Informatika s robotom Emilom

informatika v škole

Prvý ucelený koncept vyučovania informatiky vznikajúci priamo na slovenských školách

Informatika je síce u nás povinný predmet od tretieho ročníka základnej školy, chýbajú však primerané prostriedky a ucelený vzdelávací obsah. Učitelia si preto zvyčajne pomáhajú voľne dostupnými nástrojmi, ktoré nájdu na internete. Tie však nie sú určené pre prácu v triede a často nezohľadňujú kognitívny vývoj žiaka. Odpoveďou na problém ako vyučovať modernú informatiku je Emil.

Emil začína i pokračuje

Cieľom nového projektu je vybudovať ucelený vzdelávací systém informatiky od škôlky až po koniec strednej školy. Garantom tohto projektu je profesor Ivan Kalaš. „Pripravujeme komplexné kurikulum informatiky a súbor programovacích prostredí, metodických materiálov pre učiteľov a pracovných zošitov pre žiakov. Projekt je jedinečný tým, že sa dôsledne orientuje na školu, na podporu učiteľa a každého žiaka v triede,“ hovorí profesor Kalaš. 

Momentálne Robot Emil pokrýva celú oblasť programovania pre 3. ročník základnej školy. Nezisková organizácia Indícia práve začala so školeniami. V druhom polroku tohto školského roka sa tak Emil objaví na viacerých základných školách po celom Slovensku. Je prístupný všetkým učiteľkám a učiteľom na prvom stupni a nevyžaduje žiadne predchádzajúce znalosti programovania. 

Autorský tím pokračuje vo vývoji oboma smermi – pre mladších i starších žiakov. Dnes už prebieha overovanie nových prostredí v materských školách a tiež v druhom a štvrtom ročníku základnej školy. Čoskoro sa teda dočkáme aj ďalších „pokračovaní“ Emila.

Emilov úspech v zahraničí

Pred zverejnením nového programovacieho prostredia ho tím odborníkov rok overoval na troch základných školách. Spolu s Emilom žiaci skúmajú, objavujú a tvoria – nikdy nie individuálne a izolovane, ale v dvojiciach a väčších skupinách. Emil u žiakov rozvíja to, čo potrebujú nielen pre programovanie, ale pre život – strategické a analytické myslenie, plánovanie postupnosti krokov na dosiahnutie riešenia problému, komunikáciu či prezentovanie a obhájenie si vlastných názorov. Emil dbá aj o to, aby prepájal poznávanie žiakov v rôznych predmetoch, podporuje čítanie s porozumením, matematické schopnosti a tiež znalosti z prírodovedy či vlastivedy.

„Otázku, ako správne učiť informatiku a aké nástroje na to využívať, si nekladieme len na Slovensku. Vzhľadom na prítomnosť digitálnych technológií prakticky v každej oblasti života je táto téma poznávania dôležitá takmer na celom svete. Aj preto už o nášho Emila prejavili záujem aj v zahraničí. Napríklad vo Švajčiarsku, kde práve začali pilotné overovanie na 10 školách, v Anglicku, Česku, Poľsku, Nórsku, Rakúsku či na Taiwane, kde rovnako chýbajú vhodné nástroje na moderné, bezpečné a atraktívne informatické vzdelávanie,“ doplnil Ivan Kalaš. 

Celý projekt Informatika s Emilom zastrešuje organizácia Indícia. Pre prácu s Emilom je potrebné najprv absolvovať školenie. V prípade záujmu oň alebo záujmu o učebné materiály, je možné si ich objednať na webovej stránke Indície.

Čo všetko teda Emil dokáže

  • rešpektuje žiaka, jeho kognitívny vývin a potreby,
  • je pre každého žiaka v triede, nielen pre fanúšikov informatiky,
  • rozvíja moderné informatické myslenie, kritické a analytické uvažovanie,
  • chápe programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu,
  • nabáda spolupracovať a skúmať,
  • rozvíja tvorivosť, komunikáciu a sebavyjadrenie,
  • prepája poznatky z rôznych predmetov. 

.

Informatika s robotom Emilom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top