3,1415926535897932384626433…

Žiakov vždy eTwining nadchne, ak je jeho téma aspoň taká zaujímavá ako číslo s krátkym menom pí

Nemala som žiadne skúsenosti s eTwinningom, no kolega ma minulé leto zapojil do projektu s kolegyňou z Ostravy, tiež matematikárkou. Mám rada výzvy, a tak sme hneď koncom prázdnin začali plánovať. 

Program eTwinning (medzinárodné školské partnerstvá cez internet) sme využili v projekte o čísle . Študenti našej školy spolupracovali na diaľku za pomoci využitia rôznych informačných a komunikačných technológií s dvomi partnerskými školami v Brne a Ostrave. 

Námetom sa stalo zaujímavé iracionálne číslo . Aká je jeho hodnota? Kde sa vzalo označenie známe ako Ludolfovo číslo? Ako sa dá toto číslo využiť? Kde všade sa objavuje? Odpovede na tieto a niekoľko ďalších otázok sa snažilo nájsť 26 študentov a 5 učiteľov z troch zapojených škôl. 

V uliciach študenti nahrávali videoankety, vytvárali prezentácie o čísle , oslavovali Deň pí, hľadali v riekach, nanovo objavovali, ako hľadal hodnotu Archimedes, a robili veľa ďalších aktivít. 

Vďaka tomu, že na projekte spolupracovali aj učitelia – rodení Španieli – žiaci veľmi prirodzeným spôsobom používali pri komunikácii cudzie jazyky – angličtinu, ktorej rozumeli všetci, a španielčinu, ktorú simultánne prekladali žiaci bilingválnych gymnázií.

Všetci to číslo poznáme, ale…

Žiaci bežne pracujú s číslom pri výpočtoch, ale teraz mali šancu premýšľať o ňom aj menej obvyklými spôsobmi. 

Po októbrovom zoznámení sa pracovné skupiny zúčastnených škôl rozhodli natočiť spoločne anketu, ktorá skúmala povedomie verejnosti o tomto čísle. Cez videokonferenciu si naši študenti sformulovali päť otázok a pomocou fotoaparátov a mobilov nahrali štyridsaťjeden videí v Prievidzi, Brne i Ostrave. Bola to celkom zábavná fáza projektu. Uplatnenie v nej našli komunikatívnejší študenti, ktorí zisťovali, čo vie ulica o . Túto časť sme uzavreli štatistickým spracovaním výsledkov ankety vo forme grafov a prezentácie a jej umiestnením na twinspace stránkach projektu. 

V januári sme diskutovali o ďalších krokoch smerovania projektu. Po dohode bolo vybraných päť aktivít, na ktorých pracovali zmiešané skupiny všetkých troch škôl. Väčšina práce bola na žiakoch, všetky aktivity robili v rámci vytvorených piatich medzinárodných tímov spolu, navzájom zdieľali i čiastkové výsledky. Popritom prefrčal 14. marec (3/14), kedy sme oslavovali Medzinárodný deň pí (v Prievidzi aj výbornými pí-muffinkami). 

Našich päť aktivít

Vo fáze spolupráce zmiešaných tímov na dohodnutých piatich aktivitách najčastejšie používali žiaci Facebooka jeho chat, ktorý sa ukázal ako najefektívnejší spôsob komunikácie. 

Od februára do mája pracovali skupiny na týchto aktivitách:

Aktivita 1: Metóda Monte Carlo – odhad hodnoty pí. Ide o určenie približnej hodnoty pí. Základom je štvorec, ktorému je vpísaný štvrťkruh. Náhodne hádžeme ihlu, poprípade náhodne zakresľujeme body do priestoru štvorca. Výsledný pomer počtu všetkých hodov a hodov do kruhu dá po vynásobení štyrmi hodnotu čísla π. 

Aktivita 2: Pí a rieky – existuje hypotéza, že číslo má súvislosť s riekami. Profesor Hans-Henrick Stolum, geológ z Cambridgeskej univerzity, vyslovil súvislosť medzi skutočnou a vzdušnou dĺžkou rieky, ktorý je rozdielny, ale priemerovo sa približuje táto hodnota k 3,14 –pomeru, medzi obvodom kruhu a jeho priemerom. Ale je táto hypotéza pravdivá či nie? Toto overovala druhá pracovná skupina.

Aktivita 3: Kuriozitka a dátum narodenia. Vieme, že má nekonečno desatinných miest, ale je možné v nich nájsť dátum nášho narodenia? Je naše telefónne číslo napísané na niektorom mieste desatinného rozvoja čísla , ktorý je už objavený? Ako na to?

Aktivita 4: Pí je 2? Mýlili se matematici, keď tvrdili, že je 3,14? Je možné, že by mohlo byť 2? Odpoveď na túto otázku sa môžete dozvedieť z videa štvrtej pracovnej skupiny. 

Aktivita 5: Archimedova aproximácia čísla pí. Piata pracovná skupina nasimulovala postup, akým prišiel na hodnotu čísla v staroveku Archimedes – vpísanými a opísanými mnohouholníkmi kruhu. 

Význam projektu vidím v spolupráci na diaľku – žiaci si vyskúšali rôzne možnosti, ako sa dá vytvoriť spoločné dielo aj inak ako so susedom v lavici. Je to jedna z kompetencií, ktoré budú potrebovať vo svojich profesiách. Prehľad aktivít nájdete na stránke bit.ly/DS_PI.

Eva KADLEČÍKOVÁ, Obch. akadémia, Prievidza

3,1415926535897932384626433…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top