Zážitková matematika s Geogebrou

V  rámci Komenského inštitútu som tento rok realizovala projekt, ktorého hlavným cieľom bolo zvýšiť záujem o matematiku s využitím softvéru Geogebra.

Softvér Geogebra je podporným nástrojom nielen na výučbu geometrie a planimetrie, ale možno ju využiť i v téme Funkcie či Riešenie rovníc. Umožňuje vytvoriť dynamické grafické prezentácie matematických pojmov a súvislostí (applety), ktoré učiteľ môže použiť predovšetkým v takých partiách matematiky, kde je na porozumenie problematiky potrebné vytvoriť si správnu predstavu daného pojmu. Naviac applety vyvolajú u žiaka isté emócie a zážitok s nimi spojený umocní schopnosť lepšie zapamätať si a pochopiť danú informáciu. V prípade využitia softvéru pri konštrukcii, ak na jednotlivé kroky konštrukcie použijeme vhodné nástroje a dodržíme správny postup, konštrukcia je presná. Odstráni sa problém nepresnosti rysovania na papier a vyučovací čas je tak efektívne využitý len na pochopenie samotnej podstaty konštrukcie.

Od začiatku školského roka využívam v triede kvarta pri vyučovaní matematiky softvér Geogebra v tematických okruhoch Osová a stredová súmernosť, Konštrukčné úlohy, Pytagorova veta, Lineárna funkcia, Grafické riešenie sústavy 

dvoch rovníc o dvoch neznámych a Objemy a povrchy telies.

Pred realizáciou som prihliadala na tieto skutočnosti:

1. Ak chce učiteľ pracovať s konkrétnym softvérom, jeho prvým krokom je naučiť sa so softvérom pracovať a pripraviť pre žiakov vhodné pracovné listy.

2. Ak má softvér podporovať žiaka v učení, rovnako je prvým krokom naučiť žiaka softvér používať.

3. Ak sa učí žiak používať Geogebru na hodinách matematiky, chýbajú hodiny na vyučovanie matematiky, preto je vhodné softvér Geogebra predstaviť žiakom na hodinách informatiky hneď na začiatku školského roka.

Prax ukázala, že žiaci kvarty:

• S pomocou pracovných listov zvládli žiaci využitie základných funkcií softvéru Geogebra v priebehu 2 vyučovacích hodín informatiky.

• Pri riešení konštrukčných úloh program Geogebra využívalo 78 % žiakov.

• Zobrazenie matematických modelov, pojmov či vzťahov pomocou dynamických appletov vytvorených v programe Geogebra veľmi alebo čiastočne pomohlo pochopiť danú tému 80 % žiakom.

• V záverečnom dotazníku (realizovanom v máji 2020) sa 75 % žiakov vyjadrilo, že pre ich ďalšie smerovanie v štúdiu je matematika dôležitá.

• Koncepciu vyučovania matematiky s Geogebrou by si si v budúcnosti zvolilo 84,2 % žiakov.

Žiaci žijú v dobe technológií, počítač im poskytuje spoľahlivé a príťažlivé prostredie pre učenie, ktoré sa im nevyhráža ani im neubližuje, naopak ich láka a priťahuje. Počítač je radcom a poskytuje okamžitú spätnú väzbu. Aj v tomto období, kedy žiakov vyučujeme na diaľku, nastala príležitosť využiť počítač a vhodný softvér tak, aby sme žiakov inšpirovali, zaujali a zatraktívnili vyučovanie matematiky.

Práca žiaka, ktorý nemá veľký záujem o  matematiku, no práve príležitosť vytvoriť applet Pytagorova špirála ho zaujala a vytvoril takéto dielo. Každý pohľad ponúka niečo iné – číslo, hurikán, fraktál, tanec, kvet, schodište, ulita, rekurzia. Vidíme tu matematiku, prírodu, umenie, informatiku. Ukázal svoj talent a záujem o počítačovú grafiku, rozhodol sa pokračovať v štúdiu  na strednej škole so zameraním na grafiku. 

Práca žiačky, ktorá sa o matematiku zaujíma. Vytvorila dynamický applet pravidelného n-bokého ihlana, kde posúvačmi môžeme nastaviť dĺžku podstavnej hrany, počet vrcholov postavy a rozprestrieť sieť ihlana do roviny. Zároveň je súčasťou appletu výpočet objemu ihlana.

Práca veľmi nadaného žiaka v matematike, informatike, fyzike či chémii. Vytvoril dynamický applet Pytagorov strom, do ktorého zakomponoval posúvač na stavbu  stromu pomocou generácií. Využil programovateľné prvky Geogebry.

Žiak, ktorý má nadanie pre technické predmety, vytvoril dynamický applet Pytagorov strom. Vždy, ak je to možné, na riešenie konštrukčných úloh využíva Geogebru: „Geogebra je skvelá rysovacia pomôcka a mne to vyhovuje viac ako štandardné rysovanie na papier, lebo to je oveľa presnejšie.“

Projekty žiakov si môžete pozrieť aj online.

Gymnázium V. Mihálika, Sereď

Zážitková matematika s Geogebrou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top