Zábavná elektronika

Aj malí žiaci sa môžu bezpečne stretnúť s elektrinou

V dnešnej dobe plnej IT vymožeností sa často zabúda na základné informácie a praktické zručnosti v oblasti všadeprítomnej elektroniky. Už žiaci druhého ročníka ZŠ sa môžu primeranou formou oboznámiť s fungovaním samotnej elektriny na hodinách matematiky, prírodovedy alebo v rámci projektového vyučovania. Konštrukcia rôznych jednoduchých i zložitejších elektronických obvodov podľa schémy alebo vlastnej fantázie rozvíja okrem zručnosti aj logické a technické myslenie. 

Začnime elektrónom 

Vyučovaciu hodinu začínam tým, že elektrická energia patrí do života moderného človeka. Avšak pre našich predkov bola záhadnou a magickou silou. Pokračujem otázkami o využití elektrickej energie nielen v domácnosti, ale aj v odvetviach nášho priemyslu. Občas používam motivačnú tajničku, v ktorej vyjde slovo elektrón. Potom pojem vysvetlím. Pýtam sa detí, či by dokázali definovať elektrinu. Na príklade bežnej žiarovky v jednoduchom elektrickom obvode vysvetlím prechod maličkých elektrónov celým uzatvoreným obvodom. O malú chvíľku si to žiaci vyskúšajú aj s prerušením obvodu. Dá sa využiť aj pokus, v ktorom môžeme pomocou vlasov odvážneho dobrovoľníka vyrobiť statickú elektrinu, ktorá pritiahne napríklad drobné roztrhané kúsky papiera. 

Elektronická stavebnica BOFFIN

Prechod ku skutočnej elektrickej energii robíme s veľkým dôrazom na bezpečnosť. Pri používaní energie zo siete manipulácia prináleží dospelým. Treba ukázať aj prvú pomoc pri zasiahnutí elektrickým prúdom. Všetky  naše stavebnicové elektronické obvody však využívajú batérie – bezpečné a jednoduché zdroje elektrického prúdu. V rámci užívateľskej príručky sa v krátkosti oboznámime s bezpečnosťou pri manipulácii a označením niektorých súčiastok. 

Projekty 1-305 tejto stavebnice majú širokospektrálne využitie pre všetky ročníky ZŠ, avšak základnou podmienkou je postupovať od najjednoduchších projektov k zložitejším. Iba tak sa žiaci dopracujú k potrebným informáciám o fungovaní elektronického obvodu i samotných súčiastok. Užívateľská príručka je metodicky správna, a tak môžete využívať projekty podľa potreby daného ročníka i schopností žiakov. Okrem jednoduchého elektrického obvodu a jeho obmien sa žiaci postupne prakticky zoznamujú s funkciou LED diódy pri konštrukcii detektoru vlhkosti, s integrovaným obvodom pri výrobe poplašného zvuku alebo vesmírnej laserovej zbrane. Obľúbeným je aj nastaviteľný generátor tónu, žiaci zistia, ako môže zmena hodnoty odporu alebo kondenzátora meniť frekvenciu výstupného tónu. Pre starších, prípadne šikovnejších žiakov by som odporučil konštrukciu funkčného AM rádia. 

Prepojme teóriu s praxou

Často obsluhujeme zložité elektronické prístroje a o dejoch, ktoré prebiehajú v ich vnútri, veľa nevieme. Tieto stavebnice nám pomôžu pochopiť princíp fungovania rôznych obvodov a význam niektorých súčiastok. Žiaci tak objavia neznámy svet techniky, o ktorej nemali doteraz ani tušenia. Spätná väzba pri úspešnej konštrukcii, prípadne analýza chýb s následnou opravou je dostatočnou odmenou pre mladých technikov, aj keď nevylučujem rôzne formy súťaženia v rýchlosti a správnosti zapojenia obvodu. Do hodiny sa dá zakomponovať aj environmentálna výchova: triedenie elektronického materiálu a zber použitých batérií v rámci celej školy.

Miroslav DEGLOVIČ, ZŠ Marcelyho, Bratislava

Zábavná elektronika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top