Užitočné environámety

„Žiaci, čo je to podľa vás environmentálna výchova?“ pýtam sa piatakov na prvej hodine nového predmetu. Nesmelá odpoveď sa derie na svetlo sveta: „Žeby niečo o rodine?“ Moja odpoveď znie jednoznačne – áno. Environmentálna výchova je aj o rodine. Je o našom vzťahu ku všetkému okolo nás aj v nás. 

Environmentálna výchova je jedna zo šiestich prierezových tém v štátnom vzdelávacom programe. Prierezové témy sa spravidla prelínajú cez všetky vzdelávacie oblasti a je možné ich realizovať viacerými formami – ako súčasť vyučovacích predmetov, ako samostatný učebný predmet, vhodná je aj forma projektu alebo kurzu.  

Zapojiť „zelené“ témy do slovenčiny, matematiky, výtvarnej výchovy, zemepisu či hudobnej výchovy je celkom ľahké. O minimalizácii odpadu sa dá čítať s porozumením, spotreba energie nie je nič iné ako premena jednotiek, z odpadu sa dajú vytvoriť umelecké diela, znečistenie vody je problémom aj v Číne a existuje dokonca aj zopár ekologických pesničiek.

Ak by ste sa radšej rozhodli pre projekt, môžete sa inšpirovať dvoma príkladmi, ktoré sme vybrali spomedzi prác učiteľov akreditovaného kontinuálneho vzdelávania nášho centra.

Miroslava PILÁRIKOVÁ
CEEV Živica

Prírodná školská záhrada

Do tohto vzdelávania som sa prihlásila preto, že som ako koordinátorka environmentálnej výchovy mala často problémy s realizáciou environmentálnych aktivít. Moja záverečná práca je o tom, ako vtiahnuť žiakov, rodičov aj školskú komunitu do spoločného vytvárania prírodnej školskej záhrady. 

Začali sme v triede brainstormingom na tému prírodná záhrada. Čítali sme texty o súčasných trendoch v záhradníctve a o princípe prírodných záhrad, o čom sme neskôr diskutovali. 

Pri aktivite s názvom „pošteklime naše zmysly“ žiaci so zaviazanými očami ochutnávali kúsky ovocia a zeleniny z prírodnej záhrady, ovoniavali bylinky vo vrecúškach, počúvali zvuky zvierat. Následne vyjadrovali svoje pocity a chute. Zahrali si aj pexeso s témou rastlín a živočíchov.  

Potom žiaci vytvárali prezentácie o prírodných záhradách a vystúpili s nimi pred mladšími spolužiakmi a učiteľmi. Vymysleli vlastný návrh ekoučebne.

O našom zámere vytvoriť si prírodnú záhradu sme informovali rodičov pomocou nástenky, internetovej stránky školy a žiackych knižiek. Zverejnili sme plán záhrady, materiál, ktorý bolo potrebné zabezpečiť a vyhlásili sme zbierku. 

Usporiadali sme tréning s permakultúrnou dizajnérkou, ktorá pripravila aktivity pre žiakov aj dospelých k téme prírodných záhrad, vysvetlila podstatu prírodných záhrad a jej prvkov. Na tréning boli pozvaní aj rodičia a verejnosť prostredníctvom regionálnej televízie, regionálnych novín, stránky školy aj žiackych knižiek.

Pri samotnom budovaní školskej prírodnej záhrady žiaci pracovali na vytváraní jazierka, bylinnej špirály, vyvýšených hriadok, chodníka, lavičiek, pri vysádzaní stromčekov a kríkov. Rodičia, učitelia a školníci zabezpečovali mate-riál, brigádnickú a finančnú pomoc. ν

Tatiana STANICKÁ
ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín

Odpad náš každodenný

Som koordinátorom Zelenej školy už štvrtý rok a na tomto vzdelávaní boli pre mňa najprínosnejšie kurzy a semináre s praktickými aktivitami, ktoré sme mohli realizovať spoločne so žiakmi. Pripravil som si učebný program s témou odpadu, jeho minimalizácie a separácie.

Začali sme s zahrievacou aktivitou s názvom „vajíčko“ na podporu spolupráce v triede. Cieľom je spoločne zdvihnúť zo zeme vajíčko v krúžku od kľúčov, tak aby sa nerozbilo. 

Pokračovali sme aktivitou „trhanie Zeme“. Na pripravenú kresbu Zeme nakreslí každý žiak to, čo má najradšej. Pre každého žiaka alebo skupinu pripravíme aspoň jeden druh odpadu. Žiaci hovoria, čo by s ním urobili. Ak ich riešenie zahŕňa minimalizáciu, znovupoužitie alebo separáciu, Zem ostáva celá. Ak ich odpoveď znamená, že odpad skončí v komunálnom odpade, kus Zeme s ich obrázkom sa odtrhne. 

Treťou aktivitou je exkurzia v miestnej zberni separovaného odpadu. Žiaci na vlastné oči vidia, ako sa nakladá s odpadom, ako sa dotrieďuje a pod. 

Napokon žiaci v environmentálnej učebni formou skupinovej práce spoločne riešia, ako šetriť vodou, elektrinou, ako minimalizovať či separovať jednotlivé druhy odpadu. Brainstormingom sa hľadajú optimálne riešenia, žiaci vyjadrujú svoje názory. ν

Karol KRŠKO
ZŠ, Svodín

Užitočné environámety

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top