Vlastná slnečná sústava

slnečná sústava

V škole máme pohyblivý model slnečnej sústavy. Keďže informácie o Slnku a planétach sú nahovorené v angličtine, nie je pre naše potreby príliš použiteľný. Preto sme sa rozhodli, že si učebnú pomôcku vytvoríme sami.

Zahrali sme sa na výrobcov, ktorí svoje produkty predstavovali a ponúkali na „výstave učebných pomôcok“.

Pomôcky vlastnej výroby

Žiaci 5. ročníka na hodine geografie, v rámci tematického celku Objavovanie našej planéty s podcelkom Naše miesto vo vesmíre dostali projektovú domácu úlohu: vymyslieť a pripraviť materiál na učebnú pomôcku znázorňujúcu slnečnú sústavu, ktorú demontovanú prinesú na hodinu. Vopred boli zadané kritériá: musí byť trojrozmerná a zhotovená z odpadového materiálu.

Časť hodiny žiaci venovali montáži učebnej pomôcky. Ďalšia časť hodiny sa premenila na výstavu učebných pomôcok, na ktorej každý žiak – výrobca prezentoval to, čo zostrojil. V záverečnej časti žiaci hodnotili jednotlivé modely, ktoré sa im páčili, resp. nepáčili a zdôvodňovali prečo. Každý žiak mal jeden hlas a hodnotil sa najlepší model.

Nakoniec sme na chodbe školy pripravili z modelov výstavku pre rodičov a žiakov našej školy.

Veľa sme sa naučili

Hodina sa nám všetkým páčila, najmä pochvala od žiakov bola veľkým uznaním. Deti získali viac kompetencií, naučili sa nielen vymenovať planéty slnečnej sústavy, ale aj prezentovať svoju prácu pred spolužiakmi, vyjadrovať svoje názory a pocity, prijímať pochvalu a konštruktívnu kritiku, sčasti aj presadiť svoj tovar na konkurenčnom trhu.

A nesmiem zabudnúť na environmentálnu výchovu. Žiaci sa naučili, že odpad nemusí byť vždy len na zahodenie, ale dá sa opätovne použiť.

Ľubica HILDEBRANDOVÁ
ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Vlastná slnečná sústava

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top