám a uvedomím si, že vlastne nič viac nepotrebujem. Všetky veci, ktoré berieme ako zabehnutú rutinu, nám veľmi chýbajú až vtedy, keď ich stratíme a toto je vec, ktorú si uvedomujeme veľmi málo, pretože sme sa narodili pod šťastnou hviezdou. 

Skryté zločiny osmašedesátého

Dĺžka trvania: 57:08

Rozhodne by som odporúčala si tento dokument pozrieť, pretože práve na týchto osobných výpovediach, ktoré podľa mňa chytia za srdce každého súcitného diváka, si najlepšie uvedomíme páchanú ohavnosť a utrpenie občanov ČSR počas okupácie 1968. Nie je to ako čítanie nejakých (často nudných a nezmyselných) poučiek. 

Cechové remeslá na Slovensku 

Dĺžka trvania: 20:29 min

https://www.youtube.com/watch?v=rJSOJWyo704

Možno si nejaký človek povie „čo je to za nudnú tému, cechy?“ Čo sa dá o takých cechoch tak dlho rozprávať? A práve taký človek si musí tento dokument pozrieť. Bolo tu spomenutých veľa zaujímavostí, ako napríklad, koľko rokov trvalo učenie a vandrovka v jednotlivých cechoch, alebo aká dôležitá bola pre cechy. Čo bola cechová truhlica a kto ju musel vyrobiť. V dokumente boli krásne rozpísané jednotlivé remeslá, rozobrané celkom podrobne. Veľmi ma zaujalo delenie pekárov na bielych a čiernych. Alebo, že predražovanie mäsa či výroba pakľúčov sa kruto trestali. Najväčším mojím zistením bolo však to, že existujú remeslá, ako napríklad šnúrkari, gombičkári, modrotlačiari, puškári či rukavičkári.

Obrátená písomka 

Ako učivo zopakovať a poznatky upevniť? Použiť sa dá obrátená písomka. Jej podstatou je, že žiak sa mení na učiteľa a vytvára test, pravopisné cvičenie, tajničku a pod. V jazykovom cvičení treba definovať počet viet/spojení, minimálny povinný počet pravopisných javov (čiarky, veľké/malé písmená, vybrané slová atď.). Alebo definujete množstvo a typy úloh (napr. vytvorte 10 úloh na tému studená vojna, pričom 3 úlohy budú na doplnenie údajov, 3 s možnosťou výberu správnej odpovede, 3 na chronologické usporiadanie udalostí a jedna na vytvorenie dvojíc).  

Vypracované zadanie by malo obsahovať nielen test, ale aj kľúč správnych odpovedí.   

Môžete upozorniť, že fantázii sa medze nekladú. Ja som napr. dostal jazykové cvičenie v podobe básničky, listu kamarátke o prežívaní karantény a pod. 

Takisto môžete do pokynov pridať príklady vzorových úloh alebo odkazy na ne, príp. ďalšie pomôcky, napr. pravidlá pravopisu

Písomka, test, cvičenie… nemusí byť len jednoduchej textovej podobe, ale aj v digitálnej, ktorá umožňuje prvok súťaživosti či lepšiu prácu s obrazovým materiálom. V prostredí MS Teams sa dajú tvoriť testy pomocou MS Forms, podobne  cez EduPage. Zaujímavým nástrojom je Kahoot, Quizizz alebo Hot Potatoes

Prínos pre žiaka:

– upevnenie učiva 

– rozvoj tvorivosti tvorbou úloh 

– presnosť vyjadrovania: učí sa definovať otázky, aby boli čo najpresnejšie 

– možnosť vidieť učenie a skúšanie „z druhého brehu“, z pohľadu vyučujúceho 

Prínos pre učiteľa:

– zistí, s ktorými vecami majú žiaci najväčšie problémy: ak postaví takto zadanie 

– databáza zaujímavých úloh vytvorených žiakmi a teda s ich jazykom a pohľadom na učivo

Gymnázium, Považská Bystrica

Prejdite na článok Učíme na diaľku I.

Učenie na diaľku II.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top