Základné etické princípy pedagogiky

Ondřej Šteffl patrí medzi najinšpiratívnejších ľudí na českej pedagogickej scéne. Počas 25 rokov, čo sa poznáme, som od neho počul a čítal mnoho pozoruhodných úvah o škole a vzdelávaní. Ak ste na Facebooku, sledujte ho. Každý jeden jeho status je zaujímavým námetom na premýšľanie o poslaní (a budúcnosti) škôl a o pedagogickej práci. 

Nedávno citoval základné princípy lekárskej etiky a položil otázku, či niečo podobné majú aj učitelia. Pripomenul, že lekári musia dodržiavať 4 zásady:

1. Princíp nonmaleficiencie: Neškodiť. 2. Princíp beneficiencie: Konať pacientovi dobro. 3. Princíp rešpektovania autonómie: Každý pacient má svoju autonómiu, vzťah pacienta a lekára nie je síce rovnocenný, ale má byť partnerský. 4. Princíp spravodlivosti (týka sa vzťahu lekár – pacienti): Každému, čo mu patrí, rovným rovnako, nerovným nerovnako, nič na nikoho úkor.

Je zaujímavé, že všetky uvedené princípy by bolo možné preniesť z lekárskeho kontextu do pedagogického. Ani učitelia by nemali žiakom škodiť, mali by sa snažiť konať im dobro, mali by rešpektovať ich autonómiu a pristupovať k nim spravodlivo. V praxi to však nie je také jednoduché. Pri prvých dvoch zásadách narazíme na problém, že učitelia, odborníci a rodičia sa nezhodnú v názore, čo je pre žiakov dobré, a čo im naopak škodí. V medicíne je to jednoduchšie, pretože existuje tzv. normálny, fyziologický stav (stav zdravia). Konanie dobra tak možno definovať ako odstraňovanie patológie a nastoľovanie fyziologickému stavu. Vo výchove žiadny fyziologický stav nemáme, resp. máme ich veľa a vedú k nim odlišné výchovno-vzdelávacie prístupy.

Rešpektovanie autonómie žiakov je nepochybne dôležité, ibaže náš hromadný, manufaktúrny model vzdelávania naň vytvára iba minimálny priestor. Nuž a spravodlivý je náš školský systém len pre isté skupiny žiakov.

Možno by učitelia potrebovali aj ďalšie etické princípy, ktoré lekári nemajú. Napadnú vám nejaké?

Základné etické princípy pedagogiky

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top