Základné etické princípy pedagogiky

Ondřej Šteffl patrí medzi najinšpiratívnejších ľudí na českej pedagogickej scéne. Počas 25 rokov, čo sa poznáme, som od neho počul a čítal mnoho pozoruhodných úvah o škole a vzdelávaní. Ak ste na Facebooku, sledujte ho. Každý jeden jeho status je zaujímavým námetom na premýšľanie o poslaní (a budúcnosti) škôl a o pedagogickej práci. 

Nedávno citoval základné princípy lekárskej etiky a položil otázku, či niečo podobné majú aj učitelia. Pripomenul, že lekári musia dodržiavať 4 zásady:

1. Princíp nonmaleficiencie: Neškodiť. 2. Princíp beneficiencie: Konať pacientovi dobro. 3. Princíp rešpektovania autonómie: Každý pacient má svoju autonómiu, vzťah pacienta a lekára nie je síce rovnocenný, ale má byť partnerský. 4. Princíp spravodlivosti (týka sa vzťahu lekár – pacienti): Každému, čo mu patrí, rovným rovnako, nerovným nerovnako, nič na nikoho úkor.

Je zaujímavé, že všetky uvedené princípy by bolo možné preniesť z lekárskeho kontextu do pedagogického. Ani učitelia by nemali žiakom škodiť, mali by sa snažiť konať im dobro, mali by rešpektovať ich autonómiu a pristupovať k nim spravodlivo. V praxi to však nie je také jednoduché. Pri prvých dvoch zásadách narazíme na problém, že učitelia, odborníci a rodičia sa nezhodnú v názore, čo je pre žiakov dobré, a čo im naopak škodí. V medicíne je to jednoduchšie, pretože existuje tzv. normálny, fyziologický stav (stav zdravia). Konanie dobra tak možno definovať ako odstraňovanie patológie a nastoľovanie fyziologickému stavu. Vo výchove žiadny fyziologický stav nemáme, resp. máme ich veľa a vedú k nim odlišné výchovno-vzdelávacie prístupy.

Rešpektovanie autonómie žiakov je nepochybne dôležité, ibaže náš hromadný, manufaktúrny model vzdelávania naň vytvára iba minimálny priestor. Nuž a spravodlivý je náš školský systém len pre isté skupiny žiakov.

Možno by učitelia potrebovali aj ďalšie etické princípy, ktoré lekári nemajú. Napadnú vám nejaké?

Základné etické princípy pedagogiky
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin